เรื่องเล่า อัตลักษณ์และความยุติธรรมในปรัชญาของปอล ริเกอร์

  • พระมหาศักรินทร์ ธมฺมาลโย (เจริญครบุรี) หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

บทคัดย่อ

    

Downloads

Download data is not yet available.

เอกสารอ้างอิง

ปกรณ์ สิงห์สุริยา และคณะ. (2556). เรื่องเล่า อัตลักษณ์และความยุติธรรมในปรัชญาของปอล ริเกอร์. กรุงเทพมหานคร: โครงการจัดพิมพ์คบไฟ.

มหากจฺจายนเถร. (2540). เนตฺติ-เปฏโกปเทสปกรณํ ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย.

Heidegger, M. (1962). Being and Time. New Haven, CT: Yale University Press.

Hume, D. (1969). A Treatise of Human Nature. New York: Penguin Book.

Husserl, E. (2004). La Crise des Sciences Europennes et la Phénoménologie Transcendantale. Translated by Granel, G. Paris: Gallimarad.

Michel, J. (2006). Paul Rioeur: Une Philosophie de L’agir Humain. Paris: Les Ditions du Cerf.

Ricoeur, P. (1969). Le Conflit des Intérpretatiom: Essais D’herméneutique. Paris: Les Edition du Cerf.

Ricoeur, P. (1986). Du Texte á L’action: Essais D’herméneutique II. Paris: Editions du Seuil.

Ricoeur, P.(1991). Life in Quest of Narrative. In Wood, D. (Ed.). On Paul Ricoeur: Narrative and Interpretation. London: Routledge.

Ricoeur, P. (2004). A I’école de la Phénoménologie. Paris: Vrin.

Ricoeur, P. (2008). From Text to Action: Essays in Hermeneutics II. Blamey, K and Thompson, J. B. (trans.). New York: Continuum.

เผยแพร่แล้ว
2021-04-07
การอ้างอิงบทความ