สภาพการปฏิบัติการวางแผนบริหารโรงเรียนเฉพาะความพิการ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จังหวัดนครศรีธรรมราช

Main Article Content

นิติภรณ์ กลิ่นมาลี

Abstract

ABSTRACT


The  objectives  of  this  research  were  to  study  and  compare  the    conditions  of  administration  action plans  for  special  education  school  under  the  super  vision  of  the  office  of  special  education  administration,  Nakhon  Si  Thammarat  Province,  The  sample  were  administrators  and  teachers  118  persons.  The  instrument  of  research  were  a  questionnaire  and   interview.  The  statistical  analysis  used  in  this  study  were  percentage,  mean,  standard  deviation,  t-test  and  one  way  ANOVA.


Findings were as follows:


1. The  conditions  of  the administration  action  plans  for  special  education  school  under  the  super  vision  of  the  office  of  special  education  administration,  Nakhon  Si  Thammarat  Province   as  a  whole  and  in  all  four  steps  found  to  be  a  high  level  sort  by  highest  to  lowest  level  were  planning operations,  preparation  for  planning,  follow-up  and  evaluation,  and  executing the plan.


2.  The  comparison  of  the  conditions  of  administration  action  plans  for  special  education  school  under  the  super  vision  of  the  office  of  special  education  administration,  Nakhon  Si  Thammarat  Province   classified  by  differed  in  position,  differed  in  experience,  and  working  at  different  schools  as  a  whole  In  four  aspects  the  conditions  of  administration   found   that   was  not  difference.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย