ทิศทางและการปรับรูปแบบการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

ผู้แต่ง

  • ฐิรญา หนองหารพิทักษ์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
  • เพ็ญศรี ฉิรินัง หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
  • อรุณ รักธรรม หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
  • อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

คำสำคัญ:

ทิศทาง, การจัดการศึกษา, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

บทคัดย่อ

การจัดการศึกษาเป็นภารกิจหนึ่งที่สำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีรูปแบบการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการศึกษาเรียนรู้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยมีการกำหนดทิศทางการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้แก่ การจัดการศึกษาปฐมวัย การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา การจัดการศึกษานอกระบบ การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย และการส่งเสริมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเป็นแนวทางความร่วมมือในการจัดการศึกษาที่เหมาะสมสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทยให้สามารถดำเนินการเป็นแนวทางเดียวกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนเป็นที่ประจักษ์และยอมรับของชุมชน กล่าวคือ ควรให้บุคลากรทางการศึกษาสามารถใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ หน่วยงานต้นสังกัดควรมีการนิเทศ ติดตามและให้ความช่วยเหลือการจัดการเรียนรู้ของบุคลากรทางการศึกษาในสถานการณ์วิกฤติ ควรจัดอบรมการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศประกอบการจัดการเรียนการสอน และโปรแกรมการเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้กับบุคลากรทางการศึกษา สามารถใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อจัดการเรียนการสอน รวมทั้งสอนให้ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง เพราะบุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการจัดการเรียนรู้ หากบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพที่สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพแล้ว ก็จะส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน คุณภาพของผู้เรียนจึงขึ้นอยู่กับคุณภาพของบุคลากรเป็นสำคัญ ทั้งนี้ทิศทางและการปรับรูปแบบการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ส่งเสริมรูปแบบการศึกษาไทยแบบนิวนอร์มอล (new normal) จะกลายเป็นกระบวนการจัดการศึกษาลักษณะใหม่ของประเทศไทยและจะกลายเป็นรูปแบบการศึกษาทางเลือกในอนาคต

Downloads

Download data is not yet available.

References

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น. (2560). การบริหารจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. สืบค้นจาก https://sbmldinnovation.com/media/document/S__63029257.pdf

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น. (2563). การบริหารจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. สืบค้นจาก https://sbmldinnovation.com/

ธวัชชัย กรรณิการ์. (2559). ภารกิจการจัดการศึกษาของเทศบาลนคร. วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, มหาวิทยาลัยศิลปากร.

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. (2545). พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545. สืบค้นจาก https://www.qa.kmutnb.ac.th/ upload_files/pakadout/Orther/Edu_law42_v245.pdf

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. (2555). องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นกับการสนับสนุนช่วยเหลือการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ. สืบค้นจาก https://www.parliament.go.th/ewtcommittee/ewt/education/download/article/article_20121012133329.pdf

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. (2561). บทบัญญัติด้านการศึกษาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560. กรุงเทพฯ: สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

29-04-2022