ความสัมพันธ์ระหว่างการมองโลกในแง่ดี การรับรู้ความสำเร็จในอาชีพ กับความตั้งใจคงอยู่ในองค์การของพนักงานบริษัท ดีเอชแอล เอ๊กเพรส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่

Main Article Content

รัฐสภาพร ไพรสิน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อริสา สำรอง

บทคัดย่อ

                  การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาระดับการมองโลกในแง่ดี การรับรู้ความสำเร็จในอาชีพ กับความตั้งใจคงอยู่ในองค์การของพนักงานบริษัท ดีเอชแอล เอ๊กเพรส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่ (2) เปรียบเทียบความตั้งใจคงอยู่ในองค์การของพนักงานบริษัท ดีเอชแอล เอ๊กเพรส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล (3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการมองโลกในแง่ดี การรับรู้ความสำเร็จในอาชีพ กับความตั้งใจคงอยู่ในองค์การ             


                  กลุ่มตัวอย่างเป็นพนักงานบริษัท ดีเอชแอล เอ๊กเพรส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่ จำนวน130 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบความแปรปรวนทางเดียว ทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน                   


                  ผลการวิจัยพบว่า (1) พนักงานบริษัท ดีเอชแอล เอ๊กเพรส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่ ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 25-30 ปี อายุการทำงานระหว่าง 1-3 ปี อยู่ในระดับปฏิบัติการและสถานภาพโสด (2) พนักงานบริษัท ดีเอชแอล เอ๊กเพรส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่ที่มีอายุ อายุการทำงาน ตำแหน่งงาน และสถานภาพสมรสต่างกัน มีความตั้งใจคงอยู่ในองค์การแตกต่างกัน (3) การมองโลกในแง่ดีมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความตั้งใจคงอยู่ในองค์การ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 (4) การรับรู้ความสำเร็จในอาชีพมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความตั้งใจคงอยู่ในองค์การ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิจัย (Research Articles)