ธุรกิจพระเครื่องออนไลน์กับวิถีความเชื่อในยุค 4.0

  • ธมนวรรณ แจ่มจำรัส หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
  • วรารัตน์ ดาวสนั่น หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
  • ประยงค์ จันทร์แดง หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
คำสำคัญ: พระเครื่อง, ธุรกิจออนไลน์, พุทธพาณิชย์, ความเชื่อ

บทคัดย่อ

          บทความวิชาการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาว่า พระเครื่องคืออะไร เหตุใดจึงมีธุรกิจพระเครื่องออนไลน์และธุรกิจพระเครื่องออนไลน์เหมาะสมกับสังคมไทยปัจจุบันหรือไม่ ผลการศึกษาพบว่า พระเครื่องเป็นเครื่องรางชนิดหนึ่งที่มีรูปลักษณะเป็นโลหะหรือผงดินเผา มีขนาดเล็กสามารถห้อยพกพาได้สะดวกและเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คนไทยนิยมนับถือเพื่อยึดเหนี่ยวจิตใจ เชื่อกันว่า ช่วยป้องกันภัยหรือเสริมสร้างบารมี ปัจจุบันเป็นยุคที่เทคโนโลยีการสื่อสารทันสมัยทำให้เกิดการเช่าบูชาพระเครื่องออนไลน์ เช่น การไลฟ์สดบนเว็บไซต์ Amulet24.com ที่เปิดให้มีการสั่งจอง เช่าบูชาพระเครื่องและเครื่องรางของขลัง และบริการจัดส่งให้ผู้สั่งจองผ่านไปรษณีย์ จึงเกิดเป็นธุรกิจพระเครื่องออนไลน์จำนวนมาก ในด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจนี้สร้างรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจอีกทางหนึ่ง ด้านศาสนา การนับถือพระเครื่องไม่ผิดหลักการถ้าหากใช้ยึดเหนี่ยวจิตใจ ไม่นับถือด้วยการงมงาย ด้านประเพณี การสร้างพระเครื่องและห้อยพระเครื่องถือเป็นประเพณีไทยสำคัญอย่างหนึ่งของชาวพุทธไทย ธุรกิจพระเครื่องออนไลน์โดยรวมแล้วมีผู้เห็นด้วยและยินยอมที่มีการเกิดธุรกิจพระเครื่องออนไลน์ เพราะจะได้มีแหล่งเรียนรู้และเผยแพร่ให้โลกได้รับรู้ในสิ่งที่คนไทยนับถือบูชาและยังสะท้อนให้เห็นความเป็นเอกลักษณ์ของชาวพุทธไทย

Downloads

Download data is not yet available.

เอกสารอ้างอิง

กิตติ ภิญโญ. (2560). ปัจจัยที่มีผลต่อความนิยมพระเครื่องของประชาชนที่มีความสนใจพระเครื่อง ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา ศูนย์พระเครื่อง ห้างสรรพสินค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า สาขางามวงศ์วาน. การค้นคว้าอิสระปริญญานิเทศศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.

จิดาภา ทัดหอม. (2558). การตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ความไว้วางใจและคุณภาพของระบบสารสนเทศที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านช่องทางการถ่ายทอดสดเฟซบุ๊กไลฟ์ (Facebook Live) ของผู้บริโภคออนไลน์ในกรุงเทพมหานคร. การค้นคว้าอิสระปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.

จุฬาภรณ์ ทองเสน่ห์. (2563). ประชาชนทั่วไป. สัมภาษณ์. 2 กุมภาพันธ์.

ญาณวุฒิ เศวตธิติกุล และคณะ. (2560). การวิเคราะห์องค์ประกอบของร้านค้าออนไลน์ที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องแต่งกายแฟชั่นของผู้บริโภค. วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม. 5 (1), 21-31.

ณัฐวุฒิ แก้ววิมล. (2558). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเช่าพระเครื่องออนไลน์ เว็บไซต์ G-pra. การค้นคว้าอิสระปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

บอย ท่าพระจันทร์ FC. (16 มีนาคม 2563). ภาพการเช่าบูชาพระเครื่องออนไลน์ผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์. สืบค้นเมื่อ 16 มีนาคม 2563, จาก https://www.facebook.com/boythaphrachan/

บัญชา เลิศอักษร. (2563). ผู้สนใจเช่าพระเครื่อง. สัมภาษณ์. 2 กุมภาพันธ์.

พิมพ์ชนก ขันต์ตาวงษ์. (2563). ประชาชนทั่วไป. สัมภาษณ์. 2 กุมภาพันธ์.

ภานุวัฒน์ รัตนดิษฐ์. (2555). ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของธุรกิจออนไลน์. การค้นคว้าอิสระปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. (2539). พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม 25. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

มหามกุฏราชวิทยาลัย. (2523). พระไตรปิฎกภาษาบาลี อักษรไทย ฉบับสยามรัฐ เล่ม 25. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย.

ศรีศักร วัลลิโภดม. (2547). ลอยกระทง: จากประเพณีหลวงสู่ประเพณีราษฎร์ แล้วพินาศด้วยการท่องเที่ยว. วารสารเมืองโบราณ. 30 (4), 7-13.

ศุภชัย เรืองสรรงามสิริ. (2 มกราคม 2563). วิเคราะห์ตลาดพระเครื่อง 2563. สืบค้นเมื่อ 5 กุมภาพันธ์ 2563, จาก https://www.khaosod.co.th/amulets/news_3286180

สิทธิชัย บัวคำหลวง. (2563). ผู้รับ-เช่าพระเครื่อง. สัมภาษณ์. 2 กุมภาพันธ์.

สุรศักดิ์ เจริญวงศ์. (2533). ประติมากรรมไทย. ใน โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ. สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่ม 14. หน้า 615-618. กรุงเทพมหานคร: โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว.

Amulet24.com. (ม.ป.ป.). พระเครื่องดี เกจิดัง พิธีขลัง มวลสารศักดิ์สิทธิ์. สืบค้นเมื่อ 4 กุมภาพันธ์ 2563, จาก https://www.amulet24.com/

Pongpang. (12 กันยายน 2562). ธุรกิจออนไลน์คืออะไร. สืบค้นเมื่อ 5 กุมภาพันธ์ 2563, จาก https://blog.sogoodweb.com/Article/Detail/112649

Siammongkol. (23 กันยายน 2555). ประวัติความเป็นมาของพระเครื่อง. สืบค้นเมื่อ 5 กุมภาพันธ์ 2563, จาก https://www.siammongkol.com/smf/index.php?topic=1515.0

เผยแพร่แล้ว
2021-01-30
การอ้างอิงบทความ