Return to Article Details ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านโทรศัพท์มือถือแบบคีออส ในอำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี Download Download PDF