บทบาทของผู้บริหารที่มีต่อการจัดทำและการใช้หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษาในกรุงเทพมหานคร

Main Article Content

อารมณ์ จินดาพันธ์

Abstract

This study was designed to examine and to make a comparison on the Administrators’ Roles towards the Use and Implementation of General Education Program Private School Curriculum in Bangkok Metropolis as classified by gender and education in  6 aspects including the school development planning, the leader in curriculum formulation, the public relations, the environment supporting, the internal supervision, and the curriculum evaluation. The study sample were general education program private school administrators in Bangkok Metropolis, totaling 220 persons according to Krejcie and Morgan. The instrument used for collecting the data was a five point Likert rating scale questionnaire. The statistics used for analyzing the collected data were percentage, mean, standard deviation, and t-test. 


The study results revealed that:


1.The Administrators’ Roles towards the Use and Implementation of General Education Program Private School Curriculum in Bangkok Metropolis was overall and each aspect operated at the high level.


2. According to the comparison as classified by gender, and education, it was found that The Administrators’ Roles towards the Use and Implementation of General Education Program Private School Curriculum in Bangkok Metropolis were not statistical significant difference.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย