ชีวิต การศึกษา และผลงานของจอห์น สจ๊วต มิลล์

ผู้แต่ง

  • ศักดิ์สิทธิ์ ฆารเลิศ สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

คำสำคัญ:

ผลงาน, การศึกษา, ชีวิต, จอห์น สจ๊วต มิลล์

บทคัดย่อ

บทความชิ้นนี้ได้นำเสนอความเข้าใจเกี่ยวกับชีวิต การศึกษา และผลงานของ John Stuart Mill กล่าวคือ งานศึกษาชิ้นนี้ใช้วิธีการศึกษาแบบปรัชญาการเมือง ผ่านการตีความวิเคราะห์ตัวบทอย่างละเอียด ผลการศึกษาพบว่า Mill เกิดที่เมืองลอนดอน ประเทศอังกฤษ พ่อของเขาคือ James Mill นักปรัชญาและนักหนังสือพิมพ์ชาวสก็อต Mill ได้รับการศึกษาจากพ่อของเขาและไม่เคยเข้าเรียนที่โรงเรียน พ่อของเขาเชื่อมั่นว่าถ้าเลี้ยงดู Mill อย่างถูกวิธี มีโอกาสที่ Mill จะพัฒนาเป็นอัจฉริยะ พ่อของเขาจึงสอน Mill ที่บ้าน Mill ได้กลายเป็นอัจฉริยะบุคคล ดังนั้น การทดลองของพ่อของเขาจึงได้ผล, Mill ได้ศึกษาเล่าเรียนภาษากรีก ภาษาลาติน ภาษาฝรั่งเศส ปรัชญา ประวัติศาสตร์ การเมือง คณิตศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และกวีนิพนธ์ Mill ได้รับการเลี้ยงดูให้โตมาเป็นนักอรรถประโยชน์นิยม, เขากลายเป็นนักรณรงค์ต่อต้านความอยุติธรรม, เป็นนักการเมือง, เป็นนักหนังสือพิมพ์, และเป็นนักปรัชญาผู้มีอิทธิพลมากที่สุดในศตวรรษที่ 19 เขามีผลงานมากมาย ผลงานชิ้นสำคัญของเขาคือ ระบบตรรกวิทยา (1843) หลักเศรษฐศาสตร์การเมือง (1848) ว่าด้วยเสรีภาพ (1859) ข้อพิจารณาว่าด้วยการปกครองโดยระบอบตัวแทน (1861) อรรถประโยชน์นิยม (1863) และ การกดขี่สตรีเพศ (1869) งานชิ้นสาคัญของ Mill เรื่องนี้คือความเรียงของเขาที่ชื่อ อัตชีวประวัติ ซึ่งตีพิมพ์ในปี ค.ศ. 1873

References

ศักดิ์สิทธิ์ ฆารเลิศ. (2561). พลเมืองเสรีประชาธิปไตย. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

ศักดิ์สิทธิ์ ฆารเลิศ. (2562 ก). “ความสัมพันธ์ระหว่างหลักแห่งอรรถประโยชน์ของจอห์น สจ๊วต มิลล์ กับประชาธิปไตย” ในรายงานการประชุม การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารกิจการสาธารณะยุคดิจิทัล ครั้งที่ 5 การบริหารกิจการสาธารณะยุคดิจิทัล: กฎหมาย ความเป็นธรรม และการกลับคืนสู่ประชาธิปไตย. วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

ศักดิ์สิทธิ์ ฆารเลิศ. (2562 ข). “แนวคิดเรื่องทรราชของเสียงข้างมากในทัศนะของจอห์น สจ๊วต มิลล์” ใน รายงานการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 15. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

สมบัติ จันทรวงศ์. (2527). ตัวบท (The text) กับการเรียนการสอนวิชาปรัชญาการเมือง. กรุงเทพฯ: ศูนย์วิจัย คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Capaldi, N. (2006). Mill, John Stuart. In J. Merriman & J. Winter (Eds.), Europe 1789-1914. Encyclopedia of the Age of Industry and Empire (Vol. 3, pp. 1512-1515). Detroit: MI: Charles Scribner's Sons.

Darity, Jr., W. A. (2008). Mill, John Stuart. In W. A. Darity, Jr. (Ed.), International Encyclopedia of the Social Sciences (2nd ed., Vol. 5, pp. 178-180). Detroit, MI: Macmillan Reference USA.

Encyclopedia of World Biography. (2004) John Stuart Mill. In Encyclopedia of World Biography (2nd ed.,Vol. 11, pp. 21-23). Detroit, MI: Gale.

Gadamer, Hans-Georg. (1976). Philosophical Hermeneutics. In David E. Linge (Ed.), Berkeley: University of California Press.

Gadamer, Hans-Georg. (1988). Truth and Method. In Joel. Weinsheimer and Donald G. Marshall (Eds.), New York: Continuum.

Kretzmann, N. (2006). The Nineteenth and Twentieth Centuries. In D. M. Borchert (Ed.), Encyclopedia of Philosophy (2nd ed., Vol. 8, pp. 792-807). Detroit, MI: Macmillan Reference USA.

