สภาพปัญหาและการแก้ไขการออกเสียง ร ล และคำควบกล้ำของเยาวชนไทย

  • ประพินท์ สังขา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา
คำสำคัญ: การออกเสียงภาษาไทย, คำควบกล้ำ, เยาวชนไทย

บทคัดย่อ

          บทความนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อแก้ไขปัญหาการออกเสียง ร ล และคำควบกล้ำของภาษาไทย ทั้งในภาษาพูดและภาษาเขียน โดยได้ศึกษาสาเหตุของการออกเสียงที่ไม่ถูกต้องของเยาวชนไทยและเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว สาเหตุที่เยาวชนไทยออกเสียงไม่ถูกต้องจำแนกได้ 4 กลุ่ม ดังนี้ 1. กลุ่มพูดตามกันหรือกลุ่มเด็กวัยรุ่น 2. กลุ่มเลียนแบบเสียงดาราที่ชื่นชอบ 3. กลุ่มตามแบบครอบครัว 4. กลุ่มนิยมการอ่านหนังสือไม่ออกเสียง การแก้ไขปัญหามี 4 วิธี ดังนี้ 1) หาตัวอย่าง 2) สร้างศรัทธา 3) ใฝ่หาแบบฝึก 4) ผนึกประสบการณ์ ส่วนวิธีฝึกหัดการออกเสียงที่ถูกต้องมี 9 รูปแบบ ดังนี้ รูปแบบที่ 1 ระลึกถึงความหมาย รูปแบบที่ 2 ฝึกบรรยายฝึกออกเสียง รูปแบบที่ 3 ให้ผู้ใกล้เคียงประเมิน รูปแบบที่ 4 เพลิดเพลินใช้เพลงประกอบ รูปแบบที่ 5 ทดสอบด้วยการฟังเสียงเทปตนเอง รูปแบบที่ 6 ครื้นเครงกับการแสดงละคร รูปแบบที่ 7 ใช้อุปกรณ์ประกอบ รูปแบบที่ 8 ให้รอบคอบต้องฝึกอ่าน รูปแบบที่ 9 อยากเชี่ยวชาญต้องฝึกฝน ผลที่ได้รับจากการแก้ไขปัญหาจะช่วยให้เยาวชนไทยรู้จักบทบาทและหน้าที่ของตนในฐานะเป็นพลเมืองกลุ่มหนึ่งของประเทศไทยซึ่งต้องดำรงรักษามรดกทางภาษาของชาติให้ดำรงสืบต่อไป สำหรับองค์ความรู้ใหม่ที่เยาวชนต้องตระหนักรู้ คือ 1. การเป็นคำที่มีความหมายเฉพาะ 2. ลักษณะของคำพ้องเสียงและพ้องรูปที่ทำให้ความหมายแตกต่างกัน 3. การออกเสียงผิดทำให้ผู้รับสารเข้าใจความหมายของคำผิดไปด้วย

Downloads

Download data is not yet available.

เอกสารอ้างอิง

ฐะปะนีย์ นาครทรรพ และคณะ. (2533). บันไดหลักภาษา 1. กรุงเทพมหานคร: ไทยร่มเกล้า.

เนาวรัตน์ พลเดช. (2538). เอกลักษณ์ในภาษาไทยการออกเสียง ร ล และคำควบกล้ำ. สารสถาบันภาษาไทย. 2 (2), 33-38.

พูนพงษ์ งามเกษม. (2549). เพลงจากวรรณคดี. พิษณุโลก: ภาควิชาภาษาและคติชนวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร.

มะนอง ดาว. (2554). เกมหรรษาปริศนาภาษาไทย. กรุงเทพมหานคร: เยลโล่การพิมพ์.

มาลินี ผโลประการ. (2537). ปัญหาการออกเสียงภาษาไทยของเยาวชนไทย. สารสถาบันภาษาไทย. 1 (2), 80-86.

วันเพ็ญ เซ็นตระกูล. (2549). พระผู้ทรงมีพจน์อันสุนทร. ใน ถวายงานผ่านภาษา “ตามรอยพระยุคลบาทช่วยชาติได้อย่างไร”: รวมบทสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวระหว่างปี พ.ศ. 2543-2548, หน้า 10-17. กรุงเทพมหานคร: สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์.

สมัย วิถีรุ่งโรจน์. (2539). เอกสารคำสอนวิชาการใช้ภาษาไทย: ฟัง พูด อ่าน เขียน, พิมพ์ครั้งที่ 2. สงขลา: ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฎสงขลา.

อนงค์ศิริ วิชาลัย. (2542). คู่มือครูสอนซ่อมเสริมภาษาไทย, พิมพ์ครั้งที่ 3. พะเยา: หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพะเยา.

#JSBS #วารสารบัณฑิตแสงโคมคำ
เผยแพร่แล้ว
2021-04-02
การอ้างอิงบทความ

Most read articles by the same author(s)