การพัฒนาบทอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้บริบทท้องถิ่นด้านวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนมหาวิชานุกูล

Main Article Content

ฐิติกาญจน์ จันทรสมบัติ

Abstract

บทคัดย่อ

การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพี่อ (1) พัฒนาบทอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้บริบทท้องถิ่นด้านวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคามให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 (2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ก่อนและหลังการใช้บทอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้บริบทท้องถิ่น ด้านวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม (3) ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของบทอ่านภาษาอังกฤษ โดยใช้บริบทท้องถิ่นด้านวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคามที่พัฒนาขึ้น (4) หาค่าความคงทนการเรียนรู้หลังจากเรียนบทอ่านภาษาอังกฤษ โดยใช้บริบทท้องถิ่นด้านวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม และ (5) ศึกษาความพึงพอใจนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 2 ที่มีต่อบทอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้บริบทท้องถิ่นด้านวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2549 โรงเรียนมหาวิชานุภูล อำเภอเมือง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 1 สังกัดคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน จำนวน 30 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้ามี 4 ชนิด คือ บทอ่านภาษาอังกฤษ โดยใช้บริบทท้องถิ่นด้านวัฒนธรรมจังหวัด มหาสารคาม จำนวน 16 บท แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบทอ่านภาษาอังกฤษ โดยใช้บริบทท้องถิ่น ด้านวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เป็นชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ แผนจัดการเรียนรู้บทอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้บริบทท้องถิ่นด้านวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม และแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อบทอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้บริบทท้องถิ่นด้านวัฒนธรรม จังหวัดมหาสารคาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test (Dependent Samples) ผลการศึกษาปรากฏผลดังนี้

1. บทอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้บริบทท้องถิ่นด้านวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.98/83.42 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ที่ 80/80

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยบทอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้บริบทท้องถิ่นด้าน วัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 โดยคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

3. บทอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้บริบทท้องถิ่น ด้านวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคามมีค่าดัชนีประสิทธิผล ของเท่ากับ 0.6266 แสดงว่า นักเรียนมีก้าวหน้าทางการเรียนรู้เพิ่มมากขึ้นจากก่อนเรียน คิดเป็นร้อยละ 62.66

4. หลังการเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนด้วยบทอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้บริบทท้องถิ่น ด้านวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม มีคะแนนเฉลี่ยผลลัมฤทธทางการเรียนเท่ากับ 33.37 และหลังจากผ่านไป 2 สัปดาห์ คะแนนเฉลี่ยความคงทนในการเรียนรู้เท่ากับ 33.20 คะแนนเฉลี่ยลดลง 0.16 และสูญเสียความ ทรงจำคิดเป็นร้อยละ 0.42 และเมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยหลังจากเรียนแล้ว 2 สัปดาห์กับหลังเรียนแล้วแตกต่างกัน อย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คือไม่แตกต่างกัน แสดงว่ามีความคงทนต่อการเรียนรู้

5. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 มีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยบทอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้ บริบทท้องถิ่นด้านวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (X = 4.91) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อเช่นกัน นักเรียนเห็นว่า ข้าพเจ้ารู้สืกเชื่อว่าวิชาภาษาอังกฤษ มีประโยชน์ต่อการดำรงชีวิต การใช้วิธีการสอนหรือเทคนิคการสอนนี้ทำให้ข้าพเจ้ามีความรอบรู้วิชาภาษาอังกฤษ และมีการวัดผลระหว่างภาคปลายภาคและแจ้งผลการวัดให้นักเรียนทราบ

โดยสรุป การพัฒนาบทอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้บริบทท้องถิ่นด้านวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม มีประสิทธิภาพด้านกระบวนการปฏิบัติเท่ากับ 84.98 และประสิทธิผลด้านผลลัพธ์เท่ากับ 83.42 ซึ่งสูงกว่า เกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือ 80/80 นักเรียนมีพัฒนาการด้านความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 62.66 มีความพึงพอใจต่อการเรียนอยู่ในระดับมากที่สุด และมีความคงทนต่อการเรียนรู้ ถือเป็นนวัตกรรมการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเหมาะสม สามารถพัฒนานักเรียนที่รอบด้านทั้งความรู้ (Knowledge) ด้านการปฏิบัติ ทักษะความชำนาญ (Practice) และด้านความรู้สืก (Attitude) เจตคตินึกคิด มีการรักการเรียนวิชาภาษาอังกฤษมากขึ้น และวิชาภาษาอังกฤษ มีประโยชน์ต่อการดำรงชีวิต

