บทวิจารณ์หนังสือ : พ่อค้าจีนและเครือข่ายการค้าชายแดนแม่สอด : จากยุคตลาดมืดสู่ยุคเริ่มต้นเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ผู้แต่ง

  • ทศพล ศรีนุช

บทคัดย่อ

ไม่มีบทคัดย่อ

Author Biography

ทศพล ศรีนุช

นักศึกษาปริญญาโท สาขาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2016-03-27

ฉบับ

บท

บทวิจารณ์หนังสือ/บทความปริทัศน์