Mill, John Stuart. (1981). Autobiography 1873. In John M. Robson and Jack Stillinger (Ed.) introduction by Lord Robbins, The Collected Works of John Stuart Mill, Volume I : Autobiography and Literary Essays. (pp. 1-290). Toronto: University of Toronto Press, London: Routledge and Kegan Paul.

Mill, John Stuart. (1981). The Collected Works of John Stuart Mill, Volume I - Autobiography and Literary Essays, ed. John M. Robson and Jack Stillinger, introduction by Lord Robbins Toronto: University of Toronto Press, London: Routledge and Kegan Paul.

Mill, John Stuart. (1965). The Collected Works of John Stuart Mill, Volume II - The Principles of Political Economy with Some of Their Applications to Social Philosophy (Books I-II), ed. John M. Robson, introduction by V.W. Bladen Toronto: University of Toronto Press, London: Routledge and Kegan Paul.

Mill, John Stuart. (1965). The Collected Works of John Stuart Mill, Volume III - The Principles of Political Economy with Some of Their Applications to Social Philosophy (Books III-V and Appendices), ed. John M. Robson, Introduction by V.W. Bladen Toronto: University of Toronto Press, London: Routledge and Kegan Paul.

Mill, John Stuart. (1967). The Collected Works of John Stuart Mill, Volume IV - Essays on Economics and Society Part I, ed. John M. Robson, Introduction by Lord Robbins Toronto: University of Toronto Press, London: Routledge and Kegan Paul.

Mill, John Stuart. (1967). The Collected Works of John Stuart Mill, Volume V - Essays on Economics and Society Part II, ed. John M. Robson, introduction by Lord Robbins Toronto: University of Toronto Press, London: Routledge and Kegan Paul.

Mill, John Stuart. (1982). The Collected Works of John Stuart Mill, Volume VI - Essays on England, Ireland, and the Empire, ed. John M. Robson, Introduction by Joseph Hamburger Toronto: University of Toronto Press, London: Routledge and Kegan Paul.

Mill, John Stuart. (1974). The Collected Works of John Stuart Mill, Volume VII - A System of Logic Ratiocinative and Inductive, Being a Connected View of the Principles of Evidence and the Methods of Scientific Investigation (Books I-III), ed. John M. Robson, Introduction by R.F. McRae (Toronto: University of Toronto Press, London: Routledge and Kegan Paul.

Mill, John Stuart. (1974). The Collected Works of John Stuart Mill, Volume VIII - A System of Logic Ratiocinative and Inductive, Being a Connected View of the Principles of Evidence and the Methods of Scientific Investigation (Books IV-VI and Appendices), ed. John M. Robson, Introduction by R.F. McRae Toronto: University of Toronto Press, London: Routledge and Kegan Paul.

Mill, John Stuart. (1979). The Collected Works of John Stuart Mill, Volume IX - An Examination of William Hamilton’s Philosophy and of The Principal Philosophical Questions Discussed in his Writings, ed. John M. Robson, Introduction by Alan Ryan Toronto: University of Toronto Press, London: Routledge and Kegan Paul.

Mill, John Stuart. (1978). The Collected Works of John Stuart Mill, Volume XI - Essays on Philosophy and the Classics, ed. John M. Robson, Introduction by F.E. Sparshott Toronto: University of Toronto Press, London: Routledge and Kegan Paul.

Mill, John Stuart. (1963). The Collected Works of John Stuart Mill, Volume XII - The Earlier Letters of John Stuart Mill 1812-1848 Part I, ed. Francis E. Mineka, Introduction by F.A. Hayek Toronto: University of Toronto Press, London: Routledge and Kegan Paul.

Mill, John Stuart. (1963). The Collected Works of John Stuart Mill, Volume XIII - The Earlier Letters of John Stuart Mill 1812-1848 Part II, ed. Francis E. Mineka, Introduction by F.A. Hayek Toronto: University of Toronto Press, London: Routledge and Kegan Paul.

Mill, John Stuart. (1972). The Collected Works of John Stuart Mill, Volume XIV - The Later Letters of John Stuart Mill 1849-1873 Part I, ed. Francis E. Mineka and Dwight N. Lindley Toronto: University of Toronto Press, London: Routledge and Kegan Paul.

Mill, John Stuart. (1972). The Collected Works of John Stuart Mill, Volume XV - The Later Letters of John Stuart Mill 1849-1873 Part II, ed. Francis E. Mineka and Dwight N. Lindley Toronto: University of Toronto Press, London: Routledge and Kegan Paul.

Mill, John Stuart. (1972). The Collected Works of John Stuart Mill, Volume XVI - The Later Letters of John Stuart Mill 1849-1873 Part III, ed. Francis E. Mineka and Dwight N. Lindley Toronto: University of Toronto Press, London: Routledge and Kegan Paul.

Mill, John Stuart. (1972). The Collected Works of John Stuart Mill, Volume XVII - The Later Letters of John Stuart Mill 1849-1873 Part IV, ed. Francis E. Mineka and Dwight N. Lindley Toronto: University of Toronto Press, London: Routledge and Kegan Paul.

