ทุกข์สำหรับเห็น แต่สุขสำหรับเป็น

Main Article Content

Emorn Pasatung
PhramahaMit Thitapanyo

Abstract

 The book “Suffering for seeing, but happiness for being” this book has mentioned that the Four Noble Truths consist of suffering which is the problem, Samudaya which is the cause of suffering, Nirodha which is the goal of eliminating suffering for happiness. “Precepts are to abstain from evil, concentration is to do good, and wisdom is to purify the mind.” The three-fold is the heart of Buddhism, it is a principle that Buddhists should practice. Therefore, it is necessary to know and understand the truth.The essence of Buddhism, natural law is Anicca, everything in the world is impermanent, arising and extinct. Dukkha, cannot remain in its original state. Anatta, does not have any self that can be held and controlled. Knowing and understanding human life processes must develop intelligence, which has the main components, which are intelligence, mind and behavior. Developing according to the threefold principles of morality, concentration, and wisdom is the essence of life. The development of human learning it must be
related to the environment through the use of the sense force or the six senses, namely eye, ear, nose, tongue, body and mind, with actions that are mental, verbal and bodily actions. These three are a comprehensive development process. Buddhism is considered mental action most important.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Pasatung, E. ., & Thitapanyo, P. . (2022). ทุกข์สำหรับเห็น แต่สุขสำหรับเป็น. Journal of Graduate MCU KhonKaen Campus, 9(3), 334–342. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jg-mcukk/article/view/253806
Section
Book Review

References

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต). (2555). ทุกข์สำหรับเห็นแต่สุขสำหรับเป็น. กรุงเทพฯ: วันบุ๊คส์.

พระธรรมโฆษาจารณ์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต). (2543). ปัญญาต้องคู่กับกรุณาจึงจะพาชาติรอด. กรุงเทพฯ: เชน ปริ้นติ้ง. หจก.

พุทธทาส ภิกขุ. (2557). ธรรมะสำหรับคนเกลียดวัด. กรุงเทพฯ: บริษัท วิชั่น พรีเพรส จำกัด.

พุทธทาส ภิกขุ. (2521). ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ์. สุราษฏร์ธานี: คณะธรรมทานไชยา.