การพัฒนาสมรรถนะครูระดับประถมศึกษายุคประเทศไทย 4.0

ผู้แต่ง

  • ฐาปวี หนองหารพิทักษ์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
  • เพ็ญศรี ฉิรินัง หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
  • อรุณ รักธรรม หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
  • อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

คำสำคัญ:

competence development, elementary teachers, Thailand 4.0

บทคัดย่อ

ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทต่อการประยุกต์ใช้ในการถ่ายทอดความรู้ การเรียนการสอน ดังนั้น การพัฒนาสมรรถนะครูระดับประถมศึกษายุคประเทศไทย 4.0 จึงต้องปรับตัวให้เข้ากับการเรียนรู้เท่าทันยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลง ทั้งการพัฒนาทักษะด้านการใช้เทคโนโลยี ทักษะการสอนใหม่ เทคนิควิธีการให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้จากประสบการณ์ รวมทั้งจัดกิจกรรมเชื่อมโยงความรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายนอก จัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ร่วมกัน และเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงที่เหมาะสม เพื่อให้ผู้เรียนเปลี่ยนแปลงไปสู่กรอบความคิดใหม่ และการพัฒนาไปสู่ยุคประเทศไทย 4.0 ได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ กระบวนการเรียนการสอนดังกล่าวจะสัมฤทธิ์ผลได้ ต้องดำเนินการทั้งสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจำสายงาน จึงจะทำให้เป็นครูระดับประถมศึกษายุคประเทศไทย 4.0 อย่างแท้จริง

References

ครุศาสตร์ปัญญา. (2563). แนวทางการพัฒนาสมรรถนะทักษะครูในศตวรรษที่ 21. สืบค้นจาก https://karusatpanya.org

ดิเรก พรสีมา. (2559). ครูไทย 4.0. สืบค้นจาก https://www.matichon.co.th/columnists/news_345042

ถนอมพร เลาหจรัสแสง. (ม.ป.ป.). ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เพื่อการพัฒนาอาจารย์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สืบค้นจาก http://www.pharmacy.cmu.ac.th/unit/unit_files/files_download/2014-04-10.pdf

บุญชนก ธรรมวงศา. (2561). 4CS: สี่ทักษะการเรียนรู้ที่ควรมี ฝึกกันได้ และไม่ต้องใช้พรสวรรค์. สืบค้นจาก https://thepotential.org/knowledge/4cs-for-21st-century-learning/

ไพฑูรย์ สินลารัตน์. (2561). คุณลักษณะครูในศตวรรษที่ 21. สืบค้นจาก https://www.trueplookpanya.com/education/content/68571/-teaartedu-teaart-teaarttea-

สุนันท์ สีพาย และไพฑูรย์ สินลารัตน์. (2561). เปลี่ยนผ่านการศึกษาไทยสู่การศึกษา 4.0. วารสารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 24,(2), หน้า 13-27.

สุวิทย์ เมษินทรีย์. (2559). แนวคิดเกี่ยวกับประเทศไทย 4.0. สืบค้นจาก http://planning2.mju.ac.th/goverment/20111119104835_planning/Doc_25590823143652_358135.pdf

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. (2553). คู่มือการประเมินสมรรถนะครู. กรุงเทพฯ: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2560). รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560. กรุงเทพฯ: สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

29-04-2022