[RETRACTED] The Participatory Action Research to Enhance Karen Ethnic Students’ Reading and Whriting for Border Patrol Police Schools in Chiang Mai and Mae Hong Son Provinces: A Case Study of Ban Mai Pattana Santi School and Ban Mae La Ngiw School

Main Article Content

Saiphon Sanjaiprom
Samnao Muenjam

Abstract

The editorial board of the Journal of Graduate Research has approved the retraction of the article titled " The Participatory Action Research to Enhance Karen Ethnic Students’ Reading and Writing for Border Patrol Police Schools in Chiang Mai and Mae Hong Son Provinces: A Case Study of Ban Mai Pattana Santi School and Ban Mae La Ngiw School." The article is documented in Volume 13, Issue 2, July-December 2022, pages 29-40, of the Journal of Graduate Research. This decision follows the authors' request to withdraw the article due to a lack of consent from the co-researchers for the dissemination of research findings.

Article Details

How to Cite
Sanjaiprom, S. ., & Muenjam, S. . (2022). [RETRACTED] The Participatory Action Research to Enhance Karen Ethnic Students’ Reading and Whriting for Border Patrol Police Schools in Chiang Mai and Mae Hong Son Provinces: A Case Study of Ban Mai Pattana Santi School and Ban Mae La Ngiw School. Journal of Graduate Research, 13(2), 29–43. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/banditvijai/article/view/254130
Section
Research Article

References

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33. (2561). ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนตำรวจตระเวน ชายแดนที่ 33. เชียงใหม่: กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33.

ไกรศร วันละ และยุภาพร ยุภาศ. (2565). การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน. วารสารการบริหารนิติบุคคลและนวัตกรรมท้องถิ่น, 8(2), 391-403.

จินตวีร์ เกษมศุข. (2561). แนวคิดการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน. วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์, 26(50), 169-186.

ชนิพรรณ จาติเสถียร กันตวรรณ ไชยกาล และธิดา พิทักษ์สินสุข. (2560). การส่งเสริมความสามารถทางภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย. กรุงเทพฯ: บริษัท พลัสเพลส จำกัด.

ณัฏฐณิจชา พวงศรี และสุกัญญา รุจิเมธาภาส. (2565). กระบวนการนิเทศภายในแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต 1. วารสารสหวิทยาการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 12(1), 1-13.

ธัญญารัตน์ ชื่นแสงจันทร์. (2563). ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยนำไปสู่การเรียนรู้. วารสารสังคมศึกษา มมร สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 1(1), 66-78.

นันทวรรณ วัฒนวราห์. (2559). การจัดการศึกษารูปแบบทวิภาษา: เพื่อความเป็นพหุนิยมหรือเพื่อการกลืนกลาย. (วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, สาขาวิชาพหุวัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่).

นิโลบล ทองวิเศษ, วาโร เพ็งสวัสดิ์, และอภิสิทธิ์ สมศรีสกุล. (2561). การพัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาการอ่านและเขียนของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร. Journal of Humanities and Social Sciences Thonburi University, 13(2), 35-46.

พิชามญช์ จันทุรส, สิงหา จันทน์ขาว และอนันต์ มาลารัตน์. (2564). การพัฒนารายวิชาชีวิตและครอบครัวแบบบูรณาการสำหรับนักศึกษา โดยอิงบริบทเชิงวัฒนธรรมสามจังหวัดชายแดนภาคใต้. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 16(1), 110-119.

มูลนิธิโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี. (2565). ความเป็นมาของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน. สืบค้นจาก https://www.bppsf.com

มนต์นภัส มโนการณ์. (2561). การปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่. วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์, 19(1), 1-15.

วรชัย วิภูอุปรโคตร. (2564). การจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ในการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน. วารสารปัญญาภิวัฒน์, 13(3), 320-332.

ศรชัย มุ่งไธสง, ยุพิน จันทร์เรือง, สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ์, ปฏิพัทธ์ อุทยานุกูล, เบญจวรรณ สุขวัฒน์, วรรณวิรัตน์ ตุงคะเวทย์, และสุกัญญา ขลิบเงิน. (2560). สภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยของนักเรียนบนพื้นที่สูงกลุ่มโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 จังหวัดเชียงราย. วารสารสังคมศาสตร์วิชาการ, 10(พิเศษ), 9-22.

ศูนย์ศึกษาและฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล. (2561). หนังสือรวมบทความการจัดการศึกษาแบบทวิ-พหุภาษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้. นครปฐม: ศูนย์ศึกษาและฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล.

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล. (2561). สะพานเชื่อมโยงไปสู่อนาคตอันสดใส: โครงการจัดการศึกษาแบบทวิ-พหุภาษา (ภาษาไทย-มลายูถิ่น) ในโรงเรียนเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้. กรุงเทพฯ: องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ.

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่. (2561). สรุปผลการสกัดโจทย์วิจัยโดยผู้บริหาร ครู หน่วยงานที่รับผิดชอบโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน. เชียงใหม่: สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่.

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. (2562). ความเป็นมาของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน. สืบค้นจาก https://www.research.lru.ac.th

สุวดี อุปปินใจ, ธิดารัตน์ สุขประภาภรณ์, พูนชัย ยาวิราช, สมเกียรติ ตุ่นแก้ว, และสมบูรณ์ อริยา. (2562). รูปแบบการใช้ระบบพี่เลี้ยงและการสอนงานสำหรับการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วยโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดเชียงราย. วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต, 19(4), 1-13.

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ. (2562). ผลสอบระดับประเทศ RT ปีการศึกษา 2562. สืบค้นจาก http://180.180.244.42/NT/ExamWeb/FrLogin.aspx?ReturnUrl=%2fNT%2fExamWeb%2f

อภิรดี ไชยกาล, วรวรรณ เหมชะญาติ, และสร้อยสน สกลรักษ์. (2561). การสอนภาษาไทยเป็นภาษาที่สองสำหรับเด็กชาติพันธุ์เขมรถิ่นไทย. Journal of Mekong Societies, 14(1), 109-132.

อิชยา กองไชย. (2565). การจัดการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐาน. วารสารการบริหารนิติบุคคลและนวัตกรรมท้องถิ่น. 8(6), 443-450.

Tannnenbaum, M. & Har, E. (2020). Beyond basic communication: The role of the mother tongue in cognitive-behavioral therapy (CBT). International Journal of Bilingualism, 24(4), 881-892.

DeGraff, M. (2017). Mother-tongue books in Haiti: The power of Kreyòl in learning to read and in reading to learn. Prospects, 46, 435-464. doi: 10.1007 /s11125-017-9389-6

Obod, M.M., Remirez, M.N.V., Satria, E., Asmoni, A., & Indriani, D.E. (2019). Effectiveness on the use of mother tongue in teaching concepts of fraction among second grade of elementary school pupils. Journal for the Education of Gifted Young Scientists, 8(1), 291-304.