คำสำคัญ : บทอ่าน, บริบทท้องถิ่น, วัฒนธรรม

 

ABSTRACT

This study aimed to (1) develop English reading lessons by using local contexts in Maha Sarakham provincial culture to have a required efficiency of 80/80, (2) compare English reading achievements of Matthayomsueksa 2 (grade 8) students before and after the uses of English reading lessons by using local contexts in Maha Sarakham provincial culture, (3) find out an effectiveness index of the developed English reading lessons by local contexts in Maha Sarakham provincial culture, (4) find out learning retention after learning the English reading lessons by using local contexts in Maha Sarakham provincial culture, and (5) examine Matthayomsueksa 2 students' satisfaction with the English reading lessons by using local contexts in Maha Sarakham provincial culture. The sample used in this study consisted of 30 Matthayomsueksa 2/1 students attending Maha Wichanukun School, Amphoe Mueang, the Office of Maha Sarakham Educational Service Area Zone 1 under the Office of the Basic Education Commission in the first semester of the academic year 2006, obtained by the simple random sampling techniqes. Four types of the instruments used in the study were: 16 English reading lessons by using local contexts in Maha Sarakham provincial culture, a 40-item 4-choice learning achievement test of English reading lessons by using local contexts in Maha Sarakham provincial culture for Matthayomsueksa 2, plans for organization of learning the English reading lessons by using local contexts in Maha Sarakham provincial culture, and a scale on Matthayomsueksa 2 students' satisfaction with the English reading lessons by using local contexts in Maha Sarakham provincial culture. The statistics used for analyzing the collected data were percentage, mean, standard, deviation, and t-test (dependent samples).

The results of the study were as follows:

1. The English reading lessons by using local contexts in Maha Sarakham provincial culture for Matthayomsueksa 2 had an efficiency of 84.98/83.42 which was higher than the established requirement of 80/80.

2. Matthayomsueksa 2 students' learning achievements before and after learning by using local contexts in Maha Sarakham provincial culture were at the .05 level of statistically significant differences. A learning achievement mean score after learning was higher than before leaning.

3. The English reading lessons by using local contexts in Maha Sarakham provincial culture had an effectiveness index of 0.6266, showing that the students had learning progress from before learning at 62.66 percent.

4. After learning Matthayomsueksa 2 students who learned by the uses of English reading lessons by using local contexts in Maha Saarakham provincial culture had an achievement mean score of 33.37; and 2 weeks after learning they had a learning retention mean score of 32.20 with decrement of the mean score for 0.16, and a loss of memory at 0.42 percent of the mean score after learning, and students' learning achievements after had 2 weeks and after learning by using local contexts in Maha Sarakham provincial culture were at the .05 level of statistically no significant differences. showing that the students had learning retention.

5. Matthayomsueksa 2 students showed their satisfaction with learning by uses of English reading lessons by using local contexts in Maha Sarakham provincial culture as a whole at the highest level (X = 4.91). And when each aspect was considered, it was found that their satisfaction was also at the highest level in every aspect. The students provided their opinions: "I feel I believe that English is useful to living my life. The use of this teaching method or teaching technique can cause me to be swell-rounded at English. Also, there are mid-term and find evaluations and the results of evaluations are informed to students."

In conclusion, the development of English reading lessons by using local contexts in Maha Sarakham provincial culture had an efficiency in the performance process of 84.98 and an effectiveness in output of 83.42 which were higher than the established requirements of 80/80. The students had developments in knowledge at 62.66 percent, had satisfaction with learning at the highest level, and had learning retention. These reading lessons can be regarded as appropriately efficient and effective learning innovations which can develop students in all aspects of knowledge, practices, and attitudes, more of English leaning. Also, English is to living one's life.

Keywords: reading lessons, local contexts, culture

Article Details

Section
บทความวิจัย