เปิดรับบทความวารสารบริหารธุรกิจ ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566