การวิเคราะห์ข้ามกรณีศึกษาในการจัดการผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนเอกชน ในเขตเมืองพัทยา ด้วยการปฏิบัติการฝึกอบรม: การศึกษาแบบพหุกรณีศึกษา

ผู้แต่ง

  • ปรัชนันท์ เจริญอาภรณ์วัฒนา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

คำสำคัญ:

การฝึกอบรม, การปฏิบัติการฝึกอบรม, โรงเรียนเอกชน

บทคัดย่อ

ประเทศไทยลงทุนกับระบบการศึกษาและการฝึกอบรมเป็นอย่างมาก แต่คุณภาพการศึกษากลับไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ประเทศไทยควรมุ่งเน้นและให้ความสำคัญกับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชน การปฏิบัติการฝึกอบรมเป็นการปฏิบัติด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของโรงเรียนเอกชน เพื่อช่วยในการพัฒนาความรู้ ทักษะ ความสามารถ ทัศนคติ ของครูและโรงเรียนเอกชน เพื่อให้ประสบความสำเร็จในการดำเนินงานของโรงเรียนเอกชน และเพื่อสร้างคุณภาพการศึกษาด้วยครูที่มีคุณภาพ ดังนั้น โรงเรียนเอกชนต้องเตรียมพร้อมครูเพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้และการประเมินที่เหมาะสมในการพัฒนาผู้เรียน วัตถุประสงค์ของการวิจัยเชิงคุณภาพโดยใช้กลยุทธ์การวิจัยด้านพหุกรณีศึกษานี้ คือ เพื่อศึกษาแนวปฏิบัติด้านการฝึกอบรมของโรงเรียนเอกชนในเขตเมืองพัทยา วิธีการเก็บข้อมูลที่ใช้ คือ การสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง การบันทึกเสียง และการใช้เอกสารอ้างอิง โดยเก็บข้อมูลกับผู้รับใบอนุญาต ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ หัวหน้าแผนก และเจ้าหน้าที่ จำนวน 22 คน ที่ทำงานในโรงเรียนเอกชนในเขตเมืองพัทยา จำนวน 5 แห่ง การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์ข้ามกรณีศึกษา ผลการวิจัย พบว่า แนวปฏิบัติด้านการฝึกอบรมของโรงเรียนเอกชนในเขตเมืองพัทยา ประกอบด้วย 14 แนวคิดหลัก คือ 1) การประเมินความต้องการจำเป็นในการฝึกอบรม, 2) วิธีการขออนุมัติการเข้าร่วมการฝึกอบรม, 3) วิธีการฝึกอบรม, 4) วิทยากรฝึกอบรม, 5) ผู้เข้าฝึกอบรม, 6) เอกสารประกอบการฝึกอบรม, 7) ช่วงเวลาในการฝึกอบรม, 8) สถานที่ฝึกอบรม, 9) งบประมาณในการฝึกอบรม, 10) หลักสูตรและกิจกรรมการฝึกอบรม, 11) การให้การสนับสนุน การตรวจสอบ และการดูแลช่วยเหลือ, 12) การประเมิน การให้ข้อเสนอแนะ และการติดตามผล, 13) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจในการปฏิบัติการฝึกอบรม, และ 14) ผลลัพธ์และประโยชน์ในการฝึกอบรม นอกจากนี้ แนวปฏิบัติด้านการฝึกอบรมควรมีการศึกษาในด้านอื่นๆ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการปฏิบัติการฝึกอบรมและพัฒนางานวิจัยในอนาคต

