การใช้ภาษาไทยในการสื่อสารหน้าชั้นเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  • วิชชุพงศ์ วรศาสตร์กุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
คำสำคัญ: การใช้ภาษาไทย, ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร, การสื่อสารหน้าชั้นเรียน

บทคัดย่อ

          บทความนี้มุ่งนำเสนอการใช้ภาษาไทยในการสื่อสารหน้าชั้นเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยที่เรียนในรายวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร การศึกษาครั้งนี้ได้วิเคราะห์การใช้ภาษาไทยโดยการนำเสนอหน้าชั้นของนักศึกษาที่มีการเตรียมความพร้อมเพื่อให้เกิดความราบรื่นและความถูกต้องเหมาะสม จากผลการศึกษาพบสภาพปัญหาการใช้ภาษาของนักศึกษา มีดังนี้ 1) การขาดการประชุมวางแผน 2) ผู้นำเสนอขาดความเข้าใจในบริบทของการนำเสนอ 3) การขาดคำทักทายหรือแนะนำตัว 4) การขาดการจัดลำดับเนื้อหา ส่วนแนวทางแก้ไขต้องพัฒนา 4 ประเด็นดังกล่าว คือ 1) การประชุมวางแผนเนื้อหาที่จะนำเสนอ 2) ผู้นำเสนอต้องเข้าใจบริบทของการนำเสนอ เช่น จำนวนผู้ฟัง เวลาในนำเสนอ สื่อที่ใช้ในห้องเรียน การแต่งกาย 3) การรู้จักกล่าวคำทักทายหรือแนะนำตัว 4) วิเคราะห์เนื้อหาที่นำเสนอ เช่น ด้านรายละเอียดเนื้อหา ด้านการความเข้าใจง่ายและถูกต้อง ด้านอวัจนภาษาและด้านการซักซ้อมก่อนนำเสนอ สำหรับองค์ความรู้ใหม่มี 2 ประการ ประการแรก การสื่อสารภายในกลุ่ม ประกอบด้วยประเด็นข้อที่ 1 และ 2 ประการที่สอง การสื่อสารภายนอกกลุ่ม ประกอบด้วยประเด็นข้อที่ 3 และ 4 

Downloads

Download data is not yet available.

เอกสารอ้างอิง

กฤติยา พลหาญ. (ม.ป.ป.). บทที่ 13: การนำเสนอที่ดี. สืบค้นเมื่อ 11 มกราคม 2563, จาก http://www.krukikz.com/index.php?option=com_content&view=article&id=108&Itemid=164

นิตยา กาญจนะวรรณ. (2525). พูดจาผู้บริหาร, พิมพ์ครั้งที่ 4. สงขลา: วิทยาลัยสงขลา.

นิรัตน์ จรจิตร. (2535). ศิลปะการพูดสาหรับผู้บริหาร, พิมพ์ครั้งที่ 4. สงขลา: วิทยาลัยสงขลา.

ประวีณ ณ นคร. (2550). เทคนิคการนำเสนอเรื่องด้วยวาจา. กรุงเทพมหานคร: สวัสดิการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน.

สนิท สัตโยภาส. (2545). ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น. กรุงเทพมหานคร: 21 เซ็นจูรี่.

สมหวัง อินทร์ไชย และคณะ. (2553). เอกสารประกอบการสอนรายวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร. เชียงราย: โปรแกรมภาษาและวัฒนธรรมไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน. (2526). ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2556 ปรับปรุงแก้ไข (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548) พร้อมคำอธิบาย. กรุงเทพมหานคร: สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน.

อรุณีประภา หอมเศรษฐี. (2531). ตำราประกอบวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

เผยแพร่แล้ว
2021-02-08
การอ้างอิงบทความ