20 ปี ของการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิพื้นผิวดินจากการขยายเมือง ของจังหวัดนนทบุรี ประเทศไทย

ผู้แต่ง

  • สิตา นราโชติกา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • กิตติชัย ดวงมาลย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • อลงกรณ์ อินทรักษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ภาคภูมิ ชูมณี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

DOI:

https://doi.org/10.14456/jem.2023.14

คำสำคัญ:

อุณหภูมิพื้นผิวดิน, สิ่งปกคลุมดิน, การขยายเมือง

บทคัดย่อ

     การศึกษาการครั้งนี้ ใช้ข้อมูลดาวเทียม Landsat 5 และ Landsat 8 จำนวน 5 ช่วงเวลา คือ ค.ศ. 2003 2009 2014 2018 2021 ทำการประมวลผลค่าอุณหภูมิพื้นผิวดินและจำแนกประเภทสิ่งปกคลุมดินเป็น 4 ประเภท คือ พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง พื้นที่เกษตร พื้นที่น้ำ และพื้นที่เบ็ดเตล็ด พบว่า ระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมา อุณหภูมิเฉลี่ยของจังหวัดนนทบุรีเพิ่มขึ้น 1.68°C อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 3.90°C สิ่งปกคลุมดินประเภทพื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้างเพิ่มขึ้นมากที่สุดจากร้อยละ 22.04 เป็นร้อยละ 41.16 (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 19.12) และพื้นที่เกษตรลดลงมากที่สุดจากร้อยละ 47.99 เป็นร้อยละ 36.17 (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 11.82) จากนั้นหาความสัมพันธ์ พบว่า พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้างมีความสัมพันธ์โดยตรง พื้นที่เกษตรและพื้นที่น้ำมีความสัมพันธ์แบบผกผันกับอุณหภูมิพื้นผิวดิน เมื่อวิเคราะห์รายละเอียดพื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้างกับอุณหภูมิพื้นผิวดินรายปี มีความสัมพันธ์ค่า Pearson Correlation (r) ระหว่าง 0.723-0.936 และค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจในพหุคูณ (R2) ระหว่าง 0.523-0.877 โดยพบว่าอิทธิพลของน้ำท่วม (ปีที่มีปริมาณฝนมากและเกิดน้ำท่วมในจังหวัดนนทบุรี) มีผลต่อการลดลงของอุณหภูมิพื้นผิวดิน ผลลัพธ์ดังกล่าวสามารถนำข้อมูลมาใช้การวางแผนการพัฒนาพื้นที่เมือง เช่น การวางผังเมือง การสร้างพื้นที่สีเขียวและแหล่งน้ำในพื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้างที่มีความหนาแน่นที่เป็นพื้นที่กว้าง

References

A California State University Campus. (2019). Accuracy Metrics. Retrieved August 19, 2022, from: http:// gsp.humboldt.edu/olm/Courses/GSP_216/lessons/accuracy/metrics.html.

Adulkongkaew, T., Satapanajaru, T., Charoen hirunyingyos, S., & Singhi runnusorn, W. (2020). Effect of land cover composition and building configuration on land surface temperaturein an urban-sprawl city, case study in Bangkok Metropolitan Area, Thailand. Heliyon, 6(8).

Anongchai, K. (2018). A Land Use Classification By Support Vector Machine Tecnique From Landsat 8 Imagery For Estimation Of Water Consumption In The Area Of Kalasin Thailand. survey engineering (Master of Engineering), Chulalongkorn University: 12.

Bentley, M. L., Sae-Jung, J., Kaminski, S., & Kesavawong, P. (2020). Documenting the evolution and expansion of surface urban heat in the Bangkok Metropolitan Region, 2000–2019. Asian Geographer, 37(2), 171-188.

Chander, G., & Markham, B. (2003). Revised Landsat-5 TM radiometric calibration procedures and postcalibration dynamic ranges. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 41(11), 2674-2677.

Chaukaew, P. (2018). Climate Change And Pollution Prevention Centre Mae Moh, Lampang. architecture (Bachelor of Architecture); Sripatum University, 8-9.

