CUSTOMERS’ LOYALTY TOWARDS SMEs LOAN SERVICES OF A THAI COMMERCIAL BANK IN SAMUTPRAKAN

Main Article Content

ธนปภัส ตติยทิติมา
วอนชนก ไชยสุนทร

Abstract

The objectives of this research are 1) To study the level customers’ loyalty towards SMEs loan service of a Thai commercial bank in Samutprakarn. 2) To compare the customers’ loyalty towards SMEs loan service of a Thai commercial banking Samutprakarn by marketing mixed factors. The sample groups are 178 samples, the independent variable are the marketing mix factor such as product, price, place, promotion, people, physical evidence and presentation and process, the dependent variable is customers’ loyalty towards SMEs loan service, the research instrument was questionnaire had reliability 95%.The data were analyzed by using percentage, mean, standard deviation and one-way anova. The research results found that 1) The level customers’ loyalty towards SMEs loan service of a Thai commercial bank in Samutprakarn is high level. 2) The customers who give importance to the marketing mix of people different levels of loyalty to the level customers’ loyalty towards SMEs loan service of a Thai commercial bank in Samutprakarn difference is statistically significant at 0.01.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
ตติยทิติมา ธ., & ไชยสุนทร ว. (2017). CUSTOMERS’ LOYALTY TOWARDS SMEs LOAN SERVICES OF A THAI COMMERCIAL BANK IN SAMUTPRAKAN. Journal of KMITL Business School, 7(1), 1–15. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/fam/article/view/208043
Section
Research Article

References

Industrialnew. (2559, กรกฎาคม). กรมพัฒน์ผนึกกาลังสสว.เปิดเวทีจัดงานประชันสุดยอด SMEs ดีเด่นทั่วไทย. สืบค้นเมื่อ 4 พฤศจิกายน 2559, จาก http://www.industrialnew.com

กเสียน ชลวิทย์. (2553). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการด้านสินเชื่อกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม ของบริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในจังหวัดอุบลราชธานี. ภาคนิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.

กิตติชัย กาทองทุ่ง. (2555). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อปริมาณการให้สินเชื่อของธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน). สืบค้นเมื่อ 10 ตุลาคม 2559, จากhttp://www.eco.ru.ac.th/yecon/index.php/2015-07-06-04-01-55/24-2015-07-07-02- 33-18

ชุลีรัตน์ ก้อนทอง. (2553). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีของอู่ซ่อมรถยนต์และศูนย์บริการของใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร. วิจัยเชิงสารวจ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา.

ทิพชญาณ์ อัครพงศ์โสภณ. (2556). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร.ค้นคว้าอิสระ ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.

ธนาคารพาณิชย์ในการศึกษาครั้งนี้. (2558). รายงานประจำปี 2558. สืบค้นเมื่อ 4 พฤศจิกายน 2559, จาก http://www.kasikornbank.com/th/Investors/FinanInfoReports/FinancialReportsAnnual/2015_AR_THALL.pdf

ธีรวุฒิ เอกะกุล. (2543). ระเบียบวิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์.อุบลราชธานี : สถาบันราชภัฐอุบลราชธานี.

โพยม วิสุงเร. (2553). ความคิดเห็นของลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมขนาดกลางต่อส่วนผสมทางการตลาดการให้บริการสินเชื่อของบริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ศึกษากรณีศูนย์ธุรกิจ ลูกค้าผู้ประกอบการ 1 ร้อยเอ็ด. ค้นคว้าอิสระ ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) สาขาบริหารธุรกิจ คณะเทคโนโลยีและสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน.

พรพรรณ เจียมประเสริฐบุญ. (2553). ความจงรักภักดีของผู้บริโภคที่มีต่อธนาคารกรุงเทพ สาขาในห้างสรรพสินค้า ในเขตจังหวัดปทุมธานี. ค้นคว้าอิสระ ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.

ภูมิภัทร รัตนประภา. (2558). ความสัมพันธ์ระหว่างคุณค่าตราสินค้า ส่วนประสมทางการตลาด และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการบัตรเครดิตของธนาคารพาณิชย์ไทย ที่มีอิทธิพลต่อกลยุทธ์การสร้างความภักดีต่อตราสินค้า. วารสารปัญญาภิวัฒน์, 7(2), 43-56.

ศิริวรรณ เสรีรัตน์. (2541). แนวคิดส่วนประสมทางการตลาดสาหรับธุรกิจบริการ (Service Marketing Mix). สืบค้นเมื่อ 19 มีนาคม 2560, จาก http://thesisavenue.blogspot.com/2008/09/marketing-mix-7ps.html

สุชาติ เจริญธรรม. (2543). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการธุรกิจสินเชื่อของผู้ใช้บริการธนาคารออมสิน สาขากาฬสินธุ์. ปัญหาพิเศษ บธ.ม. บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยมหาสารคราม. สeนักงานจังหวัดสมุทรปราการ. (2559, ตุลาคม). สถานการณ์และแนวโน้ม ด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. สืบค้นเมื่อ 10 ตุลาคม 2559, จาก http://www.samutprakan.go.th/newweb/index.php?option=com_content&view=article&id=69:2011-11-29-16-11-19&catid=14:2011-11-29-15-17-14&Itemid=12

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม. (2559, ตุลาคม). รายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รายเดือน พ.ศ. 2559. สืบค้นเมื่อ 10 ตุลาคม 2559, จาก http://www.sme.go.th/th/index.php/data-alert/alert/report-month

อนันต์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์. (2545). ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการด้านสินเชื่อธุรกิจ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ของลูกค้ารายใหญ่ในเขตภาคเหนือ. วิทยานิพนธ์สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

อภิชาติ บุญรักษ์. (2551). ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการด้านสินเชื่อธุรกิจ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ของลูกค้าในจังหวัดพังงา. วิทยานิพนธ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจการตลาด บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต.

เอนก กุลชุติสิน. (2550). ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเชื่อธุรกิจขนาดย่อมธนาคารกสิกรไทยของผู้ประกอบการขนาดย่อม ในอำเภอเมืองสมุทรสาคร. ค้นคว้าอิสระ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

อังคณา แจ้งกระจ่าง. (2553). ปัจจัยที่มีผลต่อความจงรักภักดีของลูกค้าในร้านขายยาแบบผู้ประกอบการรายเดียวในจังหวัดนครสวรรค์. สืบค้นเมื่อ 10 ตุลาคม 2559, จาก http://www.bec.nu.ac.th/becweb/graduate/Article%5CMBA-53