Published: 2013-10-08

บ้านภูชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง : สู่การปฏิบัติ

ทวีศักดิ์ ชัยปัตถา, คงสิฐ อาจวิชัย, กนกนุช เขียวเขิน, ดวงใจ พรหมเสนา, วนิดา บำรุงสวัสดิ์, พิมพร โมทอง

106-113