Data Innovation and Governance Institute. (2022). Rainfall data in Thailand. In each province. Retrieved. June 26, 2023, from https://digi.data.go.th/ showcase/thailand-rainfall-data.

Department of Provincial Administration. (2023). Official statistics registration systems. Retrieved April 25, 2023, from https://stat.bora. dopa.go.th/stat/statnew/statMONTH/statmonth/#/mainpage.

Howlader, M., Rashid, M., Mallick, D., & Haque, T. (2012). Effects of aggregate types on thermal properties of concrete. ARPN Journal of Engineering and Applied Sciences, 7, 900-907.

Hydro Informatics Institute. (2020). Record flood events. Retrieve December 1, 2023, from https://

tiwrm. hii.or.th/web/index.php/flood-history.html.

Intaraksa, A., Chunkao, K., & Bualert, S. (2014). Bowen Ratio Method for Measuring Heat Transfer on Land Cover Change in Establishing Green Patch in Urban Heat Island of Bangkok. Modern Applied Science, 8(4), 158-173.

Khamchiangta, D., & Dhakal, S. (2020). Time series analysis of land use and land cover changes related to urban heat island intensity: Case of Bangkok Metropolitan Area in Thailand. Journal of Urban Management, 9(4), 383-395.

Krikrung, K. (2023). Effect Of Learning Activities With The Environmental Science Instructional Model Based On Place-Based Education On The Climate Awareness Of Students In The Environmental Protection Club. Curriculum and teaching (Master of Education Program), Naresuan University: 1-170.

Kuantart, W., & Thinphangnga, P. (2003). Urbanisation in Thailand. Retrieved April 25, 2023, from chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.tei.or.th/thaicityclimate/public/research-46.pdf.

Jayalakshmy, M. S., & Philip, J. (2010). Thermophysical properties of plant leaves and their influence on the environment temperature. International Journal of Thermophysics, 31, 2295-2304.

Meteorological Department. (2023). Climate statistics for the 30-year period 1991-2020. Retrieve December 1, 2023, from http://climate.tmd.go.th/statistic/stat30y.

MGR Online. (2021). reveals the Chao Phraya Basin water route and channels for following up on the situation Wondering if the water will flood or not?. Retrieve December 1, 2023, from https://mgronline.com/onlinesection /detail/9640000095849.

MGR Online. (2021). Thriller!! extreme temperature 5 million people die each year, Asia is the most. Retrieved April 25, 2023, from https://mgronline .com/greeninnovation /detail/ 9640000068736.

MGR online. (2022). Governor of Bangkok explains! Flood response plan reveals limits for rain in 1 day, no more than 80 millimeters. . Retrieved April 25, 2023, from https://mgronline.com/greeninnovation/detail/9640000090347.

Mongkolnimit, T., & Jarutach, T. (2022). Living Conditions Elderly People in Housing Estate a Case Study of Nantawan Housing Estate. Retrieved. October 10, 2023 from https://so05.tci-thaijo.org/index.php/sarasatr/article/view/ 251394.

National Statistical Office. (2021). Demographic statistics. Population and housing. Retrieved July 19, 2022, from http://statbbi.nso.go.th/staticreport/page/sector/th/01.aspx.

Niamnacha, S., & Butsonthia, S. (2014). Comparative study of land cover changes and important difference index values from satellite data in Mueang District. Phitsanulok Province,1999-2013. Bachelor of Science (Master’s thesis), Naresuan University.

Office of the Nonthaburi Provincial. (2022). Nonthaburi Province 5-year development plan 2023-2027. Retrieved. August 19, 2022, from http://nonthaburi.go.th.

Office of the Nonthaburi Provincial. (2023). Nonthaburi Province 5-year development plan (2023 - 2027), revised edition, fiscal year 2024. Retrieved. October 10, 2023 from https://ww2.nonthaburi.go.th/news_council15.

Office of the Registration Administration. (2022). Thai population Divided by age group by province as of March 2022. Retrieved. October 10, 2023 from https://www.bora.dopa.go.th/wp-content/uploads/2022/04/pop_age_6503_ group.pdf.

