บทปริทัศน์หนังสือ: รวมเรื่องสั้นชุด แผนขจัดความโง่ของประชาชน

  • ขวัญชนก นัยจรัญ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

Downloads

Download data is not yet available.

เอกสารอ้างอิง

ไพฑูรย์ ธัญญา. 2562. แผนขจัดความโง่ของประชาชน. ปทุมธานี: นาคร.

การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
บทปริทัศน์หนังสือ