เปิดรับบทควาวารสารบริหารธุรกิจ ปีที่ 11ฉบับที่2 ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2564