ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านโทรศัพท์มือถือแบบคีออส ในอำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

Main Article Content

อรพลิน เนคมานุรักษ์

Abstract

          The proposes of this research were to compare the personal factors affecting service decision making of the mobile kiosk in Mueang Ubon Ratchathani district, Ubon Ratchathani province and to study customer’s trust factors affecting service decision making of the mobile kiosk in Mueang Ubon Ratchathani district, Ubonratchathani province. The research was a quantitative research. The sample consisted of 400 customers who made service decision of the mobile kiosk in Mueang Ubon Ratchathani District, Ubon Ratchathani Province. The instrument in the research was statistical questionnaires. The statistic consisted of frequency, percentage, standard deviation, t-Test, F-Test and multiple regression analysis.


            The research found that the sample group was mostly female, age between 21-30 years old, student occupation, bachelor degree and average monthly income between 10,001–20,000 Baht. The results revealed that the personal factors occupation significantly affected service decision making of the mobile kiosk in Mueang Ubon Ratchathani district, Ubon Ratchathani province differently at the statistical level of 0.05. While sex, age, highest education level and monthly income were not affected service decision making of the mobile kiosk in Mueang Ubon Ratchathani district, Ubon Ratchathani province. The study of trust factors affected service decision making found that the sample group was mostly focus on truth. While service decision making factors affected to the sample group at evaluation of alternatives mostly.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย

References

คำนาย อภิปรัชญากุล. (2557). ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจค้าปลีก. กรุงเทพฯ : บริษัท โฟกัสมีเดีย แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด.
จริยา พวงพลอย. (2557). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านอินเทอร์เน็ตของประชากรในกรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์ปริญญา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต : มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย.
ชนัตร โกวิทสิทธินันท์. (2556). ความไว้วางใจที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าจากร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม ของผู้ที่อาศัยในอาคารชุดและ อาคารอยู่อาศัยรวมในเขตกรุงเทพมหานครปี 2557. การค้นคว้าอิสระปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต : มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.
ชาติชาย ธุรนิกร. (2558). ปัจจัยการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม (โชห่วย) ของผู้บริโภคในเขตเทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย. การค้นคว้าอิสระปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต : มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย.
ธัญญพัสส์ เกตุประดิษฐ์. (2554). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าทางอินเตอร์เนตของผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานคร. การค้นคว้าอิสระปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต : มหาวิทยาลัยรังสิต.
บุญฑวรรณ วิงวอน. (2556). การเป็นผู้ประกอบการยุคโลกาภิวัตน์. กรุงเทพ : ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปรีย์วรา ฝั้นพรหมมินทร์. (2557). อิทธิพลของบรรจุภัณฑ์ที่มีต่อการตัดสินใจซื้อน้ำดื่มของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร. การค้นคว้าอิสระปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต : มหาวิทยาลัยรังสิต.
วิภาวรรณ มโนปราโมทย์. (2558). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านสังคมออนไลน์ (อินสตาแกรม) ของประชากรในกรุงเทพมหานคร. การค้นคว้าอิสระปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต : มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.
วัฒน์วงศ์ ยาศรี. (2555). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยบิ๊กซี อุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี. วิทยานิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
สุธารัตน์ ดอกตาลยงค์. (2558). การศึกษารูปแบบการตัดสินใจของผู้บริโภคที่มีต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าในร้านค้าวัสดุก่อสร้างแบบใหม่ (Modern Trade) ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล, ประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2558 คณะนิเทศศาสตร์และ นวัตกรรมการจัดการ. น.1-21. กรุงเทพฯ : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
สำนักงานสถิติแห่งชาติ. (2559). บทสรุปสำหรับผู้บริหารการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2559. เข้าถึงได้ จาก https://www.nso.go.th. 18 มิถุนายน, 2560.
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี. (2560). แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561-2564. เข้าถึงได้จากhttps://www.ubon.go.th/
webdatas/articles/ArticleFile6565.pdf. 18 มิถุนายน, 2560.
อภิญญา จินต์จันทรวงศ์. (2556). พฤติกรรมและปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริโภคกับบริษัทเทเลวิทในจังหวัดนครปฐม. วิทยานิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต : มหาวิทยาลัยศิลปากร.
อิทธิพล นาคน้อย. (2556). ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริโภคภายในห้างสรรพสินค้าในกรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต : มหาวิทยาลัยรามคำแหง.