ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (2015): มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ปริทัศน์

					ดู ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (2015): มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ปริทัศน์

มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ปริทัศน์ 3: 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2558)
วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

เผยแพร่แล้ว: 2016-03-27

บทความวิชาการ (Academic article)