การพัฒนาฐานข้อมูลข้อสอบและข้อสอบออนไลน์วิชาภาษาอังกฤษ ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

Main Article Content

กฤษฏา พลอยศรี
สุชิน นิธิไชโย

บทคัดย่อ

การพัฒนาฐานข้อมูลข้อสอบและข้อสอบออนไลน์เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นจากความต้องการของบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อให้สอดคล้องตามแนวนโยบายการพัฒนาประเทศสู่การศึกษาในยุค 4.0 การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อ  1) พัฒนาฐานข้อมูลข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 สำหรับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 2) พัฒนาข้อสอบออนไลน์วิชาภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ การดำเนินงานวิจัยแบ่งเป็น 5 ขั้นตอนดังนี้ 1) รวมรวมและเก็บgif.latex?\bar{x}ข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ครูในกลุ่มสาระวิชาภาษาต่างประเทศ 2) พัฒนาฐานข้อมูลข้อสอบและข้อสอบออนไลgif.latex?\bar{x}น์กลุ่มสาระวิชาภาษาต่างประเทศ 3) ประเมินประสิทธิภาพการใช้งานฐานข้อมูลข้อสอบและข้อสอบออนไลน์ 4) ประเมินความพึงพอใจของครูที่มีต่อฐานข้อมูลข้อสอบและข้อสอบออนไลน์ 5) ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อข้อสอบออนไลน์ กลุ่มตัวอย่างมาจากการเลือกแบบเจาะจงคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ปีการศึกษา 2562 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ได้แก่ 1) แบบสัมภาษณ์ครูในกลุ่มสาระวิชาภาษาต่างประเทศ 2) แบบประเมินประสิทธิภาพการใช้งานฐานข้อมูลข้อสอบและข้อสอบออนไลน์ 3) แบบประเมินความพึงพอใจของครูที่มีต่อฐานข้อมูลข้อสอบและข้อสอบออนไลน์ 4) ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อข้อสอบออนไลน์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตฐาน


            ผลการวิจัยพบว่า


            1) ผลการประเมินประสิทธิภาพการใช้งานฐานข้อมูลข้อสอบและข้อสอบออนไลน์จากผู้เชี่ยวชาญอยู่ในระดับดี ( gif.latex?\bar{x} = 4.39, SD = 0.19)


            2) ผลการประเมินความพึงพอใจของครูที่มีต่อฐานข้อมูลข้อสอบและข้อสอบออนไลน์ โดยรวมอยู่ในระดับดี ( gif.latex?\bar{x}= 4.43, SD = 0.69)


            3) ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อข้อสอบออนไลน์โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( gif.latex?\bar{x} = 3.56, SD = 0.26) จากผลการประเมินข้างต้นสามารถสรุปได้ว่าระบบฐานข้อมูลข้อสอบและข้อสอบออนไลน์นั้นสามารถนำไปใช้ในการจัดการสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพได้ในระดับดี มีการสรุปผลคะแนนสอบได้ถูกต้องและรวดเร็ว สามารถเรียกดูผลการสอบย้อนหลังช่วยให้ผู้เรียน และผู้สอนสามารถวิเคราะห์จุดอ่อน และจุดแข็งความรู้ของตนเองได้เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงการเรียนการสอนต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

ประเภทบทความ
Research Article