แนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดหย่วนวิทยา อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

  • พระครูสุภัทรพรหมคุณ (เจริญ คำประเสริฐ) วัดหย่วน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
คำสำคัญ: การบริหารงานวิชาการ, โรงเรียนพระปริยัติธรรม, วัดหย่วนวิทยา

บทคัดย่อ

          งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการและหาแนวทางในการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดหย่วนวิทยา อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา งานนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการศึกษาเอกสาร รายงานและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องแล้วทำการสัมภาษณ์ประกอบโดยใช้เครื่องมือการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้าง รวมถึงการสนทนากลุ่มโดยสร้างตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่เป็นลักษณะของคำถามแบบปลายเปิด

          ผลการวิจัย พบว่า 1) ด้านสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดหย่วนวิทยา อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา มีการจัดระบบการเรียนการสอนโดยมีเป้าหมายให้ผู้เรียนมีความรู้ด้านพระพุทธศาสนาและวิชาพื้นฐานตามมาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อก้าวทันโลกการศึกษาระดับประเทศและสนับสนุนการพัฒนาครูผู้สอน บุคลากร นักเรียนตามแผนนโยบายของผู้บริหาร 2) แนวทางในการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนพระปริยัติธรรมมีดังนี้ 2.1 การบริหารงานวิชาการ ควรให้ครูมีส่วนร่วมและมีการสื่อสารให้เข้าใจตรงกันเพื่อความเป็นเอกภาพในการขับเคลื่อนงาน 2.2 การบริหารหลักสูตร ควรคำนึงถึงสถานะและบริบทของผู้เรียนทั้งหลักสูตรแกนกลางและหลักสูตรพระพุทธศาสนาเพื่อลดภาระงานผู้เรียน ครูผู้สอนมีการบูรณาการหลักสูตรรายวิชาวางแผนการประเมินผลร่วมกัน 2.3 ด้านการจัดการเรียนรู้ มีผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ข้อสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) และทดสอบการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) เพื่อสอนเสริมให้กับผู้เรียน 2.4 ด้านงบประมาณ ควรหาแหล่งทุนมาเพื่อสนับสนุนและหาแนวทางบูรณาการกับหน่วยงาน องค์กรอื่นเพื่อพัฒนาร่วมกัน 2.5 ด้านการจัดสื่อการเรียนรู้ มีการนำเทคโนโลยีและสื่อออนไลน์ เช่น Google Classroom มาใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสรุปองค์ความรู้ด้วยตนเองได้ 2.6 การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ ครูผู้สอนต้องคำนึงถึงความแตกต่างของผู้เรียนมีวิธีการสอนและวิธีการประเมินผลที่ต่างกัน

Downloads

Download data is not yet available.

เอกสารอ้างอิง

กองแผนงาน. (2542). การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม. กรุงเทพมหานคร: กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ.

กองพุทธศาสนสถาน. (2545). วัดพัฒนา 45. กรุงเทพมหานคร: กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ.

ชัยสิทธิ์ เฉลิมมีประเสริฐ. (2544). มาตรฐานการจัดการทางการเงิน 7 Hurdles กับการจัดทำงบประมาณระบบใหม่. กรุงเทพมหานคร: ธีระฟิล์มและไซเทกซ์.

ทัสนี วงศ์ยืน. (2547). การบริหารงานวิชาการ หน่วยที่ 5. ใน ประมวลสาระชุดวิชาการสถานศึกษา. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

บรรลุพร สุระมณี. (2554). สภาพปัจจุบันปัญหาและแนวทางพัฒนาการบริหารงานโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดสกลนคร. วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ.

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช. (2552). คำพ่อสอน: ประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน, พิมพ์ครั้งที่ 6. กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิพระดาบส.

มาณพ พลไพรินทร์. (2535). หลักการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม, พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร: กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ.

โรงเรียนวัดหย่วนวิทยา. (2559). คู่มือปฏิบัติงานโรงเรียนวัดหย่วนวิทยา. พะเยา: โรงเรียนวัดหย่วนวิทยา.

สมศักดิ์ บุญปู่. (2544). เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการศึกษาในพระพุทธศาสนา. กรุงเทพมหานคร: โรเนียวพริ้นเตอร์.

สำนักงานปฏิรูปการศึกษา. (2542). พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542. กรุงเทพมหานคร: พริกหวานกราฟฟิค.

เผยแพร่แล้ว
2020-06-18
การอ้างอิงบทความ