ท่านสามารถติดตามบทความและส่งต้นฉบับบทความเพื่อตีพิมพ์ทางระบบออนไลน์ใหม่ของวารสารการจัดการสิ่งแวดล้อมได้ที่ https://www.tci-thaijo.org/index.php/JEM