การวิเคราะห์ความคงทนของพื้นที่ธรรมชาติ และศักยภาพทรัพยากร เพื่อจำแนก เขตการจัดการอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง ANALYSIS OF NATURAL SITE RESISTANCE AND RESOURCE POTENTIAL FOR MANAGEMENT ZONING OF HUAI NAM DANG NATIONAL PARK

Main Article Content

Pornpimol Kongchalerm พรพิมล คงเฉลิม
Noppawan Tanakanjana Phongkhieo นภวรรณ ฐานะกาญจน์ พงษ์เขียว
Wanchai Arunpraparat วันชัย อรุณประภารัตน์

Abstract

The objectives of this study were to analyze natural site resistance for recreational use, to assess recreation resource potential, to management zoning and compare the current recreational use with assigned management zones of Huai Nam Dang National Park. This study found that 49.01 percent of the park area had low to very low resistance. About 39.96 percent had moderate resistance while 11.03 percent had high to very high resistance.  Recreation resource potential assessment was performed in 11 recreational sites. Nine sites with high resource potential score were Doi Kiw Lom Viewpoint, Song Ta Wan Viewpoint, Pong Dueat - Pang Pa Kha Nature Trail, Pong Dueat Hot Spring, Mae Yen Waterfall, Hua Chang Waterfall, Pong Dueat - Pa Kao Lam Nature Trail, Tang River and Mae Ping Waterfall. While the two moderate potential sites were Sob Pong Waterfall and Mae Had Waterfall. Five suitable management zones were assigned for Huai Nam Dang National Park. These included Primitive Zone, Special Use Zone, Recovery Zone, Intensive Use Zone and Outdoor Recreation Zone which covered the area of 1,052.544, 141.375, 32.271, 3.714 and 2.045 km2, respectively. It was found that existing recreational use in most areas was incompatible with the assigned management zones.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
พรพิมล คงเฉลิมP. K., นภวรรณ ฐานะกาญจน์ พงษ์เขียวN. T. P., & วันชัย อรุณประภารัตน์W. A. (2019). การวิเคราะห์ความคงทนของพื้นที่ธรรมชาติ และศักยภาพทรัพยากร เพื่อจำแนก เขตการจัดการอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง ANALYSIS OF NATURAL SITE RESISTANCE AND RESOURCE POTENTIAL FOR MANAGEMENT ZONING OF HUAI NAM DANG NATIONAL PARK. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT, 15(2), 26-45. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JEM/article/view/210584
Section
บทความวิจัย Research

References

Hammitt, W.E., D.N. Cole and C.A. Monz. (2015). Wildland Recreation Ecology and Management. Third Edition. John Wiley & Sons, Ltd., United Kingdom.

Interpretation Section. (2010). Northern National Parks. Office of National Park, Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation. (In Thai)

National Parks Research and Innovation Development Section. (2015). Basic Management Plan 2015 – 2019 Huai Nam Dang National Parks. Retrieved August 8, 2017, from https://portal.dnp.go.th/Content/ nationalpark?contentId=3713.(In Thai)

Sritabtim, S. (2003). Application of Remote Sensing and Geographic Information System for Zoning Khao Chamao - Khao Wong National Park, Rayong and Chanthaburi Province. Master Thesis, Kasetsart University. (In Thai)

Tanakanjana, N. (2012). Parks, Recreation and Nature Tourism. Department of Conservation, Faculty of Forestry, Kasetsart University. (In Thai)

Tanakanjana, N., Arunpraparut, W., Pongpattananurak, N., Nuampukdee, R., & Chumsangsri, T. (2006). A Final Report of the Project “Decision Support System for Sustainable Management Planning of Nature-based Recreation Areas, Phase I”. Faculty of Forestry, Kasetsart University. (In Thai)