แนวคิดและรูปแบบการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังสูงอายุของราชทัณฑ์ไทย

  • ดร.ฑิตฐิตา ธิติธรรมพฤกษ์
  • ดร.ธเนศ เกษศิลป์
คำสำคัญ: ผู้ต้องขังสูงอายุ, การปฏิบัติต่อผู้กระทำผิด, การราชทัณฑ์

บทคัดย่อ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะนำเสนอแนวคิดและรูปแบบการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังสูงอายุในประเทศไทย ซึ่งดำเนินงาน      โดย        กรมราชทัณฑ์ ที่เป็นหน่วยงานหลักในการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิด รวมถึงผู้ต้องขังสูงอายุ โดยนำเสนอถึงสถานการณ์      ผู้ต้องขังสูงอายุทั้งในส่วนของจำนวนสถิติประชากรและคุณลักษณะของผู้ต้องขังสูงอายุในประเทศไทยโดยเปรียบเทียบกับต่างประเทศ  แนวคิดและกระบวนการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังสูงอายุของกรมราชทัณฑ์  การวิเคราะห์ถึงปัญหาและความต้องการของผู้ต้องขังสูงอายุตลอดจนเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังสูงอายุในประเทศไทย

 

Downloads

Download data is not yet available.

เอกสารอ้างอิง

นัทธี จิตสว่าง. การกระทําผิดของผู้ต้องขังหญิงสูงอายุของไทย. สืบค้นเมื่อ พ.ศ.2561, จาก http://www.natheechitsawang.com
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง การพักการลงโทษ สืบค้นเมื่อ พ.ศ. 2563 จาก https://cida.site/info/early_release/parole.html
ปฏิญญาผู้สูงอายุไทย 23 มีนาคม พ.ศ.2542
ปิยะพร ตันณีกุล. แนวคิดการจัดสวัสดิการสาหรับผู้ต้องขังสูงอาย. ุ สืบค้นเมื่อ พ.ศ.2561, จาก
http://ejournals.swu.ac.th/index.php/JOS/article/view/3826
สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (2563). The Global Prison Trends 2020 สืบค้นเมื่อ พ.ศ. 2563 เข้าถึงได้จาก https://www.tijthailand.org/highlight/detail/global-prison-trends-2020
Australian Correctional Leadership Program. Managing Elderly Offenders. 31 July- 4 August 2006.
เผยแพร่แล้ว
2020-12-31
การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
บทความวิชาการ