รูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสองภาษาในประเทศไทย

  • Sopit Chayasatit Bangkok

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสองภาษาในประเทศไทย 2) เพื่อประเมินและรับรองรูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสองภาษาในประเทศไทย โดยแบ่งขั้นตอนการวิจัยเป็น 4 ขั้นตอน ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาและสำรวจข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแนวคิดและหลัก การการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสองภาษาของประเทศไทย ขั้นตอนที่ 2 การสร้างรูปแบบจำลองการบริหารงานวิชาการโดยการสังเคราะห์ผลการศึกษา เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจัดทำเป็นร่างรูปแบบการบริหารงานวิชาการ ขั้นตอนที่ 3 การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการโดยใช้เทคนิคเดลฟาย จากผู้ทรงคุณ วุฒิจำนวน 17 คน และขั้นตอนที่ 4 การประเมินและรับรองความเหมาะสมความเป็น ไปได้ในการนำไปปฏิบัติ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 1) แบบสอบถามผู้ทรงคุณวุฒิ โดยใช้เทคนิคเดลฟาย 3 รอบ และ 2) แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสองภาษาในประเทศไทย เพื่อประเมินและรับรองความเหมาะสม ความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติของรูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสองภาษาในประเทศไทย จากผู้เชี่ยวชาญ 5 คน การวิเคราะห์ข้อมูลขั้นพัฒนารูปแบบ ใช้วิธีคำนวณค่าร้อยละ ค่ามัธยฐานและค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ การวิเคราะห์ข้อมูลความเหมาะสม ความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติของรูปแบบ โดยการหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

            ผลการวิจัย พบว่า

  1. รูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสองภาษาในประเทศไทย ประกอบด้วย 6 ด้าน ได้แก่  1) การวางแผนงานด้านวิชาการ 2) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 3) การวัดผลการประเมินผลและการเทียบโอนผลการ 4) การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 5) การนิเทศการศึกษา และ 6) การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
  2. 2. การประเมินและรับรองรูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสองภาษาในประเทศไทย พบว่า ทุกด้านมีความเหมาะสมในระดับมาก และการประเมินความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติของรูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสองภาษาในประเทศไทย พบว่า โดยรวม มีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติอยู่ในระดับมาก

Downloads

Download data is not yet available.
เผยแพร่แล้ว
2020-12-31
การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
บทความวิจัย