ศึกษาวิเคราะห์คำศัพท์ที่ใช้ในครัว

ผู้แต่ง

  • ศราวุธ สุดงูเหลือม ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • วัฒนชัย หมั่นยิ่ง ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

คำสำคัญ:

วิเคราะห์, คำศัพท์, ครัว

บทคัดย่อ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์คำศัพท์ที่ใช้ในครัวซึ่งพบในชีวิตประจำวัน เพื่อรวบรวม พิจารณาการใช้คำศัพท์ และความหมายของคำศัพท์ที่ใช้ในครัว ผู้วิจัยเลือกศึกษา แนวคิดทฤษฎีการจำแนกชนิดของคำในภาษาไทยของกำชัย ทองหล่อ แล้วเลือกใช้ทฤษฎี การจำแนกชนิดของคำในภาษาไทยเฉพาะคำนาม คำกริยา และคำวิเศษณ์ เพื่อกำหนดเป็นเกณฑ์ ในการจำแนกคำศัพท์ที่ใช้ในครัวเรือน โดยจำแนกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) คำนามที่ใช้เรียกภาชนะ ในครัว 2) คำกริยาที่ใช้ในครัว และ 3) คำวิเศษณ์ที่ใช้ในครัว ผลการวิจัยพบว่าคำศัพท์ที่ใช้ ในครัวเรือนประเภทคำกริยามีจำนวนมากที่สุด คือ 98 คำ รองลงมา คือ คำวิเศษณ์ที่ใช้ในครัว จำนวน 80 คำ และน้อยที่สุดคือคำนามที่ใช้ในครัว จำนวน 46 คำ คำศัพท์ที่ใช้ในครัวเหล่านี้ถือ เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลายของการใช้คำศัพท์ในครัว ทั้งทางด้านภาษาและ วัฒนธรรมไทย

References

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม. (ม.ป.ป). อัตลักษณ์อาหารไทย 4 ภาค. กรุงเทพฯ: ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร เเห่งประเทศไทย.

กรุงสยาม เว็บไซต์มาตรฐานพระเครื่อง. (2559). งานกระเบื้อง โอ่ง อ่าง กระถางบัว เครื่องเคลือบโบราณ. สืบค้นจาก http://uauction4.uamulet.com/AuctionDetail.aspx?bid=384&qid=21396

กฤษณา สุดทะสาร. (ม.ป.ป). กากถั่วเหลืองมีคุณค่าโปรดอย่าทิ้ง !. สืบค้นจาก http://ubn.brrd.in.th/web/images/soybean/soybean2.htm

กำชัย ทองหล่อ. (2545). หลักภาษาไทย. กรุงเทพฯ: บริษัทรวมสาส์น (1977) จำกัด.

ดวงเด่น บุญปก. (2559). บทบาทของครอบครัวในการสืบทอดภูมิปัญญาเกี่ยวกับอาหาร: กรณีศึกษาครอบครัวไทยภาคกลาง. สืบค้นจาก https://www.tci-thaijo.org/index.php/parichartjournal/article/view/49530.

นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรA17. (2554). จวัก. สืบค้นจาก https://desserttools.wordpress.com

ประคอง เจริญจิตรกรรม. (2551). หลักการเขียนวิจารณ์วรรณกรรม. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

ราชบัณฑิตยสถาน. (2556). พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: ราชบัณฑิตยสถาน.

สนม ครุฑเมือง. (2555). สังคมและวัฒนธรรมจากเครื่องใช้ในครัว ตำบลหาดกรวด (รายงาน ผลการวิจัย). พิษณุโลก: ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร.

สำนักงานส่งเสริมพระพุทธศาสนา จังหวัดสระบุรี. (2550). วัดสารคามสอนพระ-เณร สานกระติ๊บ ข้าวเหนียว- ฝึกสมาธิ. สืบค้นจาก http://www.madchima.org/forum/index.php?topic=11843.0

สำนักพิมพ์มิวเซียมเพรส. (2558). ขุดพบ “ไหสี่หู” เตาแม่น้ำน้อยที่ “ญี่ปุ่น” ใช้บรรจุกำมะถัน. สืบค้นจาก http://www.museum-press.com/content

Goosiam.com. (2559). ทำนายฝันเห็นเสวียน เสวียนหม้อข้าว ทำนายฝันว่าเห็นเสวียน เสวียน หม้อข้าว หรือเห็นคนหิ้วผ่านหน้าไป ฉบับที่ 2 ฝันวันศุกร์. สืบค้นจาก http://goosiam.com.question.asp?gid=1766

The thai Tool. (2560). กระจ่าไม้ (ที่ทำขนมเบื้อง) Equipment Thai Dessert. (Kra Ja). 016- CW. สืบค้นจาก http://cs.lnwfile.com/_/cs/_raw/dh/rl/ad.jpg

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-06-29