การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD ประกอบหนังสือประยุกต์ใช้เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม (Augmented Reality) เรื่อง การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Main Article Content

อธิษฐ์ เชิญขวัญชัย
ธนดล ภูสีฤทธิ์

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ


            การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อหาประสิทธิภาพของหนังสือประยุกต์ใช้เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม (Augmented Reality) ตามเกณฑ์ 80/80  (2) เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของหนังสือประยุกต์ใช้เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม (Augmented Reality) (3) เพื่อเปรียบเทียบคะแนนการทดสอบระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD ประกอบหนังสือประยุกต์ใช้เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม (Augmented Reality) กับเกณฑ์ที่กำหนด (4) เพื่อศึกษาทักษะกระบวนการกลุ่ม โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD ประกอบหนังสือประยุกต์ใช้เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม (Augmented Reality) (5) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD ประกอบหนังสือประยุกต์ใช้เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม (Augmented Reality) เรื่อง การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 48 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษามี 5 ชนิด คือ 1) ประสิทธิภาพของการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD ประกอบหนังสือประยุกต์ใช้เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม (Augmented Reality) 2) ค่าดัชนีประสิทธิผล 3) การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 4) ศึกษาทักษะกระบวนการกลุ่ม และ 5) แบบวัดความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (gif.latex?\bar{x}) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานได้แก่ t-test (Dependent Samples) กำหนดนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05


 


ผลการวิจัย ปรากฏดังนี้


  1. ประสิทธิภาพของกระบวนการ มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 79/80.69

  2. ค่าดัชนีประสิทธิผลในการเรียนฯ มีค่าเท่ากับ 6538 คิดเป็นร้อยละ 65.38

  3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05


  1. ทักษะกระบวนการกลุ่ม มีค่า (gif.latex?\bar{x}= 33 , S.D. = 2.09 ) อยู่ในระดับมาก

  2. ความพึงพอใจต่อการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD มีค่า (gif.latex?\bar{x}= 86 , S.D. = 0.14 )

อยู่ในระดับมากที่สุด


 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

ประเภทบทความ
Research Article