Paluka, K., Kitikat, K., Khamsingnok, K., Ongarch, W., & Phosri, A. (2016). URBAN CLIMATE RESILIENCE Retrieved May12, 2023, from https://www. tei.or.th/thaicityclimate/public/work-7.pdf.

Paul, P. U., & Roger, H. (2012). College Physics. Radiation. Retrieved April 25, 2023, from https://openstax .org/books/college-physics/pages/ 14-7-radiation.

Phaeng Wiang, W. (2014). Comfortable conditions in local. Retrieve December 1, 2023, from http://blog.bru.ac.th/wp-content/uploads/bp-attachments/6975/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-11-%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B9%88% E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2.pdf.

PPTV online. (2018). Rain hits “Bangkok-Nonthaburi”, flooding in many areas. Retrieved April 25, 2023, from https://www.pptvhd36.com/news/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87 %E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99/76617.

Punyachatporn, W. (2021). A Feasibility Study For A Garden House Residential Development For Elderlies. Real Estate Business (Master Of Science); Thammasat University: 1-135.

Ruangudomkit, P. (2023). More than shady Green spaces in cities and their health benefits and improved quality of life. Retrieved. October 10, 2023 from https://www.beartai.com/hackforhealth/well-being/1215110

Ruenrom,S., Srivanit, M., & Amchuen, N.(2022). Simulation and Prediction of land use using CLUMondo Model in Pattani Province. The Journal of Spatial Innovation Development (JSID), 3(3), 84.

Schober, P., Boer, C., & Schwarte, L. (2018). Correlation Coefficients: Appropriate Use and Interpretation. Anesth Analg, 126(5), 1763-1768.

Thairath. (2017). What is? ‘Comfortable state’ in the house from nature around. Retrieved August 19, 2022, from https://www.thairath.co.th/lifesty le/home /home decor/1062854.

The National Aeronautics and Space Administration, (n.d) Specifications. Retrieve December 1, 2023, from https://modis.gsfc.nasa.gov/about/specifications.php#4.

Thongpan, S. (2019). Expansion of the City VS. Reduction of Durian Plantation in Nonthaburi Province. Journal of Multidisciplinary Academic Research and Development. Vol.1, No.2 Retrieved May 10, 2023, from https://km-ir.arts.tu.ac.th/files/origi nal/c468029f210718dccec4887d5e4de3d00dbdcb60.pdf.

United States Geological Survey. (2022). Landsat 7. Retrieve December 1, 2023, from https://www.usgs.gov/landsat-missions/landsat-7.

Water Resources Information Institute. (2023). following the water situation in the Chao Phraya Basin. Retrieve December 1, 2023, from https://tiwrm.hii.or.th/DATA/REPORT/php/chart/chaopraya/small/chaopraya.php.

WeatherSpark. (2023). Climate and average weather conditions throughout the year in Nonthaburi Municipality. Retrieved on April 25, 2023. from https:// th.weatherspark.com.

WeatherSpark. (2023). Weather conditions in the past. Retrieve December 1, 2023, from https://th.weatherspark.com.

Wongwan, W., & Pongsawat, S. (2023). Analysis of Correlation between the Land Surface Temperature, the Land-use and Land-Cover in MueangDistrict, Lampang Province. Pathumwan Academic Journal, 13(36), 38-53.

Zhu, Y., Luo, H., Yang, C., Qin, B., Ghosh, P., Kaur, S., Shen, W., Qiu, M., Belov, P. & Li, Q. (2022). Color-preserving passive radiative cooling for an actively temperature-regulated enclosure. Light: Science and Applications, 11(1).

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-12-28

How to Cite

นราโชติกา ส., ดวงมาลย์ ก., อลงกรณ์ อินทรักษา, & ชูมณี ภ. (2023). 20 ปี ของการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิพื้นผิวดินจากการขยายเมือง ของจังหวัดนนทบุรี ประเทศไทย. วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม, 19(2), 132–153. https://doi.org/10.14456/jem.2023.14

ฉบับ

บท

บทความวิจัย Research