มูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจ ผลจาก ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรต้นน้ำของเขื่อนภูมิพล : หลักการและเหตุผลสำหรับการคุ้มครองธรรมชาติในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย VALUATION OF ECONOMIC LOSS FROM THE DEGRADATION OF WATER RESOURCE INPUT OF BHUMIPOL DAM: THE NEED FOR NATURE STEWARDSHIP IN THE NORTHERN THAILAND

Main Article Content

Niponpan Sasidhorna นิพนธ์พันธุ์ ศศิธร
Sompote Kunnoot สมพจน์ กรรณนุช
Krit Iemthanonb กฤช เอี่ยมฐานนท์

Abstract

งานวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทรัพยากรน้ำซึ่งมีอิทธิพลกับปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนภูมิพลในช่วงเวลาระหว่าง พ.ศ. 2540 ถึง 2559 เพื่อประเมินมูลค่าของผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่จะได้รับจากการลงทุนเพื่อคุ้มครองธรรมชาติในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทยเพื่อฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรน้ำนำเข้าเขื่อนภูมิพล ผลการศึกษาพบว่า ทรัพยากรน้ำที่มีต้นกำเนิดจากพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทยมีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มขึ้นระหว่าง พ.ศ. 2540-2549 และมีความเสื่อมโทรมลงอย่างต่อเนื่องระหว่าง พ.ศ. 2549-2559 เป็นสัญญานแสดงให้เห็นความอุดมสมบูรณ์และความเสื่อมโทรมของพื้นที่ป่าไม้ในระยะเวลาดังกล่าว และคาดประมาณมูลค่าทางเศรษฐกิจของความเสื่อมโทรมของทรัพยากรน้ำไหลเข้าเขื่อนภูมิพลในช่วงเวลาระหว่าง พ.ศ. 2549 ถึง 2559 เป็นเงินในช่วง 166594.7-233155.48 ล้านบาท ซึ่งเป็นขอบเขตสำหรับการใช้จ่ายสาธารณะเพื่อคุ้มครองและฟื้นฟูธรรมชาติในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
นิพนธ์พันธุ์ ศศิธรN. S., สมพจน์ กรรณนุชS. K., & กฤช เอี่ยมฐานนท์K. I. (2019). มูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจ ผลจาก ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรต้นน้ำของเขื่อนภูมิพล : หลักการและเหตุผลสำหรับการคุ้มครองธรรมชาติในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย VALUATION OF ECONOMIC LOSS FROM THE DEGRADATION OF WATER RESOURCE INPUT OF BHUMIPOL DAM: THE NEED FOR NATURE STEWARDSHIP IN THE NORTHERN THAILAND. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT, 15(1), 84-103. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JEM/article/view/124236
Section
บทความวิจัย Research

References

Boltz, Fred 2017. How do we prevent today's water crisis becoming tomorrow's catastrophe?. World Economic Forum. 23 March 2017. Retrieved 8 April 2018. https://www.weforum.org/agenda/2017/03/building-freshwater-resilience-to-anticipate-and-address-water-crises/
Bonan GB, RS DeFries, MT Coe, and DS Ojima 2004. Land Use and Climate. In Land Change Science: Observing, Monitoring and Understanding Trajectories of Change on the Earth’s Surface Remote Sensing and Digital Image Processing, eds Gutman G, et al. (Springer, Amsterdam), Vol 6, p 14.
Costa, Marcos Heil and Jonathan A. Foley 1997. Water balance of the Amazon Basin: Dependence on vegetation cover and canopy conductance. JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH, VOL. 102, NO. D20, PAGES 23,973-23,989, OCTOBER 27, 1997.
FAO [Food and Agriculture Organization of the United Nations] 2012. Coping with water scarcity. An action framework for agriculture and food stress (PDF). Retrieved 31 December 2017.
Ganter Carl 2015. Water crises are a top global risk. World Economic Forum. Retrieved 8 April 2018. https://www.weforum.org/agenda/2015/01/why-world-water-crises-are-a-top-global-risk/
Li KY, MT Coe, N Ramankutty, and R De Jong 2007. Modeling the hydrological impact of land-use change in West Africa. J Hydrol (Amst) 337:258–268.
Spracklen DV, SR Arnold, and CM Taylor 2012. Observations of increased tropical rainfall preceded by air passage over forests. Nature 489(7415):282–285.
Stickler, Claudia M., Michael T. Coe, Marcos H. Costa, Daniel C. Nepstad, David G. McGrath, Livia C. P. Dias, Hermann O. Rodrigues, and Britaldo S. Soares-Filho 2013. Dependence of hydropower energy generation on forests in the Amazon Basin at local and regional scales. Proceedings of the National Academy of Science of the United States of America: PNAS www.pnas.org/cgi/doi/10.1073/pnas.1215331110.
UN-Water. 2009. The United Nations World Water Development Report 3: Water in a Changing World. World Water Assessment Programme (WWAP). Unesco, Paris, France, and Earthscan, London, UK.
Vörösmarty, C. J., P. Green, J. Salisbury, R. B. Lammers 2000. Global water resources: Vulnerability from climate change and population growth. Science 289, 284–288.
World Economic Forum 2016. The Global Risks Report 2016 11th Edition. https://www3.weforum.org/docs/GRR/WEF_GRR16.pdf. Retrieved 18 May 2018.
World Economic Forum 2017. How do we prevent today's water crisis becoming tomorrow's catastrophe? https://www.weforum.org/agenda/2017/03/building-freshwater-resilience-to-anticipate-and-address-water-crises/ Retrieved 18 May 2018.
World Water Day 2018. https://worldwaterday.org/ Retrieved 18 May 2018.
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย [กฟผ] 2561. เขื่อนภูมิพล. เวบไซท์ https://www.bhumiboldam.egat.com/ วันที่ 17 พฤษภาคม 2561