Mill, John Stuart. (1977). The Collected Works of John Stuart Mill, Volume XVIII - Essays on Politics and Society Part I, ed. John M. Robson, Introduction by Alexander Brady Toronto: University of Toronto Press, London: Routledge and Kegan Paul,.

Mill, John Stuart. (1977). The Collected Works of John Stuart Mill, Volume XIX - Essays on Politics and Society Part II, ed. John M. Robson, Introduction by Alexander Brady Toronto: University of Toronto Press, London: Routledge and Kegan Paul.

Mill, John Stuart. (1985). The Collected Works of John Stuart Mill, Volume XX - Essays on French History and Historians, ed. John M. Robson, Introduction by John C. Cairns Toronto: University of Toronto Press, London: Routledge and Kegan Paul.

Mill, John Stuart. (1984). The Collected Works of John Stuart Mill, Volume XXI - Essays on Equality, Law, and Education, ed. John M. Robson, Introduction by Stefan Collini Toronto: University of Toronto Press, London: Routledge and Kegan Paul.

Mill, John Stuart. (1986). The Collected Works of John Stuart Mill, Volume XXII - Newspaper Writings December 1822 - July 1831 Part I, ed. Ann P. Robson and John M. Robson, Introduction by Ann P. Robson and John M. Robson Toronto: University of Toronto Press, London: Routledge and Kegan Paul.

Mill, John Stuart. (1986). The Collected Works of John Stuart Mill, Volume XXIII - Newspaper Writings August 1831 - October 1834 Part II, ed. Ann P. Robson and John M. Robson, Introduction by Ann P. Robson and John M. Robson Toronto: University of Toronto Press, London: Routledge and Kegan Paul.

Mill, John Stuart. (1986). The Collected Works of John Stuart Mill, Volume XXIV - Newspaper Writings January 1835 - June 1847 Part III, ed. Ann P. Robson and John M. Robson, Introduction by Ann P. Robson and John M. Robson Toronto: University of Toronto Press, London: Routledge and Kegan Paul.

Mill, John Stuart. (1986). The Collected Works of John Stuart Mill, XXV - Newspaper Writings December 1847 - July 1873 Part IV, ed. Ann P. Robson and John M. Robson, Introduction by Ann P. Robson and John M. Robson Toronto: University of Toronto Press, London: Routledge and Kegan Paul.

Mill, John Stuart. (1988). The Collected Works of John Stuart Mill, Volume XXVI - Journals and Debating Speeches Part I, ed. John M. Robson Toronto: University of Toronto Press, London: Routledge and Kegan Paul.

Mill, John Stuart. (1988). The Collected Works of John Stuart Mill, Volume XXVII - Journals and Debating Speeches Part II, ed. John M. Robson Toronto: University of Toronto Press, London: Routledge and Kegan Paul.

Mill, John Stuart. (1988). The Collected Works of John Stuart Mill, Volume XXVIII - Public and Parliamentary Speeches Part I November 1850 - November 1868, ed. John M. Robson and Bruce L. Kinzer Toronto: University of Toronto Press, London: Routledge and Kegan Paul.

Mill, John Stuart. (1988). The Collected Works of John Stuart Mill, Volume XXIX - Public and Parliamentary Speeches Part II July 1869 - March 1873, ed. John M. Robson and Bruce L. Kinzer Toronto: University of Toronto Press, London: Routledge and Kegan Paul.

Mill, John Stuart. (1990). The Collected Works of John Stuart Mill, XXX - Writings on India, ed. John M. Robson, Martin Moir, and Zawahir Moir (Toronto: University of Toronto Press, London: Routledge and Kegan Paul.

Mill, John Stuart. (1989). The Collected Works of John Stuart Mill, Volume XXXI - Miscellaneous Writings, ed. John M. Robson Toronto: University of Toronto Press, London: Routledge and Kegan Paul.

Mill, John Stuart. (1991). The Collected Works of John Stuart Mill, Volume XXXII - Additional Letters of John Stuart Mill, ed. Marion Filipiuk, Michael Laine, and John M. Robson, Introduction by Marion Filipiuk Toronto: University of Toronto Press, London: Routledge and Kegan Paul.

Plamenatz, John. (1963). Introduction. In Man and society Volume one: a critical examination of some important social and political theories from Machiavelli to Marx (pp. ix-xxii). London: Longman.

Schneewind, J. B. (2006). Mill, John Stuart (1806–1873). In D. M. Borchert (Ed.), Encyclopedia of Philosophy (2nd ed., Vol. 6, pp. 220-232). Detroit, MI: Macmillan Reference USA.

Stearns, P. N. (2001). Mill, John Stuart. In P. N. Stearns (Ed.), Encyclopedia of European Social History (Vol. 6, pp. 226-228). Detroit, MI: Charles Scribner's Sons.

Warburton, Nigel. (2011). A little history of philosophy. New Haven: Yale University Press.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-06-01