References

Adams, M. (1999). Training employees as partners. HR Magazine, 44(2), 64-70.
Adeogun, A. A. (2006). Training and experience as predictors of teachers’ productivity in secondary schools. International Journal of Educational Management, 4(1), 38-49.
Akala, H. S. (2012). Factors influencing employee retention among the non teaching staff at the University of Nairobi. Nairobi: University of Nairobi.
Ali, R., & Hamza, M. (2018). Impact of teachers’ training on students’ learning attitude and organizational performance. International Journal of Business and Management, 6(10), 239-248.
Ampaipipatkul, W. (2004). A study of content and training methods for a five-day trainer course. Master thesis: Mahidol University.
Ampaipipatkul, W. (2004). A study of content and training methods for a five-day trainer
Armstrong, M. (2001). A handbook of human resources practice. UK: Kogan Page.
Arshad, M., Yusof, A., Mahmood, A., Ahmed, A., & Akhtar, S. (2015). A study on training needs analysis (TNA) process among manufacturing companies registered with Pembangunan Sumber Manusia Berhad (PSMB) at Bayan Lepas Area, Penang, Malaysia. Mediterranean Journal of Social Sciences, 6(4), 670-678.
Asia One. (2015). Private schools in Thailand on shaky ground. Retrieved from http://www.asiaone.com/asia/private-schools-thailand-shaky-ground
Baldiris, N., Panagiotis, Z., Fabregat, G., & Demetrios, G. S. (2016). Developing teachers' competences for designing inclusive learning experiences. Journal of Educational Technology and Society, 19(1), 17-27.
Bangkok Post. (2017). Educational inequality in Thailand: The challenge. Retrieved from https://www.bangkokpost.com/learning/learning-news/1259777/educational-inequality-in-thailand-the-challenge
Beardwell, I., & Holden, L. (2001). Human resource management: A contemporary approach. Essex: Pearson Education Limited.
Bernstein, A., & Magnusson, P. (1993). How much good will training do? Business Week, 76-77.
Betcherman, G., Leckie, N., & McMullen, K. (1997). Developing skills in the Canadian workplace. Ottawa: Canadian Policy Research Networks.
Britten, N. (1999). Qualitative interviews in healthcare. In Pope, C., & Mays, N. (eds). Qualitative research in health care (2nd ed.), pp. 11–19. London: BMJ Books.
Carnoy, M., Khavenson, T., & Ivanova, A. (2015). Using TIMSS and PISA results to inform educational policy: A study of Russia and its neighbours. A Journal of Comparative and International Education, 45(2), 248-271.
Chen-Chung, L., Kuan-Hsien, L., Leon-Yufeng, W., & Chin-Chung, T. (2016). The impact of peer review on creative self-efficacy and learning performance in Web 2.0 learning activities. Journal of Educational Technology and Society, 19(2), 286-297.
course (master’s thesis). Mahidol University. Retrieved from http://www.li.mahidol.ac.th/
DeJaeghere, J. G., Williams, R., & Kyeyune, R. (2009). Ugandan secondary school headteachers’ efficacy: What kind of training for whom? International Journal of Educational Development, 29(3), 312–320.
DeSimone, R. L., & Werner, J. M. (2012). Human resource development (6th ed.). South-Western: Cengage Learning.
Dobbs, R. L. (2006). Development phase of systematic training: New technology lends assistance. Advances in Developing Human Resources, 8(4), 500-513.
Dubois, D., & Rothwell, W. (2004). Competency-based or a traditional approach to training? T&D, 58(4), 46-57.
Educational Initiative. (2019). Teacher needs assessment. Educational Initiative: India.
Ekpoh, U. I., Oswald, A., & Victoria, N. (2013). Staff development programmes and secondary school teachers’ job performance in Uyo Metropolis, Nigeria. Journal of Education and Practice, 4(12), 217-222.
Elbadri, A. N. (2001). Training practices of Polish companies: An appraisal and agenda for improvement. Journal of European Industrial Training, 25/2/3/4, 69-79.
Ferreira, R. R., da Silva, A. G., & Mourao, L. (2015). Training needs analysis at work. In Kurt, K., Jonathan, P., Nuno, R., & Sigmar, M. (eds). The Wiley Blackwell Handbook of the Psychology of Training, Development, and Performance Improvement, 32-49. New Jersey: Wiley & Sons.
Fulcher, G. (2012). Assessment literacy for the language classroom. Language Assessment Quarterly, 9(2), 113-132.
Gaible, E., & Burns, M. (2005). Using technology to train teachers. Information for Development Program publication. Retrieved from www.infoDev.org
Ghavifekr, S., & Rosdy, W. A. W. (2015). Teaching and learning with technology: Effectiveness of ICT integration in schools. International Journal of Research in Education and Science (IJRES), 1(2), 175-191.
Goldstein, I., & Ford J. K. (2002). Training in organization: Needs assessment, development and evaluation. CA: Wadsworth.
Guba, E. G. (1990). The alternative paradigm dialog. In E. G. Guba (Ed,), The paradigm dialog (pp.17-30). New bury Park, CA: Sage.
Hansen, J. W. (2006). Training design: Scenarios of the future. Advances in Developing Human Resources, 8(4), 492-499.
