การร่วมรู้สึกผ่านเรื่องเล่าในภาพยนตร์: กรณีศึกษาโรคมะเร็งกับเพศสถานะใน Ordinary Love (2019)

ผู้แต่ง

  • นัทธนัย ประสานนาม คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ธงรบ รื่นบรรเทิง คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คำสำคัญ:

ความรู้สึกร่วม, การร่วมรู้สึกผ่านเรื่องเล่า, ภาพยนตร์, เพศสถานะ, เรื่องเล่าความเจ็บป่วย

บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้มุ่งศึกษาภาพยนตร์เรื่อง Ordinary Love (dir. Lisa Barros D’Sa & Glenn Leyburn, 2019) ผ่านกรอบแนวคิดการร่วมรู้สึกผ่านเรื่องเล่า โดยมีจุดประสงค์เพื่อเข้าใจการถ่ายทอดประสบการณ์ความเจ็บป่วยที่สัมพันธ์กับมิติเพศสถานะผ่านสื่อศิลปะ รวมทั้งยุทธศาสตร์ที่ตัวบทใช้เพื่อดึงผู้ชมให้ร่วมรู้สึก ผลการวิจัยพบว่า Ordinary Love ถ่ายทอดความเจ็บป่วยจากโรคมะเร็งเต้านมของตัวละครเอก ผ่านการวินิจฉัยโรค กระบวนการรักษา เคมีบำบัด และผลกระทบทางร่างกายและจิตใจ ในมิติเพศสถานะ ตัวละครเอกมีอัตลักษณ์ภรรยาซ้อนอยู่กับอัตลักษณ์ผู้ป่วย แต่สุดท้ายเพศสถานะกลับถูกลดความสำคัญลง ภาพยนตร์นำเสนอการสร้างชุมชนร่วมรู้สึกในหมู่ผู้ป่วยโรคมะเร็งและผู้อยู่แวดล้อมผู้ป่วยผ่านยุทธศาสตร์การร่วมรู้สึกแบบจำกัดขอบเขตที่นำไปสู่การร่วมรู้สึกแบบถ่ายทอดในวงกว้างในที่สุด ยิ่งไปกว่านั้น ภาพยนตร์ยังวิพากษ์การนำเสนอโรคมะเร็งผ่านขนบภาพยนตร์ฮอลลีวูดที่เน้นปัจเจกนิยมและความเปลี่ยนแปลงอันยิ่งใหญ่สูงส่งในประสบการณ์ของมนุษย์ ด้วยท่าทีแบบกล่าวน้อยกว่าจริง ภาพยนตร์แสดงให้เห็นว่าความเจ็บป่วยเป็นประสบการณ์สามัญในชีวิตมนุษย์ เช่นเดียวกับความรัก ความหวัง และความเศร้าโศกจากการสูญเสีย การวิจัยครั้งนี้แสดงให้เห็นศักยภาพของภาพยนตร์ในการสร้างการร่วมรู้สึกซึ่งอาจนำไปขยายผลต่อในบริบทแพทยศาสตร์ศึกษาได้
คำสำคัญ: ความรู้สึกร่วม, การร่วมรู้สึกผ่านเรื่องเล่า, ภาพยนตร์, เพศสถานะ, เรื่องเล่าความเจ็บป่วย

References

Ahmadzadeh, Azin et al. (2019). Does Watching a Movie Improve Empathy? A Cluster Randomized

Controlled Trial. Canadian Medical Education Journal. 10(4): e4-e12.

Arnott, Robert et al. (2001). Proposal for an Academic Association for Medical Humanities. Medical Humanities. (27): 104-105.

Blasco, Pablo Gonzalez; & Moreto, Graziela. (2012). Teaching Empathy through Movies: Reaching Learners’ Affective Domain in Medical Education. Journal of Education and Learning. 1(1): 22-34.

Clark, Robert A. (1999). Reel Oncology: How Hollywood Films Portray Cancer. Cancer Control. 6(5): 1-6.

De Fiore, Luciano et al. (2014). Cancer on the Big Screen. How and When Movies Deal with Oncological Diseases. Recenti Prog Med. (105): 198-209.

DeShazer, Mary K. (2013). Mammographies: The Cultural Discourses of Breast Cancer Narratives. Ann Arbor: University of Michigan Press.

Ellwood, Amy; Lenahan, Patricia; & Pavlov, Anna. (2005). A Life Cycle Approach to Sexuality. In Alexander, Matthew; Lenahan, Patricia; & Pavlov, Anna (Eds.). Cinemeducation: A Comprehensive Guide to Using Film in Medical Education. pp. 43-57. Oxford: Radcliffe Publishing.

Fernández-Morales, Marta. (2009). Illness, Genre, and Gender in Contemporary Television Fiction: Representations of Female Cancer in Sex and the City and Desperate Housewives. Women’s Studies. (38): 670–691.

Frank, Arthur W. (2013). The Wounded Storyteller: Body, Illness, and Ethics. Chicago & London: University of Chicago Press.

Gallagher, Mark. (2009). Be Patient, Dear Mother…Wait For Me. Feminist Media Studies. 9(2): 209-225.

Jenkins, Catherine. (2018). Medical Imaging and Intrusive Gaze. In Scholl, Lesa (Ed.). Medicine, Health and

Being Human. pp. 162-176. Oxford: Routledge.

Karpinski, Eva C. (2013). Onco-Filmographics: The Politics and Affects of the Canadian Breast Cancer Documentary. Tulsa Studies in Women’s Literature. 32/33(2/1): 163-187.

Keen, Suzanne. (2015). Narrative Form. 2nd ed. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Mara, Miriam O’Kane. (2009). Reproductive Cancer: Female Autonomy and Border Crossing in Medical

Discourse and Fiction. Irish Studies Review. 17(4): 467-483.

Mathieson, Cynthia M.; & Stam, Hendaikns J. (1995). Renegotiating Identity: Cancer Narratives. Sociology

of Health & Illness. 17(3): 283-306.

Ristovski-Slijepcevic, Svetlana. (2013). The Dying Mother. Feminist Media Studies. 13(4): 629-642.

Selles, Johanna M. (2011). Empathic Communities: Educating for Justice. Eugene, Oregon: Wipf & Stocks.

Sung, Hyuna et al. (2021). Global Cancer Statistics 2020: GLOBOCAN Estimates of Incidence and Mortality

Worldwide for 36 Cancers in 185 Countries. CA: A Cancer Journal for Clinicians. 71(3): 209-249.

Tracy, Tony. (2020). Ordinary Love. Estudios Irlandeses. (15): 305-308.

VandenBosch, Jim. (2020). Ordinary Love. Gerontologist. 60(6): 1182–1183.

Zeiger, Melissa F. (2013). “Less Than Perfect”: Negotiating Breast Cancer in Popular Romance Novels. Tulsa Studies in Women’s Literature. 32/33(2/1): 107–128.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-12-28