การพัฒนาสื่อการสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้ประกอบธุรกิจโฮมสเตย์

Main Article Content

กรกมล ศรีเดือนดาว

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาสื่อการสอนภาษาอังกฤษที่เหมาะสมสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจ โฮมสเตย์ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และ 2) ศึกษาความพึงพอใจในการใช้สื่อการสอนของผู้ประกอบการธุรกิจโฮมสเตย์ ในชุมชนโรงหีบ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้มีสองกลุ่ม คือ ผู้ประกอบการธุรกิจโฮมสเตย์ในชุมชนโรงหีบ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน 17 คน และนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจำนวน 6 คน ที่มาใช้บริการโฮมสเตย์ของชุมชนดังกล่าวในเดือนเมษายน พ.ศ. 2561 เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) แบบสอบถามความคาดหวังของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อการสื่อสารภาษาอังกฤษของผู้ประกอบธุรกิจโฮมสเตย์ 2) แบบทดสอบความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษของผู้ประกอบธุรกิจโฮมสเตย์ 3) สื่อการสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจโฮมสเตย์ และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของ ผู้ประกอบการต่อสื่อการสอนภาษาอังกฤษ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา ค่าเฉลี่ยประชากร ค่าร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน


ผลการวิจัย พบว่า


1) สื่อการสอนภาษาอังกฤษที่เหมาะสมสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจโฮมสเตย์ให้มีประสิทธิภาพ 89.70/87.95


2) การประเมินความพึงพอใจของผู้ประกอบธุรกิจโฮมสเตย์ต่อสื่อการสอนภาษาอังกฤษ พบว่ามีความ พึงพอใจทั้งในภาพรวม และระดับรายข้อ ในระดับมากที่สุด

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
Research Article

References

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. (2561, 18 มกราคม). แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560-2564. https://www.tourismthailand.org/

ชัยยงค์ พรหมวงศ์. (2556). การทดสอบประสิทธิภาพสื่อหรือชุดการสอน. วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย, 5(1), http://www4.educ.su.ac.th/2013/images/stories/081957-02.pdf

ชุติมนต์ กระแสสินธุ์ และอินทิรา รอบรู้. (2561). ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้บทเรียนมัลติมีเดีย โรงเรียนอนุบาลเนินมะขาม อำเภอเนินมะขาม จังหวัดชัยนาท. วารสารชุมชนวิจัย. 12(3), https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NRRU/article/view/141899

ทัตทริยา เรือนคำ และ ยุทธศักดิ์ ใจชื่นชน. (2559). การสํารวจการรับรู้การเรียนภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะของวิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง. 5(2),

https://so04.tci-thaijo.org/index.php/JLPRU/article/view/73346

นุชนาฏ วัฒนศิริ. (2561). ผลของการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคห้องเรียนกลับด้านร่วมกับกูเกิ้ล คลาสรูมที่มีต่อความคงทนของความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยตนเองและผลสัมฤทธิ์ในการเรียนในวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ. Veridian E Journal ฯ ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ. 11(3),

https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Veridian-E-Journal/article/view /157484

ปวันรัตน์ นิกรกิตติโกศล. (2559). การพัฒนานวัตกรรมการสื่อสารภาษาอังกฤษ สำหรับผู้ประกอบการร้านขายของที่ระลึก ร้านอาหารและเครื่องดื่มที่เกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี. วารสารสมาคมนักวิจัย. 21(2), http://www.ar.or.th/ImageData/Magazine/10042/DL_10257.pdf?t=636432160758577602

มินตรา ไชยชนะ สรศักดิ์ เชี่ยวชาญ และสุดารัตน์ ทองเณร. (2559). ปัญหาการสื่อสารภาษาอังกฤษของพนักงานต้อนรับในโรงแรมจังหวัดน่านในทัศนคติของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ. ใน การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9. 321-328 http://repository.rmutr.ac.th/bitstream/handle/123456789/681/rmutrconth_35.pdf?sequence=1&isAllowed=y

ลาภวัต วงศ์ประชา. (2561). แนวทางส่งเสริมการใช้ Google Classroom พัฒนาการเรียนการสอนนักศึกษาในระดับอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม. [วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ไม่ได้ตีพิมพ์]. มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร.

วันวิสาข์ ชาญณรงค์ และอารีย์ ปรีดีกุล. (2560). การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี เรื่องการจัดสานไม้ไผ่ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดดาน-คุรุราษฎร์อุทิศ. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, 11(2), http://arcbs.bsru.ac.th/journal/File69220.pdf

เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ. (2561, 18 มกราคม). ลดความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษาในชนบทด้วยดิจิตอล ...ก้าวกระโดด สู่ Thailand 4.0. http://www.manager.co.th/game/viewnews.aspx?NewsID=9590000096813/

สุวรรณา ยุทธภิรัตน์, ดวงพร ผกามาศ และยุภาพร ชูสาย. (2559). การใช้ภาษาอังกฤษของพนักงานส่วนหน้าของโรงแรมอิสระในกรุงเทพมหานคร. มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ.

http://www.northbkk.ac.th/research_/themes/downloads/abstract/1510050590_abstract.pdf

Albina, G. (January 18, 2018). Improving Speaking Fluency in a Task-based Language Teaching Approach: The Case of EFL Learners at PUNIV-Cazenga. Sage Journals. http://doi.org/10.1177/2158244017691077

Oller, J.W. Jr. (1978) Pragmatics and Language Testing. In B. Spolsky (Ed.). Approaches to Language Testing. Center for Applied Linguistics.