Literature review for identifying knowledge gaps in the health system management policies for cross-border migrants in Thailand

Main Article Content

Rapeepong Suphanchaimat
Sirinard Nipaphorn
Noppakhun Thammatacharee
Weerasak Putthasri
Sanya Srirattana
Kanang Kantamaturapoj

บทคัดย่อ

สุขภาพของคนต่างด้าวเป็นที่กำลังได้รับความสนใจจากทั่วโลก ในประเทศไทยนโยบายประกันสุขภาพสำหรับคนต่างด้าวได้ดำเนินการมาตั้งแต่ พ.ศ. 2547 อย่างไรก็ตามยังมีประเด็นท้าทายในการนำนโยบายไปปฏิบัติอยู่มาก การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ที่จะทบทวนหาช่องว่างความรู้ของการบริหารจัดการนโยบายสุขภาพสำหรับคนต่างด้าวในประเทศไทย


การศึกษานี้ใช้วิธีการทบทวนวรรณกรรมอย่างจำกัด (scoping review)จากฐานข้อมูล PubMed และผลการศึกษาทั้งที่ไม่ได้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (grey literature) แล้วสังเคราะห์ผลการศึกษาภายใต้กรอบแนวคิดองค์ประกอบระบบสุขภาพ (health system building blocks) ผลการศึกษาพบว่า มี 19 บทความเรื่องที่ผ่านเกณฑ์คัดเลือกและถูกนำมาทบทวนในขั้นสุดท้าย บทความส่วนใหญ่เน้นเรื่องการให้บริการทางการแพทย์ ขณะที่มีบทความจำนวนไม่มากที่ระบุถึงการอภิบาลระบบและการจัดการข้อมูลสุขภาพ ในเรื่องการบริหารจัดการบุคลากรสุขภาพ การจ้างบุคคลต่างด้าวให้ทำงานในสถานพยาบาลเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพใแก้ปัญหาเรื่องการสื่อสารระหว่างผู้ป่วยต่างด้าวและผู้ให้บริการด้านสุขภาพไทย การมีบัตรประกันสุขภาพไม่ได้เป็นการรับรองว่าคนต่างด้าวจะมาใช้บริการมากขึ้น เนื่องจากอุปสรรคในการเข้าถึงบริการยังคงอยู่ เช่น ความแตกต่างทางภาษาและวัฒนธรรม นอกจากนั้นกระทรวงสาธารณสุขยังมีขีดความสามารถที่จำกัดในการกำกับติดตามและประเมินผลการสุขภาพแก่คนต่างด้าว รวมถึงขาดการบูรณาการเรื่องข้อมูลระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกับกระทรวงอื่นๆ


การทบทวนวรรณกรรมพบว่าปรากฏมีช่องว่างความรู้ในทุกองค์ประกอบระบบสุขภาพสำหรับคนต่างด้าว ในแง่การอภิบาลระบบ คำถามสำหรับการวิจัยที่สำคัญกฎหมายและมาตรการที่มีอยู่ใช้สนับสนุนให้เกิดการดูแลสุขภาพที่เป็นธรรมแก่คนต่างด้าวหรือไม่ มากน้อยเพียงใด ในแง่การจัดการบุคลากรสุขภาพ ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมว่า พนักงานสาธารณสุขต่างด้าวมีขีดความสามารถเพียงพอต่อการให้บริการสุขภาพที่จำเป็นหรือไม่ และระบบระยะยาวที่ที่จะเสริมสร้างขีดความสามารถให้กับพนักงานสาธารณสุขต่างด้าวจะพัฒนาขึ้นได้อย่างไร การทบทวนวรรณกรรมชิ้นนี้จึงน่าจะใช้เป็นรากฐานของการกำหนดคำถามวิจัยเพื่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสำหรับคนต่างด้าวในประเทศไทยต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
บทความวิจัย

