การศึกษาเปรียบเทียบความหมายคำว่า “ฝน” ในสำนวนภาษาไทย ภาษาเวียดนาม และภาษาอินโดนีเซีย

ผู้แต่ง

  • ธนัฏฐา จันทร์เต็ม ภาควิชาภาษาศาสตร์ คติชนวิทยา ปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • Robertus Pujo Leksono ภาควิชาภาษาศาสตร์ คติชนวิทยา ปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

คำสำคัญ:

สำนวน, ฝน, ภาษาเวียดนาม, ภาษาอินโดนีเซีย

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบความหมายในสำนวนที่มีคำว่า “ฝน” ในภาษาไทย ภาษาเวียดนามและอินโดนีเซีย และศึกษาภาพสะท้อนทางธรรมชาติและวิถีชีวิตที่ ปรากฏในสำนวนทั้งสามภาษานี้ โดยใช้การวิเคราะห์ความหมายและนำเสนอโดยพรรณนา วิเคราะห์ (descriptive analysis) และเก็บข้อมูลจากพจนานุกรมเกี่ยวกับสำนวนทั้งสามภาษา

ผลการวิจัยพบว่า ความหมายของคำว่า “ฝน” ทั้งสามภาษามีความหมายเหมือนกัน และในภาษาไทย คำว่า “ฝน” ยังมีความหมายเพิ่มขึ้นมาในกรณีทีต่างหน้าที่ทางไวยากรณ์ ส่วนภาพสะท้อนจากคำว่า “ฝน” ในสำนวนทั้งสามภาษาทางธรรมชาติและวิถีชีวิตนั้น พบว่า ทั้งสามภาษามีภาพสะท้อนในลักษณะร่วมกัน 3 ประการ ได้แก่ ภาพสะท้อนทางธรรมชาติด้าน ภูมิศาสตร์และมนุษย์ ภาพสะท้อนทางวิถีชิวิตในด้านความเป็นอยู่ และในภาษาไทยมีภาพสะท้อน โดดเด่นทางด้านครอบครัว ศาสนาและความเชื่อ ภาษาเวียดนามมีภาพสะท้อนโดดเด่นด้านสัตว์ และด้านค่านิยมเกี่ยวกับความประพฤติ และภาษาอินโดนีเซียมีภาพสะท้อนโดดเด่นด้านการกีฬา

References

บุญสิริ สุวรรณเพ็ชร. (2546). ปทานุกรมสำนวน สุภาษิต และคำพังเพยไทย (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: ส.เสริมมิตรการพิมพ์ จำกัด.

ยิ่งลักษณ์ งามดี. (2545). สุภาษิต คำพังเพย และสำนวนไทย. กรุงเทพฯ: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพยวิสุทธิ์.

ราชบัณฑิตยสถาน. (2542). พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. กรุงเทพฯ: นานมีบุ๊คส์.

วู ถิ กิม จี. (2550). การเปรียบเทียบสำนวนเวียดนามกับสำนวนไทย.วิทยานิพนธ์. (วิทยานิพนธ์ ปริญญามหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ: กรุงเทพฯ.

ศิริพร มฌีชูเกตุ. (2557). โลกทัศน์ของคนอินโดนีเชียจากภาษิต. พิษณุโลก: คาวเงินการพิมพ์

เหงียน จิ ธง (ธง เหวี่ยน). (2544). พจนานุกรมไทย - เวียดนาม. กรุงเทพฯ: กู๊ดวิว เพลส. อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์. (2541). ภาษาศาสตร์สังคม (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย.

Pusat Bahasa. (2008). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi IV. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Nguyễn Lân. (2002). Từ điển thành ngữ và tục ngữ Việt Nam. Ha Noi: Nhà xuất bản

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-06-29