การศึกษาสมรรถนะของนักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ตามทัศนะของผู้ใช้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2558

ผู้แต่ง

  • ทัศพร ใจพินิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
  • อำภา เทียมวงษ์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
  • ธาสินี ศรีบุญเรือง คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

คำสำคัญ:

สมรรถนะ

บทคัดย่อ

การวิจัย  เรื่อง  การศึกษาสมรรถนะของนักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ตามทัศนะของผู้ใช้บริการ  ประจำปีงบประมาณ 2558  มีวัตถุประสงค์  1)  เพื่อศึกษาระดับสมรรถนะในการปฏิบัติงานของนักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  ตามทัศนะของผู้ใช้บริการ และ 2)  เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข ในการปฏิบัติงานของนักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ตามทัศนะของผู้ใช้บริการ  ประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่  บุคลากรสายสนับสนุน และบุคลากรสายสอน นักศึกษาสโมสร  คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จำนวน  93  ราย  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่  การแจกแจงความถี่  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย (gif.latex?\bar{x})  และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)  ผลการศึกษาพบว่า  บุคลากรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  อายุระหว่าง  30-40  ปี  การศึกษาระดับ ปริญญาโท   สถานภาพสมรส ส่วนใหญ่ตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสอน  ระยะเวลาในการปฏิบัติงานพบว่า  7  ปีขึ้นไป  ระดับสมรรถนะ ในการปฏิบัติงานที่มีอยู่ในปัจจุบันของนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตามทัศนะของผู้ใช้บริการ 5 ด้าน อยู่ในระดับมาก (gif.latex?\bar{x} = 4.42)  ได้แก่  สมรรถนะด้านจริยธรรม (gif.latex?\bar{x} = 4.52) รองลงไป ได้แก่  สมรรถนะด้านการให้บริการที่ดี (gif.latex?\bar{x} = 4.46),  สมรรถนะด้านความร่วมแรงร่วมใจ (gif.latex?\bar{x} = 4.43) ,  สมรรถนะด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ (gif.latex?\bar{x}= 4.37)  และที่มีสมรรถนะน้อยที่สุด  ได้แก่  ด้านการสั่งสมความเชี่ยวชาญ (gif.latex?\bar{x} = 4.42)

Downloads

Download data is not yet available.

References

จิรประภา อัครบวร. (2549). สร้างคนสร้างผลงาน. กรุงเทพมหานคร: ก.พลพิมพ์ (1996).

ชูชัย สมิทธิไกร. (2550). การสรรหา การคัดเลือก และการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร. (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

เดชา เดชะวัฒนไพศาล. (2543). Competency – Based Human Resources Management. HR Magazine. 21(4), 12 – 22.

ดลธกร วงษ์พันธุ์. (2552). การสำรวจสมรรถนะเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดเชียงใหม่. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

ปัณฑ์ณัฐ ศักดา. (2551). สมรรถนะของเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอเมืองกาจนดิษย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

พรพรรณ แย้มมยาสุจริต. (2554). บทบาทเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เทศบาลตำบลวังใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

วิลัยภรณ์ แย้มสวน. (2552). สมรรถนะในการปฎิบัติงานและความต้องการพัฒนาบุคลากรผู้ปฎิบัติงานในสังกัดสำนักงานเทศบาลจังหวัดสุโขทัย. อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัย ราชภัฎอุตรดิตถ์.

ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์, อัจฉรา ชำนิประศาสตร์. (2547). ระเบียบวิธีการวิจัย. กรุงเทพฯ : พิมพ์ดีการพิมพ์.

ศรีโพธิ์ วายุพักตร์. (มปป.). การวิเคราะห์นโยบายและแผน. มปม : มปท.

สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ. (2553). คู่มือการพัฒนาข้าราชการตามสมรรถนะหลัก (Core Competencies). กรุงเทพมหานคร : สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ.

สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ. (2004). Competency: เครื่องมือการบริหารที่ปฏิเสธไม่ได้. Productivity. 9(53): 44 – 48.

สมนึก สิ้มอารีย์. (2552 ). การศึกษาสมรรถนะหลักของบุคลากรทางการศึกษาที่ปฎิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 3. เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย.

อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์. (2547). แนวคิดเรื่องสมรรถนะ Competency :เรื่องเก่าที่เรายังหลงทาง. Chulalongkon Review. 16(ก.ค. – ก.ย.) : 57 – 72.

Boyatizis, R.E. (1982). The Competent Manager. New York: McGraw-Hill.

Dales, M and Hes, K. (1995). Creating Training miracles. Sydney: Prentice Hall.

McClelland, D.C. (1973). Testing for Competence rather than for Intelligence. American Psychologist. 28: 1 – 14.

Mitrani, A., Dalziel, M., and Fitt, D. (1992). Competency based human resource management: Value driven strategies for recruitment, development, and reward. London: McGraw-Hill.

Spencer, M and Spencer, M.S. (1993). Competence at work: Models for Superiors Performance. New York: John Wiley & Sons.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-12-28