เอกสารอ้างอิง

International Organization for Migration, World migration report 2010.(2015). The future of
migration: Building capacities for change. from: https://publications.iom.int/
bookstore/free/WMR_2010_ENGLISH.pdf.
United Nations Secretary General. (2006). Globalization and interdependence:International migration and development. Geneva, United Nations. World Health Organization: 60th Assembly.(2007). Resolution WHA60.26 Workers’ health: global plan of action. Resolution WHA60. 26. Geneva.
World Health Organization: 61st Assembly. (2008). Resolution WHA61.17
Health of migrants. Geneva.
Office of Foreign Workers Administration.(2014). Statistics of migrants with work permit in Thailand. Retrieved 25 March 2014, Available from: https://wp.doe.go.th/wp/images/ statistic/sy/sy2555.pdf.
Martin P. (2007).The economic contribution of migrant workers to Thailand: Towards
policy development. Bangkok, International Labour Organization, Bangkok.
Chantavanich S.(2013).Thailand Policies towards Migrant Workers from Myanmar.
APMRN Conference. Fuzhou, PRC, Fujian Normal University;.
Health Insurance Group.(2013). Health Card for Uninsured Foreigners and Health Card
for Mother and Child. Seminar on measures and protocols of medical examination,
insuring migrants and protecting maternal and child health. Best Western Grand Howard Hotel, Bangkok.
Levac, D., H. Colquhoun, et al.( 2010). Scoping studies: advancing the methodology.
Implementation Science 2010; 69.
WHO.(2010). Monitoring the building blocks of health systems: a handbook of
indicators and their measurement strategies. Geneva.
Parr, M., C. P. Dabu, et al. (2014). "Clinical audit to enhance safe practice of skilled birth
attendants for the fetus with nuchal cord: evidence from a refugee and migrant cohort. BMC Pregnancy Childbirth; 14-76.
Crozier, K., P. Chotiga, et al. (2013). Factors influencing HIV screening
decisions for pregnant migrant women in South East Asia.Midwifery 2013: 29(7):e57-63.
Paisanpanichkul, D.( 2008).Chapter 4: 'Insurers' of health insurance under domestic legal mandates in Thailand, UK and France, and international legal instruments. Policy recommendations for developing health insurance for stateless/nationalityless population in Thailand. Nonthaburi Thailand, Stateless Watch.
Hu J.(2010). The role of health insurance in improving health services use by Thais and ethnic minority migrants.Asia Pac J Public Health; 22: 42-50.
Bureau of International Health.(2013).Situation analysis of the performance of the border crossing points in preparation for the development of the integrated public health crossing points. Nonthaburi : Ministry of Public Health.
Webber G., Spitzer D.(2012). Facilitators and barriers to accessing reproductive health
care for migrant beer promoters in Cambodia, Laos, Thailand and Vietnam: a mixed
methods study. Global Health; 8 - 21.
Kantayaporn, T, Sinhkul N.(2013). Estimation of transnational population for developing
maternal and child health in Bangkok,Nonthaburi: HISRO.
Charoenmukkayanan S., Sakulpanich T, et al. (2013). Situation of health services for Cambodian patients along the Thai-Cambodian border: Case studies of Sakaew, Chantaburi, and Trad. Nonthaburi: HISRO; 2013.
Srithamrongsawat S , Wisessang R , et al.(2009). Financing Healthcare for Migrants: A
case study from Thailand. Nonthaburi, Health Insurance System Research Office.
Suphanchaimat, R., P. Seneerattanaprayul, et al. (2013). "The management of health insurance system for people with citizenship problems-a case study of Ranong province." Health Systems Research Institute Journal 7(2): 207-222.
Suphanchaimat R., Putthasri W, et al. (2015). Responses in implementation and outcome evaluation of 'Health Insurance Card for Foreigners' policy for cross-border migrants and their dependants in Thailand. Nonthaburi, IHPP, Ministry of Public Health.
Prasitsiriphol, O, Sakulpanich T, et al.( 2013). Review of the health insurance premium for migrant populations who are not covered by the social health insurance.Nonthaburi, Health Insurance System Research Office.
Akiyama, T, Win T , et al.(2013). Making schools healthy among Burmese migrants in
Thailand. Health Promot Int ;28 : 223-232.
Health Insurance Systems Research Office.(2014). Appropriate health service design, which
addresses health needs and health seeking behaviours of migrants, under the health
insurance scheme for migrant populations. Nonthaburi, HISRO & Rak-Thai
Foundation.
Sirilak S., Okanurak K , et al.,(2013).Community participation of cross-border
migrants for primary health care in Thailand. Health Policy Plan 2013;.28: 658-664.
Canavati S, Plugge E, et al.(2011). Barriers to immunization among children of migrant workers from Myanmar living in Tak province,Thailand.Bull World Health Organ; 89 : 528-531.
Saether S , Chawphrae U , et al.(2008). Migrants' access to antiretroviral therapy in
Thailand. Trop Med Int Health ; 12: 999-1008.
Sullivan T, Sophia N , et al .( 2004). Using evidence to improve reproductive health
quality along the Thailand-Burma border.Disasters ;28: 255-268.
Bureau of International Health. (2014). Potential impacts of Thai healthcare system from the provision of health services for migrant populations along the Thai border in the context of the ASEAN Community in 2015. Nonthaburi, Ministry of Public Health.
The Secretariat of the Cabinet. (2004). Cabinet Resolution on Guidelines on ystematic Management of Migrant Workers on 27 April 2004. Bangkok, Thai Government.
The Secretariat of the Cabinet. (2005). Cabinet Resolution on "Strategy to solve problems on legal status and rights" on 18 January 2005, Bangkok.
National Council for Peace and Order.(2014). Temporary measures to problems of migrant workers and human trafficking. Bangkok, NCPO;2014.
WHO. (2010).The world health report: health systems financing: the path to universal coverage. Geneva.