ผีปู่ย่าประจำาตระกูลกับพิธีกรรมฟ้อนผีมดในทัศนะแบบเอสโซเทริค / The Ancestor Spirit with Phi Mod Ritual in the esoteric factor

ผู้แต่ง

  • ณัฐภัทร์ สุรินทร์วงศ์

บทคัดย่อ

บทความวิชาการฉบับนี้ ผู้เขียนนำาเสนอ “ผีปู่ย่า” ผ่าน
มุมมองทางคติชนวิทยา โดยใช้ทัศนะแบบเอสโซเทริคและมิติเชิง
เทพปกรณัม เพื่อวิเคราะห์และอธิบายถึงการได้เข้าไปสัมผัสการ
ดำารงอยู่ของมิติเหนือโลกผ่านกรอบประสบการณ์ของตนผ่าน
พิธีกรรมฟ้อนผีมดในพื้นที่ เวลาที่สัมพันธ์กับการประกอบพิธีกรรม
โดยข้อมูลที่ใช้ทำาการศึกษาครั้งนี้ได้มาจากเอกสารทางวิชาการ
และบันทึกจากการลงภาคสนามที่อำาเภอเมือง จังหวัดลำาปาง

คำาสำาคัญ: ผีปู่ย่า, ทัศนะแบบเอสโซเทริค, มิติเชิงเทพปกรณัม,
พิธีกรรมฟ้อนผีมด

This article mainly presents “Ancestor Spirit”
through a folklore perspective by implementing
mythological dimension and the esoteric factor to
understand and explain experienced to know mythological
dimension through ‘Fon Phi Mod Ritual’.In space-time
relation with ritual activity.The information presented
in this article derived from a study of academic
documents and the author’s field records done during
the field work at Meung District, Lampang.

Keywords:
Ancestor Spirit, the esoteric factor,
mythological dimension, Fon Phi Mod Ritual


Author Biography

ณัฐภัทร์ สุรินทร์วงศ์

อาจารย์ภาควิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยดุสิตธานี

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2016-03-27