ความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานของเทศบาล ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

ผู้แต่ง

  • ศรุดา สิงห์คำโล

คำสำคัญ:

ความคาดหวัง, ประชาชน; ปฏิบัติงาน, เทศบาลตำบลลี้

บทคัดย่อ

สารนิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ คือ 1) เพื่อศึกษาความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลลี้ 2) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบระดับความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบล 3) เพื่อศึกษาปัญหาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลลี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ คัดเลือก กลุ่มตัวอย่างจากประชากรทั้งหมด ได้จำนวน 384 คน  ในการวิเคราะห์ใช้สถิติเชิงพรรณนา   ได้แก่ ค่าความถี่  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   และ ค่า t - test, F – test และเสนอผลในรูปแบบตารางประกอบการบรรยาย

ผลการวิจัยพบว่า ความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานของเทศบาล อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาราย พบว่า ด้านสังคมและวัฒนธรรม มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าด้านอื่นๆ  รองลงมา คือ ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว และ  ด้านการเมืองการบริหาร ตามลำดับ  2. ในด้านเปรียบเทียบความคาดหวังของประชาชน ที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ ต่างกัน  ในการปฏิบัติงาน ทั้ง 4 ด้าน พบว่า ไม่แตกต่างกัน  3. ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา   มี ดังนี้ 3.1. ด้านปัญหา พบว่า ผู้บริหารขาดความเข้าใจในหลักการบริหารงาน    เส้นทางสัญจรในหมู่บ้านไม่สะดวก ไฟส่องสว่างมีไม่ทั่วถึง คลื่นสัญญาณโทรศัพท์ไม่คลอบคลุม  ขาดอาชีพเสริม   ขาดความรู้เศรษฐกิจพอเพียง   ยากจน  การศึกษาต่ำ ไม่สนใจ การกีฬา ขาดความสามัคคี    3.2 ด้านแนวทางแก้ไข ดังนี้  คือ ควรอบรมให้ความรู้หลักด้านการบริหารที่ดีให้กับผู้บริหาร  พัฒนาทางสัญจร ขยายเขตไฟส่องทาง และสัญญาณโทรศัพท์ให้ทั่วถึง ควรขยายสัญญาณโทรศัพท์ให้คลอบคลุม ให้โอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม ควรจัดตั้งห้องสมุดชุมชน ควรส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของเทศบาล

Downloads

Download data is not yet available.

References

โกวิทย์ พวงงาม. (2550) .การปกครองท้องถิ่นไทย. กรุงเทพมหานคร: เอกซเปอร์เน็ท.

ชลลดา อุทธา, (2552) ความคิดเห็นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาสาธารณูปโภคของเทศบาล : กรณีศึกษาเทศบาล อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ. วิทยานิพนธ์สังคมศาสตรมหาบัณฑิต.สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.

อลงกรณ์ อรรคแสง. (2547). การปกครองท้องถิ่นไทย เรื่อง การจัดรูปแบบและโครงสร้างภายในกรุงเทพมหานคร: สถาบันพระปกเกล้า.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2019-07-31