Hartoyo, R., & Efendy, H. (2017). Development of training needs analysis in organization. Journal of Management Research, 9(4), 140-159.
Hesse-Biber, S. N., & Leavy, P. (2006). The practice of qualitative research. Thousand Oaks, CA: Sage.
Jahangir, S. F., Saheen, N., & Kazmi, S. F. (2012). In-service training: A contributory factor influencing teachers’ performance. International Journal of Academic Research in Progressive Education and Development, 1(1), 31-38.
Jeenawathana, A. (2016). Self-development for professional teachers. Veridian E-Journal, Silpakorn University, 9(2), 1379-1395.
Jehanzeb, K., & Bashi, N. A. (2013). Training and development program and its benefits to employee and organization: A conceptual study. European Journal of Business and Management, 5(2), 243-252.
Jepkepter, A., Kombo, K., & Kyalo, D. N. K. (2015). Relationship between teacher capacity building strategy and students’ performance in public secondary schools in Nandi County, Kenya. International Journal of Humanities and Social Science Invention, 4(10), 37-50.
Kaufman, R. (1991). Strategic planning plus: An organizational guide. Glenview, IL: Scott Foreman Professional Books.
Lao, R. (2017). Educational inequality in Thailand: The challenge. Retrieved from https://www.bangkokpost.com/learning/advanced/1259777/educational-inequality-in-thailand-the-challenge
Lawson, K. (2016). The trainer’s handbook (4th ed.). New Jersey: Wiley & Sons.
Leigh, D., Watkins, R., Platt, W. A., & Kaufman, R. (2000). Alternate models of needs assessment: Selecting the right one for your organization. Human Resource Development Quarterly, 11, 87-93.
Lieberman, A. (2006). Teachers as leaders: Learning from practice. Presentation at International Invitational Symposium, 5th-8th July, St Patrick’s College, Drumcondra and Dublin City University.
Lim, G. S., Werner, J. M., & DeSimone, R. L. (2013). Human resource development for effective organizations: Principles and practices across national boundaries. South-Western: Cengage Learning.
Martin, B. O., Kolomitro, K., & Lam, T. C. M. (2014). Training methods: A review and analysis. Human Resource Development Review, 13(1), 11-35.
Mashudu, N. (2016). Designing a training program literature review. Nelson Mandela University.
Mawardi. (2013). The needs analysis of training for elementary school teachers (Prior analysis to the research of professional and pedagogical competencies development in civics education). DIJE, 1, 26-39.
Merriam, S. B. (1998). Qualitative research and case study applications in education (2nd ed.). San Francisco: Jossey-Bass.
Moeini, H. (2008). Identifying needs: A missing part in teacher training programs. International Journal of Media, Technology and Lifelong Learning, 4(1), 1-12.
Moyle, K. (2007). How can the value of educational technologies in schools be measured? Paper presented at the World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia & Telecommunications, Vancouver, Canada, June.
OECD and UNESCO. (2016). Education in Thailand: An OECD-UNESCO perspective, reviews of National Policies for Education, OECD Publishing, Paris, p. 19.
Office of the Private Education Commission. (2016). Name list for Thailand private school. Retrieved from https://sites.google.com/a/opec.go.th/opec/list-name-school
Olaniyan, A. D., & Ojo, B. L. (2008). Staff training and development: A vital tool for organizational effectiveness. European Journal of Scientific Research, 24(3), 326-331.
Omar, C. (2014). The need for in-service training for teachers and it’s effectiveness in school. International Journal for Innovation Education and Research, 2(11), 1-9.
Ongori, H., & Nzonzo, C. (2011). Training and development practices in an organization: An intervention to enhance organizational effectiveness. International Journal of Engineering and Management Science, 2(4), 187-198.
Patton, M. Q. (1990). Qualitative evaluation and research methods (2nd ed.). Newbury Park, CA: Sage.
Perez, M., & Ramiro, M. (2017). Implementing plurilingualism in higher education: Teacher training needs and plan evaluation. Porta Linguarum: Monograph, II, 139-156.
Phrompitukth, S., Piromjitpong, S., & Pornjaroen, I. (2016). Condition and needs in the development of online training courses for enhancing teachers performance on student learning outcome measurement and evaluation. Journal of Education, 17(1), 79-87.
Pineda, P. (1995). Auditorı´a de la formacio´n. Barcelona: Gestio´n 2000.
Rao, P. S. (2009). Essentials of human resource management and industrial relations (3rd ed). Himalaya Publication House.
Reed, J., & Vokala, M. (2006). What role can a training needs analysis play in organizational change? Journal of Organizational Change Management, 19(3), 393-407.
Ritjamroon, P. (2015). Curriculum assessment: Paradigm, process, and evaluating. STOU Educational Journal, 8(1), 13-28.
