การพัฒนาฐานข้อมูลข้อสอบและข้อสอบออนไลน์วิชาภาษาอังกฤษ ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

Main Article Content

กฤษฏา พลอยศรี
สุชิน นิธิไชโย

บทคัดย่อ

การพัฒนาฐานข้อมูลข้อสอบและข้อสอบออนไลน์เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นจากความต้องการของบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อให้สอดคล้องตามแนวนโยบายการพัฒนาประเทศสู่การศึกษาในยุค 4.0 การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อ  1) พัฒนาฐานข้อมูลข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 สำหรับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 2) พัฒนาข้อสอบออนไลน์วิชาภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ การดำเนินงานวิจัยแบ่งเป็น 5 ขั้นตอนดังนี้ 1) รวมรวมและเก็บgif.latex?\bar{x}ข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ครูในกลุ่มสาระวิชาภาษาต่างประเทศ 2) พัฒนาฐานข้อมูลข้อสอบและข้อสอบออนไลgif.latex?\bar{x}น์กลุ่มสาระวิชาภาษาต่างประเทศ 3) ประเมินประสิทธิภาพการใช้งานฐานข้อมูลข้อสอบและข้อสอบออนไลน์ 4) ประเมินความพึงพอใจของครูที่มีต่อฐานข้อมูลข้อสอบและข้อสอบออนไลน์ 5) ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อข้อสอบออนไลน์ กลุ่มตัวอย่างมาจากการเลือกแบบเจาะจงคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ปีการศึกษา 2562 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ได้แก่ 1) แบบสัมภาษณ์ครูในกลุ่มสาระวิชาภาษาต่างประเทศ 2) แบบประเมินประสิทธิภาพการใช้งานฐานข้อมูลข้อสอบและข้อสอบออนไลน์ 3) แบบประเมินความพึงพอใจของครูที่มีต่อฐานข้อมูลข้อสอบและข้อสอบออนไลน์ 4) ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อข้อสอบออนไลน์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตฐาน


            ผลการวิจัยพบว่า


            1) ผลการประเมินประสิทธิภาพการใช้งานฐานข้อมูลข้อสอบและข้อสอบออนไลน์จากผู้เชี่ยวชาญอยู่ในระดับดี ( gif.latex?\bar{x} = 4.39, SD = 0.19)


            2) ผลการประเมินความพึงพอใจของครูที่มีต่อฐานข้อมูลข้อสอบและข้อสอบออนไลน์ โดยรวมอยู่ในระดับดี ( gif.latex?\bar{x}= 4.43, SD = 0.69)


            3) ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อข้อสอบออนไลน์โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( gif.latex?\bar{x} = 3.56, SD = 0.26) จากผลการประเมินข้างต้นสามารถสรุปได้ว่าระบบฐานข้อมูลข้อสอบและข้อสอบออนไลน์นั้นสามารถนำไปใช้ในการจัดการสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพได้ในระดับดี มีการสรุปผลคะแนนสอบได้ถูกต้องและรวดเร็ว สามารถเรียกดูผลการสอบย้อนหลังช่วยให้ผู้เรียน และผู้สอนสามารถวิเคราะห์จุดอ่อน และจุดแข็งความรู้ของตนเองได้เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงการเรียนการสอนต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

ประเภทบทความ
Research Article

เอกสารอ้างอิง

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม. (2563). มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 หรือโรคโควิด-19 (ฉบับที่ 3). [ออนไลน์] ได้จาก https://www.ops.go.th/main/images/2563/muaAdmin/
corona/COVID_3.pdf [สืบค้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2563].
กองเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล. (2559). การสร้างแบบทดสอบออนไลน์ (e-Testing) ฟรีที่ https://quizizz.com.
วารสาร Multimedia e-news (37) , 5-23.
จิตรา นาปาเลน, อัญชลี สุขในสิทธิ และมนตา ตุลย์เมธาการ. (2560). การพัฒนาระบบคลังข้อสอบอิเล็กทรอนิกส์ ของโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9
"ราชมงคลสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ยั่งยืนสู่ประเทศไทย 4.0" (Creative RMUT and Sustainable Innovation for Thailand
4.0) [229]
ชัชสันต์ จันทร์เรืองฤทธิ์. (2559). ระบบประเมินความรู้ผ่านเครือข่าย (e-Testing) : กรณีศึกษาคลังข้อสอบสนันสนุนการสอบใบ
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์. วารสาร PULINET, 3(1), 112-
117.
ณัฐพล พานิชการ. (2555). การพัฒนาระบบคลังข้อสอบออนไลน์สำหรับวิชาสามัญวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา. วิทยานิพนธ์
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน.
ธนวรรณ เจริญนาน, สิริยุพิน ศุภ์ธนัชภัคชนา และปริญญา ทองสอน. (2562). ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์ด้วย Google
Classroom เรื่องการสร้างสรรค์ชิ้นงานด้วยไมโครซอฟท์เพาเวอร์พ้อย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6. วารสาร ศึกษา
ศาสตร์ มมร, 7(1), 381-396.
ประชาชาติธุรกิจ. (2563). 'ออนไลน์' ห้องเรียนอนาคต 42 (5225). [ออนไลน์] เข้าถึงจาก http://dspace.rmutk. ac.th/ bitst
ream/handle/123456789/3866/ เมื่อ 25 เมษายน 2563.
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์. (2563). มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) ฉบับที่ 3 ตามมติคณะ
รัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2563. [ออนไลน์] ได้จาก http://www.rru. ac.th/pr63/covidrru3.pdf [ สืบค้นเมื่อวัน
ที่ 30 เมษายน 2563].
ไชยยา อะการะวัง. (2561). การพัฒนาคลังข้อสอบและระบบการสอบออนไลน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม
เขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ. งานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ในโครงการวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมแลกเป้า สพฐ. ปีงบประมาณ 2561