การบูรณาการแนวทางการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวที่มีผลกระทบต่อสังคมไทย จากกรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ผู้แต่ง

  • พระครูธรรมธรบุญเที่ยง พุทฺธสาวโก (ลักษณ์พลวงค์) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา
  • สุรพล สุยะพรหม คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  • ประณต นันทิยะกุล คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

คำสำคัญ:

โรคระบาด, โควิด-19, โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019, แรงงานต่างด้าว

บทคัดย่อ

บทความนี้ได้นำเสนอสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาที่ทำงานในประเทศไทย ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดการกลับมาแพร่ระบาดใหม่และส่งผลกระทบในด้านต่าง ๆ การศึกษานี้เน้นเรื่องหลักธรรมและแนวทางแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิค-19 ในระลอกที่สอง ทั้งนี้ เพื่อป้องกันมิให้เกิดการระบาดในวงกว้างต่อไป สำหรับสาเหตุของการระบาดในระลอกนี้เกิดจากแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตเข้ามาทำงาน จำนวน 2,144,073 คน ซึ่งแรงงานถูกกฎหมายบางคนเมื่อกลับออกไปและกลับเข้ามาใหม่ ไม่ได้กักตัวภายใน 14 วัน นอกจากนี้ การลักลอบนำแรงงานผิดกฎหมายเข้ามาทำงานซึ่งไม่มีมาตรการป้องกันโรคระบาดอย่างเข้มงวด ทำให้เกิดผลกระทบหลายด้านตามมา ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม สำหรับการแก้ปัญหานี้ขอเสนอองค์ความรู้ใหม่ คือ การบูรณาการความร่วมมือจากภาครัฐ เอกชนและประชาชนในการปฏิบัติตามที่ภาครัฐได้กำหนดมาตรการการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิค-19 ในระลอกที่สอง ทั้งด้านการบังคับใช้กฎหมายในการขึ้นทะเบียนและจำกัดพื้นที่อยู่ของแรงงานต่างด้าว การเข้มงวดในการนำแรงงานต่างด้าวมาทำงาน และการประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรม 6 ในการสร้างความสามัคคีควบคู่กับการประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อแก้ไขปัญหาให้ประสบผลสำเร็จ

Downloads

Download data is not yet available.

References

กรมการจัดหางาน กองงานคนต่างด้าว. (2545). รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2544. กรุงเทพมหานคร: ฝ่ายทะเบียนแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน.

กรมควบคุม กระทรวงสาธารณสุข. (ม.ป.ป.) รายงานสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทย. สืบค้นเมื่อ 25 เมษายน 2564. จาก https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/

ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 22). (29 เมษายน 2564). ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอนพิเศษ 91 ง. หน้า 24-25.

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. (2539). พระไตรปิฎกฉบับภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม 11. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

ศูนย์ข้อมูลมาตรการแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19). (ม.ป.ป.) สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19. สืบค้นเมื่อ 15 เมษายน 2564, จาก http://www.thaigov.go.th/news/contents/details/27963

สำนักข่าวประชาชาติธุรกิจ. (26 ธันวาคม 2563). โควิดระลอกใหม่…ฝันปิดฉากปัญหา ‘แรงงานเถื่อน’. สืบค้นเมื่อ 7 พฤษภาคม 2564, จาก https://www.prachachat.net/columns/news-581259

สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน. (ม.ป.ป.). พระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561. สืบค้นเมื่อ 15 เมษายน 2564, จาก https://www.doe.go.th/prd/assets/upload/files/alien_th/543292a73efff23886bed0aa1787c4a0.pdf

#364_12 #JSBS #TCI2 #วารสารบัณฑิตแสงโคมคำ

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-12-18