การพัฒนาศักยภาพชุมชนในการปรับตัวต่อปัญหาภัยแล้ง: กรณีศึกษาชุมชนสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

ผู้แต่ง

  • จำลอง โพธิ์บุญ คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

DOI:

https://doi.org/10.14456/jem.2023.8

คำสำคัญ:

ศักยภาพชุมชน, การปรับตัว, การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ, ภัยแล้ง

บทคัดย่อ

     การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงปัญหาภัยแล้งและการปรับตัวของชุมชนสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง พัฒนาศักยภาพและวิเคราะห์บริบทที่มีผลต่อการปรับตัว ตลอดจนเสนอแนวทางการปรับตัวที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ผู้นำชุมชนและประชาชนและการสังเกตการณ์ในพื้นที่ ผลการศึกษาพบว่าชุมชนสายทองประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับทำการเกษตรในฤดูแล้งติดต่อกันหลายปี ระดับความเสี่ยงจากภัยแล้งอยู่ในระดับสูง การดำเนินการที่มีการริเริ่มโดยผู้นำชุมชน ได้แก่ การทำโคก หนอง นา โมเดล และการเกษตรแบบใช้น้ำน้อย แต่ยังมีผู้ร่วมดำเนินการจำนวนน้อย ผลการพัฒนาศักยภาพพบว่าประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและความตระหนักเกี่ยวปัญหาภัยแล้งเพิ่มขึ้นเล็กน้อย การวิเคราะห์บริบทของชุมชนพบว่าจุดแข็งที่สำคัญคือมีผู้นำบางคนที่กระตือรือร้นและมีความตั้งใจในการแก้ไขปัญหา จุดอ่อนคือยังมีประชาชนเพียงบางส่วนที่เข้ามาร่วมดำเนินการ และยังขาดงบประมาณ โอกาสคือหน่วยงานภาครัฐให้การสนับสนุนในด้านการอบรมให้ความรู้และเงินกู้ อุปสรรคสำคัญคือแนวทางการจัดสรรน้ำของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แนวทางสำคัญในการพัฒนาการปรับตัวของชุมชนคือการที่ผู้นำชุมชนและประชาชนต้องมีบทบาทและมีส่วนร่วมมากขึ้นในการสร้างศักยภาพของชุมชนในการบริหารจัดการปัญหาด้วยตนเอง

References

Berg, B. L. (2004). Qualitative research methods for the social sciences. Boston: Pearson.

Boonruang, A., & Pattanarakul, P. (2017). Capacity building of communities to manage floods and droughts in the Lower Northeastern Provinces. Journal of Politics and Government, 7(3), 100-118.

Burikul, T. (2004). Participation: Concepts, theory and process. King Prajadhipok's Institute.

Chutinan, N., Thupkrajang, S., and Kosiyawat, P. (2019). Management of permanent water resources by digging shallow wells. Journal of Periscope Studies, 7(4), 112.

Kanjiradej, T., Rattanasermpong, M., & Suksamran, S. (2018). Community participation model in sustainable water management of Uthai Thani province according to the sufficiency economy philosophy. Journal of Periscope Peace Studies, 6(2), 538-539.

Khanom, T. (2019). Community participatory water management with local administrative organizations in Khong Ta Bang Community Forest Area. Thamairuak Subdistrict, Tha Yang District, Phetchaburi Province. Journal of Phetchaburi Rajabhat University, 9(3), 148-149.

Ministry of Science and Technology (2017). Handbook of community water resource management according to the royal Initiative with science and technology. Retrieved 14 May 2021, from https://www.hii.or.th/wp-content/uploads/ 2019/10/2017-Community Water Resource

Management Handbook_web.pdf.

Namsaen, P. (2014). Drought Management Guidelines of Yangsak Krapolum Subdistrict Administration Organization, Muang Sam Sib District, Ubon Ratchathani Province. Thesis, Master of Public Administration Program in Local Development Management, Ubon Ratchathani Rajabhat University.

Phra Chutikarn Abhinanto. (2017). Central Welding. Thesis, Department of Social Development, Graduate School of Maha Chulalongkorn University.

Rovinelli, R. J., & Hambleton, R. K. (1977). On the use of content specialists in the assessment of criterion-referenced test item validity. Dutch Journal of Educational Research, 2, 49-60.

Sakdipibulrat, M. (2018). The Effectiveness of Water Management: A Case Study in Rayong Province. Journal of Graduate Studies in Business and Social Sciences, 4(1), 137.

Saithong Subdistrict Administration Organization. (2020). Background. Retrieved May 18, 2021, from https:// www.saithong.go.th/html/new-menu.asp?typemenu=1.

Thipsuwan, C. (n.d.). Factors leading to integrated water resource management in Mae Rim River Basin, Chiang Mai Province. Retrieved 14 May 2021, from https://www.tci-thaijo.org/index.php/ social_crru/article/view/80548.

United Nations. (2013). Water. Retrieved April 10, 2021, from http://www.unwater.org/water-facts/water-food-andenergy/.

Virajnapawan, V. (2005). Management and development administration of constitutional organizations and government agencies. Bangkok: Nititham.

Wongnok, A. (2004). Management in planning the development of sub-district administrative organizations to strengthen public participation in Nadoon District, Mahasarakham Province. Thesis, Mahasarakham University.

Yin, R. K. (2018). Case study research and applications: Design and methods. Los Angeles, CA: Sage. Retrieved April 5, 2021, from https://us.sagepub.com/en-us/nam/case-studyresearch-and-applications/book250150.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-12-28

How to Cite

โพธิ์บุญ จ. (2023). การพัฒนาศักยภาพชุมชนในการปรับตัวต่อปัญหาภัยแล้ง: กรณีศึกษาชุมชนสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง. วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม, 19(2), 4–27. https://doi.org/10.14456/jem.2023.8

ฉบับ

บท

บทความวิจัย Research