แนวทางและวิธีการสอนในการรับมือ ความกังวลในการบันทึกเสียงของนักดนตรี

Main Article Content

พชร รัตนอรุณ

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาสาเหตุอาการแนวทางและวิธีการสอนในการรับมือกับความกังวลในการบันทึกเสียงของนักดนตรีเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพที่ใช้การสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างโดยทำการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ในการบันทึกเสียงและการสอนดนตรีจำนวน 10 คนเพื่อรวบรวมข้อมูลจากประสบการณ์พร้อมทั้งสำรวจความคิดเห็นและวิธีการสอนในการพัฒนานักเรียนให้สามารถรับกับความกังวลในการบันทึกเสียงที่เกิดขึ้นได้โดยผู้วิจัยได้นำข้อมูลมาวิเคราะห์และนำเสนอผ่านการบรรยาย


            ผลการวิจัยพบว่าประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความกังวลในการบันทึกเสียงมีหลายประเด็นด้วยกันซึ่งผู้วิจัยได้ทำการแบ่งข้อมูลออกเป็น 2 ส่วนคือส่วนที่ 1 มุมมองทางด้านความกังวลในการบันทึกเสียงประกอบด้วยประเด็นดังนี้ 1) สาเหตุที่ทำให้เกิดความกังวลในการบันทึกเสียง 2) อาการที่นักดนตรีแสดงออกเมื่อนักดนตรีเกิดความกังวลในการบันทึกเสียง 3) แนวทางในการรับมือกับความกังวลในการบันทึกเสียงของนักดนตรี 4) มุมมองของนักดนตรีต่อปัญหาความกังวลในการบันทึกเสียงส่วนที่ 2 มุมมองทางด้านดนตรีศึกษาประกอบด้วยประเด็นดังนี้ 1) วิธีการสอนเพื่อให้นักเรียนรับมือกับความกังวลในการบันทึกเสียง 2) สภาพปัญหาที่พบในการเรียนการสอน 3) วิธีการแก้ปัญหา 4) ผลที่ได้จากการสอนเพื่อให้นักเรียนรับมือกับความกังวลในการบันทึกเสียง


            จากบทสรุปงานวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่าวิธีการรับมือกับความกังวลในการบันทึกเสียงของนักดนตรีที่ดีที่สุดคือการเรียนจากประสบการณ์ที่นักดนตรีได้พบเจอเข้าใจสาเหตุและอาการที่เกิดพยายามฝึกซ้อมและพัฒนาตนเอง ซึ่งจะช่วยให้นักดนตรีหาวิธีการรับมือกับความกังวลในการบันทึกเสียง ที่เหมาะสมได้ด้วยตนเอง

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
บทความวิจัย

เอกสารอ้างอิง

ชาย โพธิสิตา. (2547). ศาสตร์ และศิลป์ แห่งการวิจัยเชิงคุณภาพ.กรุงเทพฯ: อมรินทร์พรินติง
แอนดพบัลิชชิง
Jisi, C. (2013, August 23). Partners In Time: John Entwistle & Keith Moon. drummagazine .
Gold, J. (2009).Nile Rodgers. ค้นเมื่อ 5 กันยายน 2558,
จาก https://www.guitarplayer.com/artists/1013/nile-rodgers/16959 .
Hall, R. (2008). Producer Bob Ezrin Offers a Behind-the-Scenes Look at Classic Albums by Pink Floyd, Alice Cooper, and Lou Reed.ค้นเมื่อ 15กันยายน
2558, จาก https://www.gibson.com/news-lifestyle/features/en-us/producerbobezrinoffersabe.aspx .
Owsinski, B., & Ill, P. (2009). The Studio Musician's Handbook. Milwaukee: Hal Leonard
Corporation .
Stubenhaus, N. (2015). Neil Stubenhaus interview. (Guitarthai.com, Interviewer)
Tedesco, T. (2008). For Guitar Players Only . Alfred Music
Zabrocki, R. (2015). Session Guitar: How to Overcome Nerves in the Studio. ค้นเมื่อ 5 กันยายน
2558, จากhttps://www.guitarworld.com/session-guitar-how-overcome-nerves-studio.
Creswell, J. W. (2007). Qualtitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five
Traditions. Thoudsand Oaks, CA: Sage.