พัฒนาการของการแสดงหุ่นละครเล็ก: “ครุฑานุภาพ”

ผู้แต่ง

  • ชนากานต์ สุรพนาวัลย์เวช คณะศิลปนาฏดุริยางค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

คำสำคัญ:

หุ่นละครเล็ก, การแสดงหุ่นละครเล็ก, คณะนาฏยศาลาหุ่นละครเล็ก, ครุฑานุภาพ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมา และพัฒนาการของการแสดงหุ่นละครเล็ก รูปแบบและองค์ประกอบการแสดงละครหุ่นละครเล็ก ชุด ครุฑานุภาพ ของคณะนาฏยศาลาหุ่นละครเล็ก เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสัมภาษณ์และการสังเกตอย่างมีส่วนร่วมกับนักวิชาการด้านศิลปะการแสดงไทย และบุคคลในคณะนาฏยศาลาหุ่นละครเล็ก จากนั้นนำข้อมูลมาสังเคราะห์ด้วยวิธีการสร้างข้อสรุปแบบอุปนัย ผลการวิจัยพบว่า คณะนาฏยศาลาหุ่นละครเล็ก (โจหลุยส์) เป็นคณะหุ่นละครเล็กที่มีชื่อเสียงในปัจจุบัน สืบทอดมาจากนายแกร ศัพทวนิช นายทองอยู่ และนางหยิบ ศัพทวนิช หลังจากนั้นคือ นายสาคร ยังเขียวสด จนมาถึงในยุคปัจจุบันผู้ที่สืบทอด ได้แก่ นายพิสูตร และนายสุรินทร์ ยังเขียวสด ทายาทของนายสาคร ภายใต้ชื่อคณะนาฏยศาลาหุ่นละครเล็กจนถึงปัจจุบัน ซึ่งมีการพัฒนารูปแบบการแสดงหุ่นละครเล็กให้มีความร่วมสมัย โดยการแสดงชุดครุฑานุภาพนั้น ได้มีการสร้างสรรค์การแสดงโดยพัฒนาแนวคิด รูปแบบและองค์ประกอบการแสดงในด้านต่าง ๆ ได้แก่ บทละคร ลักษณะหุ่น เครื่องแต่งกาย ดนตรีที่ใช้ในการแสดง ฉาก เทคนิคในการแสดง และการออกแบบท่ารำให้มีความร่วมสมัยตามแบบฉบับของคณะนาฏยศาลาหุ่นละครเล็ก

Downloads

Download data is not yet available.

References

จำนง ทองประเสริฐ. (2518). พจนานุกรมไทย. กรุงเทพ: สำนักพิมพ์แพร่พิทยา.

จุฑาพรรธ์ ผดุงชีวิต. (2551). วัฒนธรรม การสื่อสาร และอัตลักษณ์. กรุงเทพฯ: แอคทีฟ พรินท์.

นาฏยศาลาหุ่นละครเล็ก. อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ นายสาคร ยังเขียวสด ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (หุ่นละครเล็ก) พุทธศักราช 2539. (2550). นนทบุรี: J WAN ADVERTISING SOLLUTION LIMITED.

ผกามาศ จิรจารุภัทร. (2550). รายงานการวิจัยการดำรงอยู่และการปรับตัวของคณะนาฏยศาลาหุ่นละครเล็ก. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา.

พรภัทรา จันทฉายา และรัต์พิไล คูชัมภู. (2557). เทคโนโลยีโฮโลแกรม. สืบค้นจากhttps://www.slideshare.net/snowdome/hologram-technology

สน สีมาตรัง, เยาวนุช เวชศร์ภาดา และ พัชรี ศกศวัตเมฆินทร์. (2540). หุ่นละครเล็ก สื่อลีลาศิลป์สืบทอดจิตวิญญาณไทย. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แปลนโมทิฟ.

สุรพล วิรุฬห์รักษ์. (2543). นาฏยศิลป์ปริทรรศน์. กรุงเทพฯ: ภาควิชานาฏศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

29-04-2022