กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อยกระดับการอ่านและการเขียนของนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจังหวัดเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอน : กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านใหม่พัฒนาสันติ และโรงเรียนบ้านแม่ลางิ้ว Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล