วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของประชาชน ในเขตเทศบาลเมืองวังสะพุง จังหวัดเลย

Main Article Content

พระนิทัศน์ วงศ์วังเพิ่ม

Abstract

Abstract


           This research aims to study : 1) The Political Culture of Democracy in the Wangsaphung municipality that Loei province and 2) Compare the different backgrounds of the people with democratic political culture of the people in the Wangsaphung  municipality.  The samples size was calculated for a sample size of 390 people by Taro Yamane formula. The instrument used for data collection was a questionnaire with a confidence level


of 0.831. The statistics used for data analysis were frequency, percentage, average, standard deviation and comparative analysis of democratic political culture, gender, age, income and education level of the peoples. Statistical for analysis by t-test (Independent t-test) and the one-way analysis of variance (One way ANOVA) at a significant level .05


                 The research found that : 1) Political Culture of Democracy in the Wangsaphung municipality Loei province at all. Overall high, when considering it was found that a democratic political culture in one of the highest levels of the fourth and third levels of the order by the average score of three descending Including the civic consciousness of the minor is engaging in political activity. And the confidence to believe in the principles of democracy,  On the average, with the lowest score is the authoritative unbiased mind and 2) Compare the different backgrounds of the people with democratic political culture of the people in the Wangsaphung municipality at all as  the people with gender, age and income are different a democratic political culture is not significantly different statistically but people with different levels of education  at to culture democratic political differences are statistically significant at the .05 level.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย

References

เอกสารอ้างอิง
หนังสือ
บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูล. (2555). การพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย : คุณสมบัติการวัดเชิงจิตวิทยา. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พรอัมรินทร์ พรหมเกิด. (2558). วัฒนธรรมทางการเมืองของประชาชนกับการพัฒนาประชาธิปไตย. รัฐสภาสาร, 63 (11), 9-33
พรอัมรินทร์ พรหมเกิด. (2557). สังคมวิทยาการเมือง. พิมพ์ครั้งที่ 1. ขอนแก่น : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
ประมวล รุจนเสรี. (2551). ปฏิวัติวัฒนธรรม. กรุงเทพฯ: พรรคประชามติ.
สุรชัย ศิริไกร. (2550). “การพัฒนาประชาธิปไตยไทยโดยปราศจากการเปลี่ยนแปลง วัฒนธรรมและจริยธรรมทางการเมือง” ใน อรทัย ก๊กผล และ ธีรพรรณ ใจมั่น. บรรณาธิการ. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ วัฒนธรรมทางการเมือง จริยธรรม และการปกครอง. กรุงเทพมหานคร: ศูนย์การพิมพ์แก่นจันทร์.
สมบัติ ธำรงธัญวงศ์. (2548). การเมือง : แนวคิดและการพัฒนา. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์เสมาธรรม.
ยุทธ ไกยวรรณ์.( 2546) สถิติเพื่อการวิจัย.กรุงเทพฯ : ศูนย์สื่อเสริมกรุงเทพ
ลิขิต ธีรเวคิน. (2529). วัฒนธรรมทางการเมืองและการกล่อมเกลา เรียนรู้ทางการเมือง. กรุงเทพฯ :
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
วิสุทธิ์ โพธิ์แท่น. (2547). หน่วยที่ 14 การบริหารราชการแผ่นดินกับจิตวิญาณประชาธิปไตย.ในประมวลชุดวิชา
การเมืองการปกครอง สาขาวิชารัฐศาสตร์. นนทบุรี : สุโขทัยธรรมาธิราช.


วารสาร
ณัฐพงษ์ ใบยา (2557 ). วัฒนธรรมประชาธิปไตยทางการเมืองของผู้นำท้องถิ่นอำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน วารสารการเมือง การ
บริหาร และกฎหมาย ปีที่ 6ฉบับที่ 3
วิทยานิพนธ์
ณัฐกฤตา ชัยชิตาทร. (2557). วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยในวิถีของประชาชนในพื้นที่องค์การ
บริหารส่วนตำบลทับน้ำ อำเภอบางประหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. การศึกษาค้นคว้าอิสระปริญญา
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา.
ทรงกต พิลาชัย .(2552). วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของข้าราชการเรือนจำ จังหวัด
มหาสารคาม. ปริญญาค้นคว้าอิสระรัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาสารคาม : วิทยาลัยการเมือง
การปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
อาทิตย์ ชูชัย. (2554). วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของนักศึกษา มหาวิทยาลัยมกุฎราชวิทยาลัย. การศึกษาค้นคว้าอิสระปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
สุวรรณา ศิริพันธ์. (2557). วัฒนธรรมทางการเมืองของคนไทยในชนบทภาคใต้ กรณีศึกษาจังหวัดตรัง. วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาการเมืองการปกครอง, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยรามคำแหง.
วิฑูรย์ วีรศิลป์.(2556). วัฒนธรรมทางการเมืองของหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเพชรบูรณ์. รายงานการวิจัย ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หมาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์.