Login or Register to make a submission.

As part of the submission process, authors are required to check off their submission's compliance with all of the following items, and submissions may be returned to authors that do not adhere to these guidelines.

  • ต้นฉบับบทความที่นำเสนอเพื่อพิจารณาจะต้องไม่เคยตีพิมพ์ในวารสารใดมาก่อน
  • บทความที่นำเสนอควรเกิดจากการสังเคราะห์ความคิดขึ้นโดยผู้เขียนมิได้เกิดจากการแอบอ้าง นำผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน
  • ผู้เขียนต้องจัดทำต้นฉบับตามข้อกำหนดของกองบรรณาธิการวารสาร
  • ผู้เขียนจะต้องแก้ไขความถูกต้องของบทความตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ
  • ผู้เขียนยินยอมให้กองบรรณาธิการแก้ไขความสมบูรณ์ของบทความและยินยอมปฏิบัติตาม เงื่อนไขที่กองบรรณาธิการกำหนด

แนวปฏิบัติในการเตรียมต้นฉบับบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

1. บทความที่จะตีพิมพ์ลงวารสารบัณฑิตศึกษา ประกอบด้วย

- ชื่อเรื่องภาษาไทย – ภาษาอังกฤษ

- ชื่อผู้แต่ง (ระบุตำแหน่งทางวิชาการ ในกรณีเป็นนักศึกษาให้ระบุชื่อประธานและกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ด้วย)

- บทคัดย่อภาษไทย – ภาษาอังกฤษ

- บทนำ (ภูมิหลัง)

- ความมุ่งหมายของการวิจัย

- กรอบแนวคิดในการวิจัย (มีภาพประกอบ)

- วิธีดำเนินการวิจัย ประกอบด้วย

  • ประชากร กลุ่มตัวอย่าง
  • เครื่องมือที่ใช้รวบรวมข้อมูล คุณภาพของเครื่องมือ (ค่าความเชื่อมั่น ค่าอำนาจจำแนก เป็นต้น)
  • วิธีรวบรวมข้อมูล และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์

- สรุปผลการวิจัย

- ข้อเสนอแนะ (ข้อเสนอแนะเพื่อการนำผลการวิจัยไปใช้ และข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป)

- เอกสารอ้างอิง (ต้องเป็นเอกสารที่ใช้อ้างอิงในบทความ โดยจัดเรียงตามตัวอักษรผู้แต่ง)

 

ตัวอย่างการเขียนเอกสารอ้างอิงภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

* หนังสือ

ชื่อ//นามสกุล.//ชื่อเรื่อง.//สถานที่พิมพ์ : สำนักพิมพ์,/ปีที่พิมพ์.

*วารสาร

ชื่อ//นามสกุล.// “ชื่อบทความ,”.//ชื่อวารสาร.//ปีที่หรือเล่มที่(ฉบับที่)/:/หน้าที่ตีพิมพ์

บทความ/:วัน เดือน ปี

*วิทยานิพนธ์

ชื่อ//นามสกุล.//ชื่อเรื่อง.//วิทยานิพนธ์ ชื่อย่อหลักสูตร.สถานที่พิมพ์ :

ชื่อสถาบันการศึกษา,/ปีที่พิมพ์.

*สื่ออิเล็กทรอนิกส์

ชื่อ//นามสกุล.//ชื่อเรื่อง,/[ประเภทสื่อ].//เข้าถึงได้จาก:/แหล่งที่มา.//(วัน เดือน ปีที่บันทึกหรือสืบค้นสารสนเทศ)

 

2. รูปแบบอักษรและการจัดวางตำแหน่ง

- ความยาวของบทความไม่เกิน 15 หน้า กระดาษ A4 โดยนับรวม รูป ตาราง และเอกสารอ้างอิง

- ใช้ขนาดอักษร ขนาด 16pt และ 14pt แบบอักษรภาษาไทยและภาษาอังกฤษใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK

- เตรียมข้อมูลต้นฉบับบทความตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้