ต้นทุนโลจิสติกส์ในอุตสาหกรรมโรงแรม

  • หนึ่งฤทัย ไกรสังเกต
  • อารยา เรืองรัตนตรัย
  • บุญชัย แซ่สิ้ว

Abstract

The objective of this research to Logistics Cost Analysis in Hotel Industry is a case study and set guidelines, As well as suggestions for reducing costs from the indicators of logistics efficiency in the hotel industry. In which the project organizer studied the logistics costs in case study of hotel under the concept 6 activities of logistics include Place/customer service levels, Inventory carry cost, Lot quantity cost, Order-Processing and information cost, Warehousing cost and Transportation cost, Which can be divided into 8 activities include LCHI 1: Demand Forecasting Cost Per Sales, LCHI 2: Purchasing and Procurement Cost Per Sales, LCHI 3: Inventory Management Cost Per Sales, LCHI 4: Inventory Holdings in Warehouses Cost Per Sales, LCHI 5: Transportation Management Cost Per Sales, LCHI 6: Customer Service Cost Per Sales, LCHI 7: Room and Seminar Room Service Cost Per Sales and LCHI 8: Restaurant Service Per Sales From the study

The project organizer compared the logistics costing with the management cost in a case study of hotel, From the model of Logistics costs in the hotel industry (LCHI) the management case study of hotel consists of LCHI 1: Demand Forecasting Cost 31,850 Baht, LCHI 2: Purchasing and Procurement Cost 105,350 Baht, LCHI 6: Customer Service Cost 105,700 Baht, LCHI 7: Room and Seminar Room Service Cost 275,100 Baht and LCHI 8: Restaurant Service 199,850 Baht total of 717,850 baht equivalent to 20.51% which is more than the concept of management fee calculation based on the CASS Method hypothesis that 10%

Downloads

Download data is not yet available.

References

Lambert, D.M., J.R. Stock and L.M. Ellram. Fundamentals of Logistics Management. Irwin/McGraw-Hill, USA, 2006, p. 11-12.

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและธนาคารแห่งประเทศไทย. (25 กรกฎาคม 2562). สถิติการท่องเที่ยว ปี 2561. เข้าถึงได้จาก https://www.mots.go.th/more_news_new.php?cid=411

กองโลจิสติกส์. (2561). “คู่มือการประเมินประสิทธิภาพ และศักยภาพการจัดการโลจิสติกส์ และซัพพลายเชน”. กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.). (2561). “ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบธุรกิจการท่องเที่ยวในประเทศไทย 2516”. กรุงเทพมหานคร: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.).

บุญชัย แซ่สิ้ว, ศุภรัชชัย วรรัตน์. (2562). การวิเคราะห์ต้นทุนโลจิสติกส์ในอุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทย. RMUTT Global Business and Economics Review ปี ที่ 14 ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2562: 143-156

ธีระ สินเดชารักษ์ ปาณิศา วิชุพงษ์ และอรอุมา เตพละกุล. (2562). ความเที่ยงตรงของแบบสอบถามสำหรับงานวิจัยทางสังคมศาสตร์. วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีที่ 18 ฉบับเดือนมกราคม-ธันวาคม 2558. 376 – 396.

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2551). “รายงานโลจิสติกส์ของประเทศไทย ปี 2551” กรุงเทพมหานคร: สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2561). “รายงานโลจิสติกส์ของประเทศไทย ปี 2561” กรุงเทพมหานคร: สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.
Published
2021-07-02