Rosangela, G., & Xia, L. (2014). The effect of in-service teacher training on student learning of English as a second language. IDB Working Paper Series, No. IDB-WP-529, Inter-American Development Bank (IDB), Washington, DC, http://hdl.handle.net/11319/6596
Roseman, E. (2001). Delta Hotels knows how to keep workers. The Toronto Star, E2.
Sahoo, M., Mishra, S., & Das, H. P. (2014). Evaluation of the effectiveness of training programmes: A review of literature. Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities, 4(9), 56-63.
Saks, A. M., & Haccoun, R. R. (2007). Managing performance through training and development (4th ed.). United States: Thomson Nelson.
Sakunlpan, C., & Sirikase, B. (2018). Needs for self development of teachers in the Thaichaiyo Foundation Network private school. Journal of Education, Mahasarakham University, 12(1), 84-95.
Sangsongfa, A. (2011). A development of an EFL language testing training syllabus to enhance secondary school teachers’ knowledge and skills in classroom testing and assessment. Veridian E-Journal Silpakorn University, 4(1), 548-563.
Sawatewattana, S. (2015). Training and the development in the public and private sectors. Journal of Bangkokthonburi University, 3(2), 1-11.
Schaaf, D. (1998). What workers really think about training. Training, 35(9), 59-66.
Smith, E. M. (2005). Telephone interviewing in healthcare research: A summary of the evidence. Nurse Research, 12, 32-41.doi:10.7748/nr2005.01.12.3.32.c5946
Sorour, S. E., Goda, K., & Mine, T. (2017). Comment data mining to estimate student performance considering consecutive lessons. Journal of Educational Technology and Society, 20(1), 73-86.
Srijumnong, J. (2018). Needs assessment in developing classroom research of student teacher, Loei Rajabhat University. Journal of Education, Mahasarakham University, 12(2), 30-42.
Stake, R. E. (1995). The art of case study research. Thousand Oaks, CA: Sage.
Stake, R. E. (2006). Multiple case study analysis. New York: Guilford Press.
Swanson, R. A. (1987). Human resource development definition. St. Paul: University of Minnesota, Training and Development Research Center.
Teeravanittrakul, S. (2011). Educational administration follow by standard and professional ethics of Kurusapha for education administration (2nd ed.), Chonburi: Get Good Creation.
The World Bank. (2016). Thailand’s small school challenge and options for quality education. Retrieved from http://blogs.worldbank.org/eastasiapacific/thailand-s-small-school-challenge-and-options-quality-education
thesis/2547/cd364/4436194.pdfAmpaipipatkul, W. (2004). A study of content and training methods for a five-day trainer course (master’s thesis). Mahidol University. Retrieved from http://www.li.mahidol.ac.th/thesis/2547/cd364/4436194.pdf by guest on January 12, 2016hrd.sagepub.comDownloaded fromAmpaipipatkul, W. (2004). A study of content and training methods for a five-day trainer course (master’s thesis). Mahidol University. Retrieved from http://www.li.mahidol.ac.th/thesis/2547/cd364/4436194.pdf by guest on January 12, 2016hrd.sagepub.comDownloaded from
Truelove, S. (1992). Handbook of training and development. Oxford: Blackwell.
Udofia, U. I., & Ikpe, U. N. (2012). Administration of in-service training and teachers’ attitude to work in private secondary schools in Cross River State of Nigeria. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 2(10), 305-310.
Ukaigwe, D., & Franca, A. (2018). Teachers’ training needs for sustainable functional secondary education in Imo State, Nigeria. European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences, 6(4), 31-42.
Uyar, M., & Karakus, F. (2017). Social studies teachers' in-service training needs towards project tasks: A comparative case study. Universal Journal of Educational Research, 5(12), 2137-2148.
Uyen, D. (2013). Improving the efficiency of staff training in a hotel: Case study of Hotel X. Bachelor thesis. Lahti University of Applied Sciences.
Uysal, H. H. (2012). Evaluation of an in-service training program for primary school language teachers in Turkey. Australian Journal of Teacher Education, 37(7), 14-29.
Wilson, J. B. (1995). Mapping a winning training approach: A practical guide to choosing the right training methods. United States of America: Richard Chang Associates, Inc.
Wilson, J. P. (1999). Human resource development: Learning and training for individuals and organizations. London: Kogan Page.
World Education News and Review. (2018). Education in Thailand. Retrieved from https://wenr.wes.org/2018/02/education-in-thailand-2
Yin, R. K. (1994). Case study research: Design and methods (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
Yin, R. K. (2009). Case study research: Design and methods (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
Yin, R. K. (2014). Case study research: Design and methods (5th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

26-08-2020