Return to Article Details มูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจ ผลจาก ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรต้นน้ำของเขื่อนภูมิพล : หลักการและเหตุผลสำหรับการคุ้มครองธรรมชาติในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย VALUATION OF ECONOMIC LOSS FROM THE DEGRADATION OF WATER RESOURCE INPUT OF BHUMIPOL DAM: THE NEED FOR NATURE STEWARDSHIP IN THE NORTHERN THAILAND Download Download PDF