BUYING BEHAVIOR OF CARTOON BOOK OF READERS IN CENTRAL REGION OF THAILAND

Main Article Content

ฉันทพล สุขเสริม
กตัญญู หิรัญญสมบูรณ์

Abstract

This study aims to study and compare opinion levels toward marketing mix and behavior influencing on buying cartoon books of readers in central region of Thailand classified by personal factors. The sampling conducted on 400 people by interviewing readers through questionnaires. The obtained data were analyzed by frequency, percentage, mean, and standard deviation. Statistics used for hypothesis testing by Independent sample t-test, One – Way ANOVA, LSD and Chi-Square. 88888The results showed that readers had opinion levels about marketing mix at the high level considering. The marketing mix in place is the most opinion levels, followed by price, promotion and product, respectively. 88888Results of the test showed that different education level and income of readers had different opinion level in product. Different age, occupation and education level of readers had different opinion level in price. Different age and occupation of readers had different opinion level in place. Different gender, age occupation, education level and income of readers had different opinion level in promotion. 88888Behavior factor in reason for buying related with age, education level and occupation of readers. Behavior factor in frequency of buying related with gender, occupation, education level and income of readers. Behavior factor in channel related with gender and education level of readers. Behavior factor in influencers related with gender and occupation of readers. Behavior factor in news source for new cartoon book related with age of readers.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
สุขเสริม ฉ., & หิรัญญสมบูรณ์ ก. (2018). BUYING BEHAVIOR OF CARTOON BOOK OF READERS IN CENTRAL REGION OF THAILAND. Journal of KMITL Business School, 8(1), 83–100. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/fam/article/view/206954
Section
Research Article

References

กัลยา วานิชย์บัญชา. (2545). การวิเคราะห์สถิติสาหรับการบริหารและวิจัย. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะเศรษฐศาสตร์. (2558). การศึกษาพฤติกรรมการอ่านและซื้อหนังสือของคนไทย. กรุงเทพฯ: สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย.

ชวภณ ภักดีโตเจริญ. (2557). ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อหนังสือพ๊อคเก็ตบุ๊คส์ของประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร. [ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์]. สืบค้นเมื่อ 31 สิงหาคม 2560 จาก http://www.nithedkbu.com/?p=1495

ภาวณี อุชชิน. (2558). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อหนังสือวรรณกรรมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (วิทยานิพนธ์ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

ภัทรินทร์ สิมะชาติ. (2545). ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อหนังสือของผู้บริโภค กรณีศึกษา บริษัท เอเซีย บุ๊คส์ จำกัด (ปริญญานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

ดวงหทัย ลงสุแก และ ลำปาง แม่นมาตย์. (2558). การศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคในการเลือกซื้อหนังสือ กรณีศึกษาจากร้านหนังสือที่อยู่ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น. วารสารวิจัย มข., 3(2), 80-91.

เดชบุรินทร์ ติยะโรจน์ (2559). ปัจจัยทางการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อหนังสือในร้านซีเอ็ดบุ๊ค เซ็นเตอร์ที่สาขาเซ็นทรัลพระรามสอง (การค้นคว้าอิสระ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสยาม

ธีระภัทร์ เอกผาชัยสวัสดิ์. (2553). ชุมชนการศึกษา. กรุงเทพฯ :แอคทีฟพริ้นท์.

ผู้จัดการออนไลน์. (2547). คอลัมน์ Legend of Animation จาก นิตยสาร @nime ฉบับที่1 เรื่อง “การ์ตูนไทยสายพันธุ์ใหม่”. สืบค้นเมื่อ 11 กันยายน 2560, จาก https://mgronline.com

ภัทรพงษ์ พึงพาพงษ์ และ อรรัมภา ปัญญาสัน. (2558) การศึกษาพฤติกรรมการซื้อหนังสือของประชาชนใน เขตกรุงเทพมหานคร. กรงเทพฯ: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ศิริวรรณ เสรีรัตน์. (2534). กลยุทธ์การตลาด. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์พัฒนาศึกษา.

สุขนภา ตันติพรอนันต์. (2554). ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อหนังสือสำหรับเด็ก ของผู้ปกครองนักเรียน ช่วงอายุ 3 - 12 ปี ในกรุงเทพมหานคร (ปริญญานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย. (2557). ตลาดหนังสือในประเทศไทย ตุลาคม 2557. สืบค้นเมื่อ 11 กันยายน 2560, จาก https://www.maketeer.co.th/2014/10/book

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐออนไลน์. (2557). การ์ตูนไทยไปถึงไหนแล้ว? EP.1 ครั้งแรกๆ ของการ์ตูนไทย!. สืบค้นเมื่อ 11 กันยายน 2560, จาก https://www.thairath.co.th/content/461033#&gid=null&pid=2

หมูมะนาว. (2559). 10 อันดับการ์ตูนขายดีที่สุดในญี่ปุ่นปี 2016 โดยโอริคอนชาร์ต.

สืบค้นเมื่อ 11 กันยายน 2560, จาก https://www.mangozero.com/japan-bestseller-manga-2016

อุมารัชนี แก้วบุดตา. (2553). อิทธิพลของบุคลิกภาพต่อการตัดสินใจซื้อหนังสือจิตวิทยาเพื่อพัฒนาตนเองของคนวัยทำงานในจังหวัดนครราชสีมา (วิทยานิพนธ์ การจัดการมหาบัณฑิต). นครราชสีมา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.

Kotler, P. and Lane, K. (2016). Marketing Management. 15th edition. Kendallville: Pearson.

Kotler, P. (1997). Marketing management: analysis, planning implementation and control. 9th edition. New Jersey: Asimmon &Schuster.

Most read articles by the same author(s)