การศึกษาการลดความสูญเปล่าในการผลิตอาหารปลากินเนื้อด้วยการวิเคราะห์ Brown Paper และการจัดสายสมดุลการผลิตของบริษัทผู้ผลิตอาหารสัตว์น้า XXX

  • ปรียาวดี ผลเอนก คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
  • พีรวัฒน์ พันธ์พงษ์ คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
  • สราวิช ศรีทองสุข คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
Keywords: Brown Paper Analysis, Line Balancing, Waste Reducing

Abstract

งานวิจัยนี้เป็นการเสนอวิธีการวิเคราะห์กระบวนการทำงานในสายการผลิตอาหารปลากินเนื้อโดยใช้เครื่องมือของลีนที่มีชื่อว่า Brown Paper Analysis โดยมีกรณีศึกษาคือ อุตสาหกรรมอาหารสัตว์น้ำ เนื่องจากอุตสาหกรรมดังกล่าวมีการจัดแผนผังการผลิตแบบตามผลิตภัณฑ์ จึงเกิดปัญหาจุดคอขวดในสายการผลิต ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในกระบวนการ งานวิจัยนี้จึงนาเสนอตัวอย่างการปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีความรวดเร็วยิ่งขึ้นโดยการวิเคราะห์ภาพรวมของกระบวนการผลิตอาหารปลากินเนื้อด้วย Mapping Process จากนั้นวิเคราะห์จุดที่เป็นคอขวดของระบบการผลิตโดยรวมด้วยเทคนิค Brown Paper Analysis เพื่อศึกษาความสูญเปล่า (Muda) ในแต่ละกระบวนการ และนำเสนอแนวทางในการลดปัญหาดังกล่าวด้วยวิธีการจัดสายสมดุลการผลิตและใช้วิธีการ ECRS ซึ่งสามารถเพิ่มผลิตภาพการผลิตได้จาก 370 ตันเป็น 400 ตัน:วัน คิดเป็น 92.5%

Downloads

Download data is not yet available.

References

กตัญญู หิรัญญสมบูรณ์. (2548). การบริหารอุตสาหกรรม. กรุงเทพฯ. สำนักพิมพ์ บริษัท เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคชั่น จำกัด.

วิบูลย์ สาราญรัมย์ และเจริญ สุนทราวาณิชย์. (2554). การปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจโดยการวิเคราะห์ บราวน์เปเปอร์ (กรณีศึกษา อุตสาหกรรมเสื้อผ้า). การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวอุตสาหการ ประจำปี 2554.

ปรียาวดี ผลเอนก. (2555). การบริหารการผลิต. กรุงเทพฯ : สานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ผู้จัดการฝ่ายผลิต บริษัทผู้ผลิตอาหารสัตว์น้ำ XXX. (24 มกราคม 2560). สัมภาษณ์.

ยุทธณรงค์ จงจันทร์ (2555). การจัดสมดุลสายการผลิตเพื่อลดความสูญเปล่าในกระบวนการผลิตรองเท้า. การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวอุตสาหการ ประจำปี 2555.

Verma, R., Boyer, Kenneth K. (2008). Operations & Supply Chain Management. Chaina: China Translation & Printing Services Limited.
Published
2017-12-28
How to Cite
ผลเอนกป., พันธ์พงษ์พ., & ศรีทองสุขส. (2017). การศึกษาการลดความสูญเปล่าในการผลิตอาหารปลากินเนื้อด้วยการวิเคราะห์ Brown Paper และการจัดสายสมดุลการผลิตของบริษัทผู้ผลิตอาหารสัตว์น้า XXX. ๋่Journal of Administratation and Mangement, 7(2), 1-13. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/fam/article/view/216261
Section
Research Article

Most read articles by the same author(s)